Lesy v rozvojových krajinách

Spolupráca medzi EÚ a rozvojovými krajinami v oblasti životného prostredia a lesov je zameraná na podporu rozvojovým krajinách v ich snahách integrovať environmentálnu dimenziu do svojich procesov rozvoja. Od roku 1990 program EÚ „Tropické lesy a ostatné lesy v rozvojových krajinách“ (Vyhláška 2494/2000) financuje aktivity špecificky zamerané na trvalo udržateľné obhospodarovanie alebo záchranu tropických lesov, a od roku 2000 tiež ďalších lesov v rozvojových krajinách. Aktivity, ktoré sa majú uskutočniť podľa tejto vyhlášky sa zameriavajú na:

  • Zlepšenie postavenia lesov v národných politikách a integráciu lesníckych politík založených na trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v rozvojovom plánovaní
  • Prehlbovanie produkcie a využitia drevných a ostatných lesných produktov zo zdrojov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom
  • Primerané oceňovanie lesných produktov a služieb
  • Zabezpečenie aktívnej účasti obyvateľstva závislého na lese a miestnych komunít v rozvoji národných lesných politík a v rozvojovom plánovaní
  • Zdokonaľovanie koordinácie a toku informácií medzi Komisiou a projektmi členských štátov, s cieľom uskutočňovania koherentných akcií v príslušných oblastiach.

 

​​