Ministerské konferencie

Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe (MCPFE)

Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (v súčasnosti používané označenie FOREST EUROPE) sú najvyšším politickým grémiom európskych ministrov zodpovedných za lesné hospodárstvo. Jedná sa o celoeurópsky proces, ktorého základným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. V rámci ministerského procesu sú prijímané politické rozhodnutia o strategickom smerovaní lesníctva v Európe.

Ministerský proces v súčasnosti zahŕňa celkovo 46 európskych krajín - signatárskych strán a Európsku úniu. Status pozorovateľa má 11 mimoeurópskych krajín, ako aj viacero mimovládnych a medzivládnych organizácií, asociácií a zväzov vlastníkov lesov a spracovateľov dreva. MCPFE tiež úzko spolupracujú s mnohými medzinárodných organizáciami a krajinami mimo Európy, ktoré sa jednotlivých konferencií zúčastňujú napr. vo forme pozorovateľov.

Od vzniku iniciatívy v roku 1990 spolupráca ministrov zodpovedných za lesy nadobudla rozmer významnej ekonomickej, environmentálnej a sociálnej aktivity nielen na národnej ale i medzinárodnej úrovni. Hlavnými prioritami FOREST EUROPE je posilniť úlohu lesov pri zmierňovaní klimatických zmien, zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, zvýšiť resp. zachovať biodiverzitu lesov a zabezpečiť poskytovanie produktov z lesa. Ďalšou z dôležitých úloh FOREST EUROPE je vytvoriť rámce pre budúcu spoluprácu v oblasti lesov vrátane posúdenia možností na uzatvorenie právne záväzného dohovoru o lesoch v Európe.

Riadiacim orgánom FOREST EUROPE je hlavný koordinačný výbor (General Coordinating Committee), ktorý v súčasnosti pozostáva zo zástupcov piatich krajín (Nórsko, Španielsko, Slovenská republika, Nemecko a Turecko). Členstvo v hlavnom koordinačnom výbore je založené na rotačnom princípe. V zmysle súčasných pravidiel by mala byť Slovenská republika členom výboru do roku 2021/2022. Jedným z najvýznamnejších aspektov členstva pre Slovenskú republiku je právo usporiadať ôsmu ministerskú konferenciu v horizonte rokov 2017/2018.

Cieľom MCPFE je vytvoriť pan-európsku platformu na formuláciu spoločných stratégií k aktuálnym problémom lesníctva a ochrany lesov v Európe v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov regiónu a ich ďalšieho rozvoja. Iniciatíva vznikla v roku 1990. Jedná sa o kontinuálny proces založený na pravidelnom organizovaní ministerských konferencií a na ne nadväzujúcich expertných pracovných stretnutí.

MCPFE:

  • predstavuje efektívny nástroj výmeny skúseností a poznatkov v danej oblasti medzi signatárskymi krajinami, Európskym spoločenstvom a pozorovateľskými krajinami resp. medzinárodnými organizáciami a ďalšími národnými /medzinárodnými záujmovými skupinami v sektore lesníctva,

  • vytvára priestor na spoluprácu medzi prijímateľmi strategických rozhodnutí a vedou,

  • prepája globálne a ostatné regionálne procesy a iniciatívy zamerané na lesníctvo a lesy.

http://www.foresteurope.org

 

 Zoznam ministerských konferencií