Stratégia v oblasti biodiverzity

Stratégia Spoločenstva v oblasti biodiverzity

Táto Stratégia vytvára všeobecný rámec, v ktorom sa vytvárajú primerané politiky a nástroje Spoločenstva s cieľom plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o biologickej rozmanitosti. Stratégia zahŕňa štyri hlavné témy, v rámci ktorých sa stanovujú špecifické ciele realizované prostredníctvom akčných plánov. Sú to: zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej rozmanitosti; podiel na prínosoch vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov; výskum, identifikácia, monitoring a výmena informácií; vzdelávanie, školenie a práca s verejnosťou. Stratégia sa špecificky sústreďuje na integráciu otázok biologickej rozmanitosti do relevantných odvetvových politík. Lesy sa identifikovali ako jedno z dôležitých odvetví zachovania a trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti. Stratégia predpokladá rozvoj a realizáciu akčných plánov a iných opatrení, ktoré majú vplyv na príslušné politické oblasti.

Akčné plány biodiverzity

Akčné plány biodiverzity v oblastiach Ochrany prírodných zdrojov, Poľnohospodárstva, Rybárstva, Rozvoja a hospodárskej spolupráce. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu, 2001.

Hlavným cieľom týchto akčných plánov je dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a integrovanie environmentálnych otázok do ostatných sektorových politík a ostatných politických oblastí. Sektorové akčné plány definujú konkrétne akcie a opatrenia na plnenie cieľov definovaných v Stratégii Spoločenstva v oblasti biodiverzite a špecifikuje merateľné ciele. V roku 2006 sa prijali:

 

COM/2006/0216 final: Oznámenie Komisie – Zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 – a za tým – udrživanie ekosystémových služieb pre ľudské blaho

{SEC(2006) 621} Technické prílohy ku COM/2006/0216: Akčný plán EÚ do roku 2010 a po tomto termíne & ukazovatele

 

Akčný plán navrhuje desať prioritných cieľov, ktoré sa zaoberajú najdôležitejšími habitatmi a druhmi: akcie v širšej krajine a morskom prostredí; regionálny rozvoj kompatibilnejší s prírodou; znižovanie dopadov inváznych druhov; efektívny medzinárodný governance; podpora biodiverzity v medzinárodnom rozvoji; znižovanie negatívnych dopadov v medzinárodnom obchode; prispôsobenie klimatickej zmene a zlepšovanie poznatkovej bázy. Oznámenie tiež uznáva potrebu pre štyri podporné opatrenia týkajúce sa primeraného financovania, posilňovanie rozhodovania EÚ, budovanie partnerstiev a podpora verejného vzdelávania, povedomia a účasti.

 

Akčný plán biodiverzity na ochranu prírodných zdrojov

Oznámenie Komisie z 27. marca 2001 Rade a Európskemu parlamentu: Akčný plán biodiverzity pre zachovanie prírodných zdrojov (zväzok II) [COM(2001) 162 final – nepublikované v oficiálnom vestníku]

 

Táto časť Akčných plánov biodiverzity je špeciálne určená na ochranu prírodných zdrojov. Jej cieľom je zlepšenie alebo udržanie stavu flóry a fauny vo voľnej prírode a ich biotopov, ako aj maximálne využitie legislatívy týkajúcej sa životného prostredia Spoločenstva a iniciatív na aplikovanie cieľov stanovených v stratégii Spoločenstva na ochranu biodiverzity v praxi. Správa stanovuje tri hlavné priority: aplikovanie smerníc pre biotopy a vtáky, vytvorenie siete NATURA 2000 a finančnú podpora pre túto sieť, ako aj formulovanie akčných plánov pre ohrozené a lovené druhy fauny.

 

Akcie na dosiahnutie týchto cieľov zahŕňajú lesnícke opatrenia, ako sú investície na zvýšenie biologickej hodnoty, napr. diverzifikácia vysadených drevín, trvalo udržateľné postupy obhospodarovania lesov, udržiavanie ochranných pásov proti požiarom a podpora obhospodarovateľom lesov pri osvojovaní si pravidiel ich trvalo udržateľného obhospodarovania.

 

NATURA 2000

Nariadenie Rady 79/409/EHS na ochranu voľne žijúcich vtákov

Smernica Rady 92/43/EHSof 21 May 1992 z 21. mája 1992on the conservation of natural habitats and of wild fauna and florao ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

 

Vytvorenie siete osobitne chránených území NATURA 2000 je významnou udalosťou v politike Spoločenstva týkajúcej sa ochrany prírody. Pozostáva z „osobitne chránených území“ podľa smernice 79/409/EEC (Bird Directive) a „osobitne chránených území“ podľa smernice 92/43/EEC (Habitat Directive). Opatrenia, ktoré sa prijali v súlade s týmito smernicami majú slúžiť na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu ochrany prírodných biotopov a druhov voľne žijúcej fauny a flóry, ktoré sú predmetom záujmu Spoločenstva, pričom treba zohľadňovať ekonomické, sociálne a kultúrne požiadavky, ako aj regionálne a miestne charakteristiky. Zavedenie účinných opatrení ochrany a manažmentu týchto stanovišť znamená veľký záväzok, ktorý si vyžaduje účasť všetkých národných a miestnych činiteľov a zodpovedný výber stanovíšť na úrovni Spoločenstva.

 

Napriek tomu, že implementácia siete v sektore lesníctva bola po dlhé obdobie kontroverzná, podstatná časť navrhovaných stanovíšť sa už stanovila a v súčasnosti sa pozornosť obracia na dlhodobý prevádzkový manažment siete. Existencia NATURA 2000 už nie je predmetom diskusií, pretože všetky zainteresované strany vyjadrili súhlas s potrebou zosúladenia aktivít na európskej úrovni v záujme ochrany prírody a biodiverzity. Očakáva sa, že približne dve tretiny navrhnutých stanovíšť budú umiestnené v lesoch alebo budú mať charakter lesa.

 

Európska agentúra pre životné prostredie (EEA)

V júni 1990 prijala Rada nariadenie, ktoré vytvorilo právny základ Európskej agentúry pre životné prostredie (European Environment Agency – EEA)

 

Nariadenie Rady 1210/1990/EHS, zmenené nariadením Rady 933/1999/ES z 29. apríla 1999

 

Cieľom Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) je podporovať trvalo udržateľný rozvoj a napomáhať dosiahnutiu významného a merateľného skvalitnenia životného prostredia v Európe prostredníctvom poskytovania aktuálnych, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií pre politické orgány a verejnosť. EEA má mandát na poskytovanie informácií o životnom prostredí, vrátane lesov, pomoc Spoločenstvu a členským krajinám pri tvorbe efektívnych environmentálnych opatrení a hodnotenie aktuálneho a očakávaného pokroku v danej oblasti. ​​​