Pan-európske kritériá

Pan-európske kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov – preklad

Počas prác na spresnení "národných kritérií a indikátorov" sa zistilo, že preklad pan-európskeho dokumentu používaný na Slovensku nebol celkom korektný, čo miestami viedlo k jeho nezrozumiteľnosti. Tento stav bol do istej miery ospravedlniteľný – originál dokumentu je napísaný pomerne neobvyklou, dá sa povedať byrokratickou angličtinou. Taktiež je zjavné, že prvotný preklad bol robený v časovej tiesni a neskôr už nebol korigovaný. Toto viedlo až k tomu, že z posledného návrhu národných kritérií a indikátorov boli vynechané kvalitatívne indikátory, ktoré boli menej zrozumiteľné než kvantitatívne. Preto sme v rámci úlohy celý dokument znova preložili, samozrejme s prihliadnutím na pôvodný preklad. Myslíme, že tento krok prispel k správnemu pochopeniu celého dokumentu.

Pan-európsky materiál nie je celkom bezchybný ani po odbornej stránke, čo je najzjavnejšie pri porovnaní s Montrealským dokumentom. V návrhu národných kritérií sme sa snažili tieto nezrovnalosti korigovať, preto doporučujeme chápať tento preklad len ako podklad pre ďalšiu prácu.

V texte ostala jedna dvojznačnosť v kritériu 3, ktorá je vysvetlená priamo v príslušnom odstavci.

Poznámky (kurzívou) k menej známym slovíčkam alebo termínom sú taktiež umiestnené priamo pod príslušnými odsekmi.

KRITÉRIUM 1: UDRŽANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ LESNÝCH ZDROJOV A ICH PRÍSPEVKU DO GLOBÁLNEHO KOLOBEHU UHLÍKA

Oblasť: Všeobecná pripravenosť

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho a regulačného rámca a rozsah, do ktorého tento poskytuje celkový politický rámec na zachovanie a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.
 2. Existencia a výkonnosť inštitucionálneho rámca pre vytváranie smerníc pre štátne plány a programy.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca a finančných nástrojov a rozsah, do ktorého tento umožňuje tok kapitálu do a z lesného sektora ako odpoveď na signály trhu a rozhodnutia štátnej politiky.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a schopnosť uznať celú škálu hodnôt lesa a potenciálov s periodickým lesníckym plánovaním a hodnotením lesných zdrojov.

Oblasť: Využitie pozemkov (druh kultúry) a rozloha lesa

Kvantitatívny indikátor:

1.1 Rozloha lesa a ostatných zalesnených plôch a zmeny tejto rozlohy (členené, ak je to vhodné, podľa typu lesa *, vegetačného stupňa, vlastníckej štruktúry, vekovej štruktúry a tvaru lesa).

* typ lesa pozostáva z typu stanovišťa a typu súčasného porastu – je to teda jednotka podobná nášmu prevádzkovému súboru, nie je však taká podrobná

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento:
  • Udržiava lesné zdroje a bráni degradácii lesa
  • Vyjasňuje vlastnícke práva a umožňuje primerané užívateľské vzťahy
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť uskutočniť integráciu územného plánovania a hospodárskou úpravou lesa
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, resp. finančných nástrojov, a rozsah, v ktorom tento podporuje integráciu územného plánovania s hospodársko-úpravníckym plánovaním
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť vypracúvať a aplikovať smernice pre územné plánovanie vo vzťahu k lesným zdrojom.

Oblasť: Zásoba dreva

Kvantitatívny indikátor:

1.2 Zmeny v:

 1. celkovom objeme zásoby dreva,
 2. priemernej (hektárovej) zásobe na lesnej pôde (členené, ak je to vhodné, podľa vegetačných stupňov, stanovištných typov a p.),
 3. vekovej štruktúre alebo zastúpení vhodne zvolených hrúbkových tried

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov so zvyšovaním zásoby porastov komerčne významných aj nevýznamných drevín na lesnej pôde dostupnej pre produkciu dreva
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť prevziať a ďalej rozvíjať pravidelné hodnotenie lesných zdrojov
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, resp. finančných nástrojov, a rozsah, v ktorom tento poskytuje vhodné stimuly na podporu lesníckej politiky zameranej na zvyšovanie zásoby lesných porastov
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť zdokonaľovať rutinné hodnotenie lesných zdrojov uznávanými výskumnými ústavmi a podobnými inštitúciami.

