Lesnícka stratégia

Nariadenie Rady z 15. decembra 1998 o lesníckej stratégii EÚ

Lesnícka stratégia EÚ uvádza všeobecné zásady aplikácie trvalo udržateľného obhospodarovania a multifunkčnej úlohy lesov. V súlade so zásadou subsidiarity stratégia vytvára koherentný rámec pre činnosti súvisiace s lesmi na úrovni EÚ. Zameriava sa tiež na zlepšenie prepojenia a spolupráce medzi rôznymi politikami a súdržnosť s lesníckymi politikami členských štátov. Jej podstatnými prvkami sú okrem iného tieto:

  • Zodpovednosť za lesnícku politiku spočíva na členských štátoch, EÚ môže prispieť k realizácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom politík EÚ (subsidiarita, spoluzodpovednosť).
  • Realizácia medzinárodných záväzkov, zásad a odporúčaní prostredníctvom národných lesníckych programov vypracovaných členskými štátmi.
  • Integrácia a podpora národných lesníckych programov prostredníctvom špecifických opatrení a politík EÚ, ako sú Spoločná poľnohospodárska politika a Rozvoj vidieka, Životné prostredie, Výskum, Energetika, Vnútorný trh, Zdravie a ochrana spotrebiteľa.

Lesnícka stratégia má tiež významný prínos na úrovni EÚ do realizácie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa obhospodarovania, ochrany a trvalo udržateľného rozvoja lesov (Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, Rio de Janeiro 1992, Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe).

V marci 2005 predložila Komisia Rade a Európskemu parlamentu Oznámenie (Communication) o realizácii lesníckej stratégie EÚ. Toto obsahuje hlavné závery o výsledkoch jej realizácie, najmä vyskytujúce sa problémy ovplyvňujúce lesy a lesníctvo a uvádza možné akcie pre budúce obdobie. Spolu s Oznámením sa predložil pracovný dokument, v ktorom sa uvádza podrobný prehľad aktivít realizovaných v kontexte Lesníckej stratégie EÚ v období rokov 1999-2004.

Oznámenie uvádza, že v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa v EÚ za posledné roky zaznamenal pokrok. V meniacom sa politickom prostredí a rastúcej globalizácii sa čoraz dôležitejšia stáva konkurencieschopnosť a ekonomická životaschopnosť trvalo udržateľného lesníctva. Toto si vyžaduje aktívnejší prístup k riadeniu lesov v EÚ. Ako hlavný nástroj na riešenie meniaceho sa politického kontextu, Oznámenie navrhlo vypracovať Akčný plán EÚ pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Oznámenie zvýraznilo dobré riadenie lesov a posilnenie medzirezortnej spolupráce a koordinácie, ako aj koherencie medzi lesníckou politikou a ostatnými politikami, ktoré majú vplyv na lesy a lesníctvo.

​​