Fórum OSN o lesoch

United Nations Forum on Forests – UNFF

UNFF patrí k rozhodujúcim globálnym lesníckym procesom. Má charakter medzinárodnej iniciatívy a zakladá sa na princípoch platných pre trvalé alebo dočasné orgány OSN. Zameranie jeho činnosti vychádza zo záverov prijatých na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji. Jeho predchodcami boli Medzivládny panel o lesoch (Intergovernmental Panel on Forests – IPF) a Medzivládne fórum o lesoch (Intergovernmental Forum on Forests – IFF).

Ťažiskovou úlohou UNFF je pripravovať politické, odborné a technické podmienky na postupné prijatie medzinárodnej dohody o lesoch. Tento cieľ je dlhodobý a má sa napĺňať postupnými krokmi.

V správe UNFF1 sa načrtol plán akcií UNFF a prvý program práce na roky 2001-2005. Rezolúcia ECOSOC-u 2006/49, ktorá sa zakladala na výsledkoch UNFF6, obsahuje balík opatrení, ktoré významne posilnili medzinárodný dohovor o lesoch a poskytli jasnú smernicu pre budúcu prácu Fóra. Rezolúcia obsahovala prijatie štyroch globálnych cieľov pre lesy a ďalších troch zásadných funkcií UNFF (okrem šiestich už obsiahnutých v rezolúcii 2000/35. Nasledujúce tri roky intenzívnych vyjednávaní (od UNFF5 po UNFF7 v roku 2007) viedli k prijatiu právne nezáväzného nástroja pre všetky typy lesov (Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests), ktorý bol prijatý 28. apríla 2007. Nástroj sa prijal rezolúciou 62/98 na generálnom zasadnutí OSN 17. decembra 2007.