Oblasť: Bilancia uhlíka

Kvantitatívny indikátor:

1. 3 Celkové ukladanie * uhlíka a zmeny v jeho ukladaní v lesných porastoch

* slovo "storage" označuje proces ukladania, nie zásobu ako sa často mylne prekladá, treba však pripomenúť, že pan-európsky dokument sa vyznačuje pomerne zlou angličtinou

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento vyjasňuje politiku pre rozvoj využitia lesných produktov pre energetické účely.
 2. Existencia právneho / reštrikčného rámca pre rozvoj programov na zvyšovanie využitia lesných produktov na energetické účely.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto poskytujú subvencie pre využitie dreva na energetické účely.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť:
  • rozvíjať výskum dĺžky životnosti drevných produktov,
  • rozvíjať efektívne organizovaný zber odpadového papiera.

KRITÉRIUM 2: UDRŽANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU A VITALITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV

Kvantitatívne indikátory sledujú zmeny v nasledujúcich ukazovateľoch:

2.1 Celkové množstvo a zmeny v depozícii lesných imisií za posledných 5 rokov (hodnotené na trvalých plochách)

2.2 Zmeny vo vážnej defoliácii lesov podľa klasifikácie UN/ECE a EÚ (triedy 2, 3 a 4) za posledných 5 rokov

2.3 Vážne poškodenie vplyvom biotických a abiotických činiteľov:

 1. vážne poškodenie zapríčinené hmyzom a chorobami s meraním závažnosti ako funkciou (mortality alebo) straty prírastku
 2. ročná výmera lesov a ostatných plôch porastených lesnými drevinami zničená požiarom
 3. ročná výmera postihnutá vetrovými kalamitami a objem vyťažený z týchto plôch
 4. podiel obnovnej plochy vážne poškodenej zverou a ostatnými stavovcami alebo pastvou

2.4 Zmeny v bilancii živín a reakcii pôd za posledných 10 rokov (pH a CEC); úroveň nasýtenia sorpčného komplexu (CEC) na plochách Európskej monitorovacej siete alebo porovnateľnej národnej siete

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento presadzuje zákony a politiku zameranú na udržiavanie zdravotného stavu a vitality lesov.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť rozvíjať mechanizmy pre kontrolu výskytu závažných poškodení a reguláciu škodlivých činiteľov.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto primerane motivujú k preventívnym opatreniam brániacim silnému narušeniu ekologických vzťahov.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť posilňovať pravidelný terénny monitoring zdravotného stavu lesov a sledovať zakysľovanie pôd a predchádzať vážnemu poškodeniu lesníckymi opatreniami a mechanizáciou ako napr. utláčanie pôd, poškodenie stojacich stromov a p.

KRITÉRIUM 3: UDRŽANIE A PODPORA PRODUKTÍVNEJ FUNKCIE LESA (DREVNÉ AJ NEDREVNÉ PRODUKTY)

Oblasť: Produkcia dreva

Kvantitatívne indikátory:

3.1 Rovnováha medzi rastom (prírastkom) a ťažbou dreva

3.2 Percento plochy lesov obhospodarovanej podľa lesných hospodárskych plánov alebo smerníc hospodárenia

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento povzbudzuje vlastníkov lesa v praktizovaní životnému prostrediu priaznivého lesníctva založeného na LHP alebo porovnateľných smerniciach.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť:
  • rozvíjať inštitúcie a mechanizmy presadzujúce rozvoj produkcie dreva na základe posúdenia dôležitých ekonomických, environmentálnych a sociálnych faktorov
  • udržiavať účinnú infraštruktúru na uľahčovanie dodávok lesných produktov a správy lesov.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca a finančných nástrojov a rozsah, v ktorom tieto podporujú:
  • investičnú a daňovú politiku uznávajúcu dlhodobý charakter investícií v lesníctve a
  • nediskriminačnú politiku pre lesné produkty.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť: zlepšovať technológie a plány založené na primeraných inventarizáciách lesov.

Oblasť: Nedrevné produkty

Kvantitatívny indikátor:

3.3 Celkové množstvo a zmeny v hodnote alebo kvantite nedrevných lesných produktov (napr. poľovníctve a divine, korku, lesných plodov, húb atď.)

Popisné indikátory sú nasledovné:

 1. Existencia právneho/reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na reguláciu lesohospodárskej praxe v oblasti recreation* a zberu (ťažby) dôležitých nedrevných produktov
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť podporovať vhodné organizácie rozširujúce správu využívania nedrevných úžitkov z lesa
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca a finančných nástrojov a rozsah, v ktorom tieto umožňujú implementáciu smerníc rozvíjajúcich hospodárske plánovanie v oblasti nedrevných úžitkov.
 4. Existencia informačnej bázy pre realizáciu politického rámca a jeho schopnosť rozvíjať hospodárske plánovanie v oblasti nedrevných úžitkov.

