Prvé zasadnutie signatárov

Prvé oficiálne zasadnutie signatárov a pozorovateľov procesu FOREST EUROPE počas slovenského predsedníctva

 

V dňoch 11. až 12. mája sa v Bratislave stretáva viac ako osemdesiat lesníckych expertov reprezentujúcich 31 signatárskych krajín a Európsku komisiu a štrnástich pozorovateľských organizácií procesu FOREST EUROPE.

„Lesy majú pre nás nezastupiteľnú úlohu,“ uviedla v úvodnom vystúpení konferencie ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Les je zásobáreň drevnej hmoty ako jedinej obnoviteľnej suroviny a zároveň plní dôležité funkcie – pôdoochrannú a vodoochrannú, a samozrejme aj zdravotnú a rekreačnú.“ Ministerka Gabriela Matečná

Hlavnou témou stretnutia je diskusia o pracovnom programe na roky 2016-2020 počas predsedníctva Slovenskej republiky v procese FOREST EUROPE (bývalé Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Medzi prioritné tematické oblasti nového pracovného programu patrí ďalší rozvoj a aktualizáciu politík a nástrojov pre trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, monitorovanie stavu a vývoja lesov, posilnenie úlohy trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch v rámci zelenej ekonomiky (green economy), začlenenie hodnoty ekosystémových služieb lesov v rámci zelenej ekonomiky, či ochrana lesov v meniacom sa prostredí vrátane ich adaptácie na zmenu klímy.

FOREST EUROPE ako najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Hlavnou úlohou je zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov zodpovedných za lesy v Európe, ako aj podporovať trvalo udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia všetkých funkcií lesov nevyhnutných pre spoločnosť.

V rámci nášho predsedníctva v procese FOREST EUROPE Slovenská republika zabezpečuje úlohu odborného a organizačného sekretariátu procesu, tzv. Liaison Unit, ktorý pripravil aj toto zasadnutie na úrovni expertov. Stretnutie na úrovni expertov je rozhodovacím orgánom medzi jednotlivými ministerskými konferenciami (Štrasburg 1990, Helsinki 1993, Lisabon 1998, Viedeň 2003, Varšava 2007, Oslo 2011 a Madrid 2015). Zúčastniť sa ho môže všetkých 47 signatárov (46 krajín a Európska komisia) a 59 pozorovateľských krajín a organizácií. Na týchto stretnutiach majú delegáti FOREST EUROPE mandát prijímať rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania záväzkov prijatých ministrami o podpore trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrane lesov v Európe, pripravovať nadchádzajúce ministerské konferencie, či schvaľovať nových pozorovateľov procesu. Zasadnutie

Pre čo najväčšie zapojenie všetkých signatárov a pozorovateľov do aktivít procesu FOREST EUROPE bol signatárom a pozorovateľom pred stretnutím distribuovaný dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoje priority k jednotlivým častiam pracovného programu a definovať aktivity, na ktorých by sa chceli podieľať. Na základe výsledkov dotazníka bude možné identifikovať najkľúčovejšie oblasti, ktorým sa bude proces FOREST EUROPE prioritne venovať. Okrem diskusie o pracovnom programe sa na stretnutí bude prejednávať aj otázka budúceho smerovania procesu FOREST EUROPE.

„Pre Slovensko je veľkou poctou byť spolupredsedajúcou krajinou FOREST EUROPE. Je to príležitosť ovplyvňovať dôležité rozhodnutia týkajúce sa lesov v celej Európe,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Mali by sme si uvedomiť, že globálna zmena klímy spôsobuje problémy poľnohospodárom, či sú to mrazy, suchá či záplavy. Práve lesy môžu zlepšiť adaptáciu na zmenu klímy. Našou úlohou je nielen viesť akademickú debatu, ale pristúpiť ku konkrétnym činom,“ dodala Matečná.


Kontakt a informácie:
Ing. Igor Viszlai: igor.viszlai@foresteurope.org +421 905 620 427
Ing. Ľudmila Marušáková: ludmila.marusakova@foresteurope.org +421 902 923 094