UNECE

Ekonomická komisia pre Európu (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE)

Európska hospodárska komisia (EHK) OSN bola založená v roku 1947. Je jednou z piatich regionálnych komisií OSN. Jej hlavným cieľom je podporovať celoeurópsku hospodársku integráciu. S týmto cieľom spája 56 krajín Európskej únie, nečlenských štátov EÚ, západnej a východnej Európy, juhovýchodnej Európy, Spoločenstva nezávislých štátov (bývalého Sovietskeho zväzu) a Severnej Ameriky (USA a Kanada). Tieto krajiny vedú dialóg a spolupracujú pod záštitou EHK OSN v oblasti ekonomických a sektorových otázok a problémov. V rámci toho poskytujú analýzy, politické poradenstvo a pomoc vládam členských štátov v oblasti hospodárstva, spolupráce s inými globálnymi aktérmi a stakeholdermi, najmä podnikateľským spoločenstvom. EHK OSN tiež zostavuje normy, štandardy a dohovory, aby sa uľahčila medzinárodná spolupráca vnútri i mimo regiónu. V oblasti odbornosti EHK OSN pokrýva tieto sektory: hospodárska spolupráca a integrácia, energetika, životné prostredie, bytová výstavba a obhospodarovanie pôdy, obyvateľstvo, štatistika, drevo, obchod a doprava. Hoci má EHK OSN 56 členských štátov, všetky zainteresované členské štáty OSN sa môžu zúčastňovať na jej práci. Jej aktivít sa zúčastňuje vyše 70 medzinárodných odborných a iných nevládnych organizácií. Lesnícka a drevárska problematika sa zabezpečuje v rámci programu Timber.

  • Drevársky (lesnícky) výbor EHK OSN (Timber Committee – TC UN ECE)

Je stálym výborom Európskej hospodárskej komisie OSN. Zasadnutia Drevárskeho (lesníckeho) výboru EHK OSN sa konajú každoročne. V súčasnosti pracuje podľa Strategického plánu integrovaného programu práce EHK OSN/FAO pre drevo a lesy na roky 2008-2013, ktorý zahŕňa ciele, stratégiu, činnosti a programové vývojové trendy. Strategický plán na roky 2008-2013 zahŕňa pracovné programy na roky 2008-2009, 2010-2011 a 2012-2013, ktoré zohľadňujú národné priority a potreby. Ďalej obsahuje mandáty Spoločnej pracovnej skupiny EHK/FAO pre lesnícku ekonomiku a štatistiku, ako aj siedmich tímov špecialistov. Činnosti sa zameriavajú na týchto päť pracovných oblasti (Work Areas).

  1. Pracovná oblasť 1: Trhy a štatistika (Markets and Statistics)
  2. Pracovná oblasť 2: Hodnotenie lesných zdrojov (Forest Resource Assessment)
  3. Pracovná oblasť 3: Výhľad lesníckeho sektora (Forest Sector Outlook)
  4. Pracovná oblasť 4: Sociálne a kultúrne otázky (Social and Cultural Issues)
  5. Pracovná oblasť 5: Politika a medzisektorové otázky (Policy and Cross-sectoral Issues