* slovo recreation má v tomto kontexte dva možné preklady:

 • Rekreácia, čiže aktivita ktorá je jedným z dvoch možných spôsobov využitia nedrevných produktov (rekreačný zber) - problém je, že u nás je nemožné odlíšiť túto formu zberu od zberu pre komerčné účely
 • Znovuvytvorenie (obnova) - tento preklad by mal tiež zmysel, je však trochu neobvyklý - v tomto prípade by šlo o obnoviteľnosť týchto zdrojov.

KRITÉRIUM 4: UDRŽANIE, OCHRANA A PRIMERANÝ ROZVOJ BIOLOGICKEJ DIVERZITY LESNÝCH EKOSYTÉMOV

Oblasť: Všeobecné podmienky

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento:
  • definuje koncepciu obhospodarovania, ochrany a trvalo udržateľného rozvoja lesov
  • poskytuje podmienky pre zjednotenie (našich právnych nástrojov) s medzinárodnými.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť:
  • udržiavať, chrániť a primerane zvyšovať biologickú diverzitu na ekosystémovej, druhovej a genetickej úrovni
  • identifikovať ekonomický prínos lesov, ktorých obhospodarovanie je prispôsobené najmä udržiavaniu biologickej diverzity.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca a finančných nástrojov a rozsah, v ktorom tieto:
  • vytvárajú nové zdroje a stimuly na rozvoj mechanizmov pre predpovedanie vplyvu ľudských zásahov na lesy,
  • podporujú ekonomické využívanie lesov, ktorých obhospodarovanie je prispôsobené najmä udržiavaniu biologickej diverzity
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť vykonávať:
  • vývoj v oblasti inventarizácií lesa a posudzovania ekologických vplyvov na biologickú diverzitu,
  • vývoj nástrojov na posudzovanie dopadov obhospodarovania lesov na biologickú diverzitu.

Oblasť: Charakteristické, vzácne a ľahko zraniteľné lesné ekosystémy

Kvantitatívny indikátor je nasledovný:

4.1 Zmeny v ploche:

 1. prirodzených a starobylých *poloprirodzených typov lesa
 2. prísne chránených lesných území
 3. lesy chránené zvláštnym režimom obhospodarovania

* starobylý les – mnou navrhnutý preklad termínu "ancient forest", ktorý označuje les na stanovišti, ktoré nikdy nebolo odlesnené (zmenené na inú kultúru), s nepretržitým vývojom od doby ľadovej

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho /reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na ochranu charakteristických, vzácnych a ľahko zraniteľných ekosystémov.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť:
  • rozvíjať a udržiavať výkonnosť inštitúcií a deľbu zodpovednosti vo vzťahu k chráneným územiam,
  • udržať úroveň implementácie schválených národných programov na ochranu lesov.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca a finančných nástrojov a rozsah, v ktorom tieto podporujú myšlienku reprezentatívnosti chránených lesných území vzhľadom na ich regionálne rozšírenie a väzby na systémy ekologickej stability.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť:
  • rozvíjať opatrenia na zabezpečenie znovunastolenia pôvodnej biologickej diverzity v lesoch obhospodarovaných z účelom produkcie,
  • uplatňovať opatrenia na rekultiváciu zdegradovaných lesných oblastí.

Oblasť: Ohrozené druhy

Kvantitatívny indikátor:

4.2 Zmeny v počte a percentuálnom zastúpení ohrozených druhov vo vzťahu k celkovému počtu lesných druhov (podľa uznávaných zoznamov, napr. IUCN, Rada Európy alebo EU Habitat Directive)

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho /reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť rozvíjať a udržiavať inštitucionálne nástroje na ochranu ohrozených druhov.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca a ekonomických nástrojov a ich schopnosť podporovať zavádzanie hospodárskych smerníc berúcich do úvahy ohrozené druhy.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a schopnosť:
  • zostaviť periodicky revidovaný zoznam ohrozených lesných druhov,
  • rozvíjať úroveň vedomostí o ohrozených druhoch a úroveň hodnotení, inventarizácií a výskumu týchto druhov.

