Lesníctvo v poľnohosp. politike

Lesníctvo v politike rozvoja vidieka a poľnohospodárskej politike

Spoločná poľnohospodárska politika (Common Agriculture Policy – CAP) sa skladá z dvoch pilierov. Prvý z nich sa zameriava na poskytovanie podpory farmárom/roľníkom a druhý podporuje pôdohospodárstvo ako poskytovateľa verejných statkov v rámci ich environmentálnych funkcií a pri rozvoji vidieka. CAP sa niekoľkokrát reformovala, kým sa prijala poľnohospodárska politika zodpovedajúca súčasným potrebám a obmedzeniam.

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky poskytuje pravidlá pre obidva piliere v jednom právnom predpise a vytvára dva fondy:

  • Európsky poľnohospodársky záručný fond (EAF), ktorý financuje trhové a iné opatrenia v rámci prvého piliera a 
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý je určený na financovanie programov pre rozvoj vidieka v rámci druhého piliera.

Budúcnosť lesníctva úzko súvisí s vyváženým rozvojom vidieckych oblastí, ktoré sa nachádzajú na 80 % plochy Európy. Politika rozvoja vidieka EÚ, ktorá je druhým pilierom CAP sa usiluje o vytvorenie koherentného a trvalo udržateľného rámca pre rozvoj vidieckych oblastí na základe týchto hlavných princípov:

  • multifunkčnosť poľnohospodárstva,
  • medziodvetvový a integrovaný prístup k ekonomike vidieka a 
  • subsidiarita.

Všetky zásady Lesníckej stratégie EÚ (napr. multifunkčnosť a trvalá udržateľnosť) sa odrážajú v politike rozvoja vidieka EÚ tak, že spájajú ekonomické, sociálne a environmentálne ciele. Lesnícke opatrenia programov rozvoja vidieka sa zároveň snažia dosiahnuť prínosy k riešeniu globálnych problémov, ako napr. klimatická zmena a biodiverzita. Hlavným nástrojom na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti rozvoji vidieka  je:

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Nová politika rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013 ponúka nástroje na dosiahnutie ekonomického rastu prostredníctvom trhovej orientácie, zlepšenie kvality životného prostredia, ktoré prispieva aj k udržaniu atraktívnosti vidieka, ako aj vytvoreniu možností pre aktivity podporujúce ekonomiku a zamestnanosť.

EPFRV prispieva k podpore trvalo udržateľného rozvoja vidieka v celom Spoločenstve spôsobom, ktorý dopĺňa politiky podpory trhu a príjmov CAP, Kohéznu politiku a spoločnú politiku rybného hospodárstva. Oblasť rozvoja vidieka ako druhý pilier CAP predstavuje široké spektrum možností podpôr vo vidieckych oblastiach. Z tohto hľadiska pokrýva rôznorodých beneficientov a umožňuje realizáciu ochrany životného prostredia, zachovania poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach, a tým aj ich osídlenia. Umožňuje diverzifikáciu činností vo vidieckom priestore a napomáha zabezpečovať prijateľné podmienky obyvateľov vidieka.