Lesy a klimatická zmena

Európsky program týkajúci sa klimatickej zmeny (European Climate Change Programme – ECCP) na roky 2000-2004 sa ustanovil v júni 2000 na pomoc identifikácii environmentálne vhodných a z hľadiska nákladov najefektívnejších opatrení umožňujúcich EÚ plniť svoj kjótsky záväzok, t. j. znížiť emisie skleníkových plynov o 8 % od roku 1990 do rokov 2008-2012.

ECCP je ambiciózny nástroj na realizáciu úsilia jednotlivých členských štátov EÚ. Program sa zameriava na vytvorenie stratégie a nástrojov na zníženie emisií skleníkových plynov. Vytvoril sa ako poradný proces, v ktorom hlavní účastníci, ako je Komisia, národní experti, priemysel a nevládne organizácie pracujú spolu. Pod koordináciou Riadiaceho výboru pracuje spolu 11 rôznych pracovných skupín. Druhý program (ECCP II) sa zahájil v októbri 2005.

Pracovná skupina ECCP pre zásoby uhlíka v lesoch (ECCP – Working Group on Forest Sinks) začala svoju aktivitu v novembri 2001 po odsúhlasení definícií, obmedzení, pravidiel a modalít pre zásoby uhlíka medzi jednotlivými stranami UNFCCC na COP-7 v Marakéši. Tieto dohody zahrnuli aktivity podľa článku 3.3 Kjótskeho protokolu (zalesňovanie, obnova lesa a odlesňovanie) a aktivity uvádzané v článku 3.4, týkajúce sa obhospodarovania lesov.

Členovia pracovnej skupiny identifikovali a navrhli niektoré lesnícke technické opatrenia a zhodnotili potenciál lesov zachytávať uhlík spolu s inými environmentálnymi a sociálno-ekonomickými vplyvmi. Okrem toho, skupina tiež zhodnotila niekoľko politických smerníc a odporúčaní a identifikovala politické nástroje EÚ, ktoré by sa mali použiť na podporu navrhovaných opatrení.