Oblasť: Biologická diverzita v hospodárskych lesoch

Kvantitatívne indikátory:

4.3 Zmeny v zastúpení porastov obhospodarovaných za účelom ochrany a využívania lesných genetických zdrojov (génové rezervácie, semenné porasty atď.), domáce a introdukované dreviny sa hodnotia osobitne

4.4 Zmeny v zastúpení zmiešaných porastov tvorených 2 - 3 drevinami

4.5 Podiel prirodzenej obnovy z celkovej výmery každoročne obnovovaných plôch

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje legislatívne nástroje na zabezpečenie obnovy obhospodarovaných lesov.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť:
  • rozvíjať a udržiavať inštitucionálne nástroje na zaistenie obnovy obhospodarovaných lesov,
  • inventarizáciami zisťovať podiel plochy pokrytej stromami výrazne staršími ako je akceptovateľný rubný vek používaný v súčasnosti.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca a ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto:
  • poskytujú ekonomické podnety pre zahŕňanie environmentálnych otázok do hospodárskeho plánovania,
  • vykonávajú inventarizácie / posudzovanie bioindikátorov.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a schopnosť:
  • prijať opatrenia na udržanie alebo obnovenie biologickej diverzity v starých lesoch (?),
  • monitorovať zmeny v pomere pôvodných a introdukovaných drevín, resp. v pomere ihličnatých a listnatých drevín, používaných pri zalesňovaní nelesných pôd a obnove porastov.

(?) – "old forests", trochu neurčitý termín – americký termín "old growth" označuje primárny les, anglický termín "ancient forest", resp. "starobylý les" označuje les na stanovišti, ktoré nikdy nebolo odlesnené – každopádne je ťažké pochopiť, prečo sa dôraz kladie práve na tieto lesy

KRITÉRIUM 5: UDRŽANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ OCHRANNÝCH FUNKCIÍ V LESNOM HOSPODÁRSTVE (NAJMÄ PÔDOOCHRANNEJ A VODOOCHRANNEJ)

Oblasť: Všeobecná ochrana

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na reguláciu alebo obmedzenie hospodárskych opatrení v lesoch chrániacich infraštruktúru / ochranných lesoch.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť rozvíjať a udržiavať inštitucionálne nástroje pre reguláciu alebo obmedzenie hospodárskych opatrení v lesoch chrániacich infraštruktúru / ochranných lesoch.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto podporujú prípravu záväzných hospodárskych postupov pre lesy chrániace infraštruktúru / ochranné lesy.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť vykonávať výskum lesov chrániacich infraštruktúru / ochranných lesov vo vzťahu k praktikám vo využívaní pôdy / lesnému hospodárstvu.

Oblasť: Pôdna erózia

Kvantitatívny indikátor:

5.1 Plošný podiel lesov, ktorých obhospodarovanie je zamerané najmä na ochranu pôdy

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho /reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na reguláciu alebo obmedzenie obhospodarovania lesov na plochách so zraniteľnými pôdami..
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť rozvíjať a udržiavať inštitucionálne nástroje pre reguláciu alebo obmedzenie obhospodarovania lesov na plochách so zraniteľnými pôdami.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto podporujú prípravu záväzných hospodárskych postupov pre plochy so zraniteľnými pôdami.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť vykonávať inventarizácie a výskum pôdnej erózie.

Oblasť: Ochrana vody v lesoch

Kvantitatívny indikátor:

5.2 Plošný podiel lesov, ktorých obhospodarovanie je zamerané najmä na ochranu vody

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na reguláciu alebo obmedzenie obhospodarovania lesov v prospech ochrany vody alebo vodných zdrojov.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť rozvíjať a udržiavať inštitucionálne nástroje pre reguláciu alebo obmedzenie obhospodarovania lesov v prospech ochrany vody alebo vodných zdrojov.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto podporujú prípravu záväzných hospodárskych postupov berúcich do úvahy ochranu vody v lesníckej praxi.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť vykonávať inventarizácie a výskum kvality vody a prietokových charakteristík vo vzťahu k praxi vo využívaní pôdy / lesnému hospodárstvu.

KRITÉRIUM 6: UDRŽANIE OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH FUNKCIÍ A PODMIENOK

Oblasť: Význam lesníckeho rezortu

Kvantitatívny indikátor:

6.1 Podiel rezortu lesníctva na hrubom národnom produkte

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na zabezpečenie rozvoja rezortu lesníctva.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť rozvíjať a udržiavať účinnú fungujúcu infraštruktúru umožňujúcu dostupnosť lesných produktov.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto zaisťujú nové investície do lesníckeho sektora pre naplnenie budúcich požiadaviek.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť:
  • vyvíjať a zavádzať do praxe nové zdokonalené technológie,
  • vykonávať analýzy trhu zabezpečujúce lepšie napĺňanie potrieb spoločnosti.

