Lesný reprodukčný materiál

Lesný reprodukčný materiál a zdravotný stav rastlín

Výskum ukázal, že využívanie kvalitného reprodukčného materiálu v lesníctve, vhodného pre príslušné stanovištné podmienky, je pre zvýšenie stability lesov, ich odolnosti voči chorobám, adaptačnú schopnosť, produktivitu a rozmanitosť lesov nevyhnutné. S ohľadom na uvedené skutočnosti, ako aj z dôvodu veľkej lesnatosti EÚ a významných sociálnych, environmentálnych, ekonomických a kultúrnych funkcií lesov sa v roku 1999 prijala:

Smernice Rady 1999/1050 o marketingu lesného reprodukčného materiálu

Táto smernica vytvorila schému EÚ v oblasti marketingu s lesným reprodukčným materiálom a ustanovuje potrebu zabezpečenia dostatočných zásob kvalitného lesného reprodukčného materiálu druhov drevín, ktoré sú v EÚ dôležité. Špecifikuje, že s lesným reprodukčným materiálom sa nesmie obchodovať, pokiaľ nie je jednou z kategórií stanovených Smernicou, a že len schválený základný materiál (t. j. stromy, z ktorých sa reprodukčný materiál získal) sa môže použiť na produkciu, ak sa s materiálom obchoduje. Základný materiál musí byť schválený oficiálnym štátnym orgánom a musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené v legislatíve.

S ohľadom na zdravotný stav rastlín, platí pre lesný reprodukčný materiál: 

Smernica Rady č. 2000/29 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu do Spoločenstva organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich šíreniu v Spoločenstve

Táto Smernica je rámcovou smernicou Zdravotného režimu rastlín EÚ a predstavuje všeobecné zásady, založené na ustanoveniach uvedených v Medzinárodnej konvencii o ochrane rastlín FAO (IPPC13). Smernica č. 2000/29 uvádza, medzi iným, technické fytosanitárne ustanovenia, ktoré majú rastliny a rastlinné produkty spĺňať a kontroly, ktoré sa majú uskutočňovať v mieste pôvodu rastlín a rastlinných produktov určených pre EÚ a pohyb v rámci EÚ.