Lesníctvo a výskum v EÚ

Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj 

Siedmy rámcový program (7RP) pre výskum a technologický rozvoj je hlavným nástrojom EÚ na financovanie výskumu v období rokov 2007-2013. CORDIS je oficiálnym portálom pre účasť v 7RP a sledovanie súvisiacich správ v Európskej vede a technike. Hlavné politické priority 7RP sú: budovanie európskeho výskumného priestoru, hospodársky rast, konkurencieschopnosť, zdravie, kvalita života a životného prostredia, znalostná ekonomika a spoločnosť, šírenie a odovzdávanie poznatkov a atraktivita EÚ pre vedecko-výskumných pracovníkov.

 

Problematika lesníctva a drevospracujúceho priemyslu sa v 7RP vyskytuje najmä v týchto témach: (1) Zdravie: lesné liečivé rastliny, (2) Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie: zabezpečenie a optimalizácia trvalo udržateľnej produkcie dreva, rozvoj stratégií obhospodarovania lesov, analýz rizík pre zabezpečenie produkcie dreva, príspevok nedrevných lesných produktov a služieb, (6) Životné prostredie (vrátane klimatickej zmeny): Klimatická zmena, znečistenie a riziká (dopady klimatickej zmeny, riziká a lesné hospodárstvo, lesy a ich úloha pri sekvestrácii uhlíka, obnova poškodenej krajiny, dopady klimatickej zmeny na druhy a ich odozvy); Trvalo udržateľné obhospodarovanie zdrojov (multifunkčné obhospodarovanie zdrojov a lesnej krajiny), (8) Sociálno-ekonomické vedy a humanitné odbory (rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť; kombinovanie ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov v európskej perspektíve; sociálno-ekonomické a vedecké ukazovatele). 

 

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC)

 

JRC je Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré poskytuje nezávislý výskum a technologické poradenstvo politickým činiteľom v rámci EÚ. JRC kombinuje krátkodobé technické projekty s dlhodobým strategickým výskumom v pracovnom programe plánovanom v tesnej spolupráci so svojimi hlavnými užívateľmi.

 

Všetky lesnícke a lesníctvu príbuzné výskumné projekty sú zahrnuté do aktivít jedného z viacerých ústavov JRC Ústav pre životné prostredie a trvalú udržateľnosť (Institute for Environment and Sustainability) v Ispre, Taliansko, ktorého úlohou je poskytovať vedeckú a technickú podporu politikám EÚ s cieľom ochrany životného prostredia, a tým prispievať aj do trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Lesnícky výskum je zameraný na poskytovanie vedeckej a technickej podpory pre vytváranie, realizáciu a sledovanie politík EÚ v súvislosti s trvalo udržateľným využívaním prírodných zdrojov: voda, pôda, lesy; trvalo udržateľným poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka; klimatickou zmenou (mitigačnými a adaptačnými opatreniami); environmentálnymi a prírodnými rizikami, kvalitou ovzdušia; environmentálnou dimenziou rozvojovej spolupráce; ako aj monitoringom životného prostredia a informačnými systémami.

 

Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu 


Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu (COST) je najstarším a najširším systémom pre networking výskumu v Európe. Je založený na medzivládnom rámci pre spoluprácu v oblasti výskumu, ktorá bola odsúhlasená po Ministerskej konferencii v roku 1971. Poslaním COST-u je posilniť Európu vo vedeckom a technickom výskume prostredníctvom podpory európskej spolupráci a vzájomných vzťahov medzi európskymi výskumníkmi. COST v súčasnosti využívajú vedecké spoločenstvá 35 európskych krajín na spoluprácu v spoločných výskumných projektoch podporovaných z národných fondov.

 

Lesnícky a drevársky výskum v Európe realizujú hlavne verejné organizácie, ktoré sú dosť roztrieštené. Vytvorenie Technického výboru pre lesy a produkty lesa pri COSTe (TC FFP) začiatkom 90. rokov 20. storočia bolo hlavným krokom k vyplneniu nedostatku interdisciplinarity a integrácie v európskom lesníckom výskume. TC FFP sa delí na tri odvetvové skupiny: lesy, buničina a papier, technológia dreva a predstavuje kompletný reťazec od obhospodarovanie prírodných zdrojov až po výrobky na báze dreva. V súčasnosti je TC FFP druhou najväčšou oblasťou v rámci COST-u a pokrýva širokú oblasť „trvalo udržateľnej produkcie a využívania lesných prírodných zdrojov“, vrátane týchto oblastí výskumu: trvalo udržateľné lesné hospodárstvo, lesnícka politika a ľudia, lesné produkty a životné prostredie – ich vlastnosti a využitie, výrobné inžinierstvo v drevárskom priemysle.


​​