Oblasť: Rekreačná funkcia

Kvantitatívny indikátor:

6.2 Poskytovanie rekreačných možností: rekreačne prístupná plocha lesa na obyvateľa, % z celkovej výmery lesov.

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento uznáva zvykové a tradičné práva pôvodného obyvateľstva a poskytuje prostriedky pre riešenie sporov o prístup.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť vykonávať plánovanie a posudzovanie rekreačnej funkcie v lesníctve.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto podporujú lesnícke orgány na ochranu osobitných environmentálnych, kultúrnych, celospoločenských a vedeckých hodnôt vo vzťahu k rekreačnej funkcii.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť vykonávať posudzovanie rekreačnej funkcie.

Oblasť: Poskytovanie zamestnanosti

Kvantitatívny indikátor:

6.3 Zmeny zamestnanosti v lesníctve, najmä vo vidieckych oblastiach (osoby zamestnané v lesníctve, ťažbe a na les naviazanom priemysle)

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje právne nástroje na zabezpečenie (primeranej) úrovne príjmov v lesníckom rezorte.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť udržať a rozvíjať kvalitu personálnych zdrojov pre všetky dôležité činnosti a úlohy.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto podporujú programy na zaistenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach vo vzťahu k lesníctvu.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť zabezpečiť primeraný podiel príjmu z nedrevných produktov pochádzajúci z vidieckych zdrojov príjmu. Pozn.: t.j. asi podielu na celkovom objeme príjmov.

Oblasť: Výskum a odborné vzdelávanie

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento podporuje národné (štátne) programy pre výskum a vzdelávanie.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť udržať a rozvíjať inštitucionálne nástroje na rozvoj výskumu a vzdelávania so vzťahom k lesu a lesníctvu.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom tieto poskytujú verejné a súkromné finančné zdroje pre výskum, vzdelávanie a rozvojové programy.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť zabezpečiť dostatočný počet ľudí v jednotlivých stupňoch vzdelania a všetkých prierezových lesníckych disciplínach.

Oblasť: Verejná informovanosť

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje verejnosti možnosť prístupu k informáciám.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť poskytovať mimoštudijné vzdelávanie1 pre širokú verejnosť.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom sa zabezpečuje aby sa časť daní2 z lesníctva použila na informovanie verejnosti o lesoch.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť podporovať vyučovanie a informovanie o environmentálnych problémoch a ďalších otázkach týkajúcich sa lesníctva.

Poznámky k prekladu:

1 extension service – vzdelávacia možnosť poskytovaná univerzitami a vysokými školami ľuďom, ktorí nie sú riadnymi študentmi – mimoštudijné vzdelávanie

2 revenue – daň alebo celý príjem z niečoho pred akýmikoľvek zrážkami a daňami, pre účel indikátora 3 sa každopádne použijú dane, resp. úľavy na daniach

Oblasť: Zapojenie verejnosti

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento poskytuje verejnosti možnosť zúčastniť sa na politických rozhodnutiach a rozhodovaní o lesoch.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť posilňovať inštitucionálne mechanizmy pre zapojenie miestneho obyvateľstva a mimovládnych organizácií do rozhodovania o lesoch.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom robia atraktívnym aktívne prinášanie informácií verejnosti1 a predbežné plánovanie (prípravné konania pred plánovaním).
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť zvyšovať účasť verejnosti v rozhodovacom procese vzťahujúcom sa k zavádzaniu lesníckej politiky do praxe .

Poznámka k prekladu:

1 Outreach – úsilie priniesť určité služby priamo ľuďom, ktorým sú určené, napr. zdravotnú osvetu do chudobných štvrtí a p.

Oblasť: Kultúrne hodnoty

Popisné indikátory:

 1. Existencia právneho / reštrikčného rámca a rozsah, v ktorom tento podporuje programy a tvorbu smerníc pre obhospodarovanie, ktoré uznávajú hodnotu kultúrneho dedičstva vo vzťahu k lesníctvu.
 2. Existencia inštitucionálneho rámca a jeho schopnosť udržiavať a rozvíjať programy na ochranu lokalít a krajiny cenných z hľadiska kultúrnych hodnôt.
 3. Existencia ekonomicko-politického rámca, ekonomických nástrojov a rozsah, v ktorom umožňujú dostatočnú finančnú motiváciu pre uznávanie kultúrnych hodnôt v hospodársko-úprav-níckom plánovaní.
 4. Existencia informačnej bázy pre implementáciu politického rámca a jej schopnosť vykonávať prieskumy zastúpenia kultúrne hodnotných lokalít a lokalít s osobitnou estetickou hodnotou.