Prehľad inštitúcií a nástrojov

Prehľad inštitúcií a politických nástrojov lesníctva v Európskej únii

Zmluvy EÚ neobsahujú ustanovenie o spoločnej lesníckej politike. Podľa zásady subsidiarity je uplatňovanie vhodného obhospodarovania lesov v plnej kompetencii členských štátoch.

Obhospodarovanie, ochrana a trvalo udržateľný rozvoj lesov sú však veľmi významnými oblasťami aktuálnych spoločných sektorových politík EÚ, najmä poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, životného prostredia, obchodu, výskumu, priemyslu, vnútorného trhu, zdravia a ochrany spotrebiteľa, rozvoja spolupráce a sektora energetiky. Tieto politiky majú značný vplyv na lesníctvo členských štátov. Neoficiálne sa súbor pravidiel a iných rozhodnutí a stratégií Spoločenstva týkajúcich sa lesníctva nazýva lesnícka politika EÚ. Hlavnými cieľmi EÚ vo vzťahu k lesníctvu sú:

 • Prehlbovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v EÚ, ako prínosu k rozvoju vidieka a najmä k vytváraniu a udržiavaniu pracovných miest na vidieku.
 • Ochrana prírodného prostredia prostredníctvom zabezpečovania funkcií lesov a lesníctva pri ochrane pôdy vrátane protieróznej ochrany, pri regulácii a zvyšovaní kvality vôd, zlepšovaní kvality ovzdušia, sekvestrácii uhlíka, zmierňovaní a prispôsobovaní sa vplyvom klimatickej zmeny, ochrane biodiverzity, obnove poškodených lesov a ich ochrane pred biotickými a abiotickými činiteľmi.
 • Zvyšovanie využívania dreva ako environmentálne vhodného a klimaticky neutrálneho zdroja materiálov a energie a ďalších lesných produktov z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom; podpora certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a označovania certifikovaných výrobkov.
 • Prispievanie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu v EÚ.
 • Zdokonaľovanie nástrojov monitoringu lesa v súlade s požiadavkami existujúcich environmentálnych dohôd a dohovorov.
 • Presadzovanie trvalo udržateľného lesného hospodárstva ako prostriedku na znižovanie chudoby v rámci rozvojovej politiky EÚ.

V inštitucionálnom rámci EÚ sa opatrenia vo vzťahu k lesom pripravujú v intenzívnej spolupráci a participácii. Legislatívny rozhodovací proces si vyžaduje zapojenie Európskej Rady (ďalej len „Rada“) a Európskeho Parlamentu pri zabezpečovaní rôznych aktivít Spoločenstva. Okrem toho sa konzultuje s Ekonomickým a sociálnym výborom EÚ, ktorý reprezentuje regionálne orgány a miestne spoločenstvá.

V Európskej Komisii sa hlavná zodpovednosť za otázky lesníctva delí medzi:

 • DG (generálne riaditeľstvo) Agriculture – lesnícke opatrenia v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP – Common Agriculture Policy) a politike rozvoja vidieka).
 • DG Enterprise – drevospracujúci priemysel.
 • DG Environment – ochrana prírody, biologická diverzita a klimatická zmena.
 • Ďalšími orgánmi, ktoré sa zaoberajú lesníctvom sú DG Energy, DG Research a DG Development.

Fóra pre spoluprácu medzi Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a členskými štátmi v sektore lesníctva a drevospracujúceho priemyslu poskytuje niekoľko špecializovaných výborov. Oficiálni predstavitelia členských štátov sa zúčastňujú práce v ad hoc Pracovnej skupine Rady EÚ pre lesníctvo (CWGF – Council ad hoc Working Group on Forests), ktorej predsedá zástupca Rady, ako aj práce v Stálom lesníckom výbore (SFC – Standing Forestry Committee), ktorý pracuje v rámci DG Agriculture a vedie ho zástupca Komisie.

 • Pracovná skupina Rady EÚ pre lesníctvo sa zaoberá medzinárodnými otázkami lesov a lesníctva, najmä vo väzbe na prípravu účasti EÚ v globálnych fórach o lesoch (Lesnícky výbor FAO – Committee on Forestry (COFO) a Fórum OSN o lesoch – United Nations Forum on Forests (UNFF)). Vykonáva základné rozhodnutia týkajúce sa prípravy politických a právnych dokumentov v oblasti lesníctva.
 • Stály lesnícky výbor Európskej komisie je poradným orgánom pre politiku Spoločenstva v oblasti lesníctva. Jeho úlohou je pomáhať Komisii na jej žiadosť, alebo z vlastnej iniciatívy, pri prerokovávaní všetkých otázok a problémov súvisiacich s lesníckou politikou. V niektorých oblastiach lesov a lesníctva má tiež riadiacu funkciu.

V sektore lesníctva je tiež Poradný výbor pre lesníctvo a korok (Advisory Committee on Forestry and Cork) a v sektore drevospracujúceho priemyslu je Poradný výbor pre politiku Spoločenstva týkajúcu sa lesníctva a lesného priemyslu (Advisory Committee on Community Policy Regarding Forestry and Forest-based Industries). Členovia týchto poradných výborov pochádzajú z rôznych odvetví a patria sem zástupcovia vlastníkov lesov, drevospracujúceho priemyslu, nevládnych environmentálnych organizácii a odborov pre lesníctvo.

Sektorový výbor pre sociálny dialóg (Sectoral Social Dialogue Committee) je vhodným miestom pre diskusiu medzi predstaviteľmi európskych organizácií, zamestnávateľmi a zamestnancami z lesnícko-drevárskeho sektora (wood sector) o mnohých otázkach týkajúcich sa zamestnanosti, pracovných podmienok, odborného vzdelávania, zmien v priemysle a poradenstva. Otázky lesníctva sa diskutujú tiež vo výboroch „Habitats“ a „Ornis“, ktoré pomáhajú Komisii pri realizácii smerníc o ochrane biotopov a vtákov. Neformálna Európska poradenská skupina pre tropické lesy (European Tropical Forests Advisors Group) umožňuje konzultácie medzi Komisiou a odborníkmi z členských štátov o lesoch a rozvojovej spolupráci.