Koncepcia rozvoja

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013 – časť lesné hospodárstvo

Návrh Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013 – časť lesné hospodárstvo (KRP LH) sa vypracoval v nadväznosti na priority a ciele pôdohospodárskej politiky v oblasti lesného hospodárstva (LH) vychádzajúce z dokumentov EÚ, vlády SR, medzinárodných dohôd a dohovorov. Vychádzal tiež z prípravných dokumentov Akčného plánu EÚ pre lesy, v ktorých sa sformulovali základné strategické ciele, zámery a priority rezortu pôdohospodárstva v strednodobom časovom horizonte. Pre lesníctvo na Slovensku sa v KRP stanovil tento strategický cieľ:

Zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov založeného na primeranom využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií pre rozvoj spoločnosti a najmä vidieckych oblastí.

Ďalej sa stanovili tieto hlavné ciele:

  • Zvyšovanie ekonomickej životaschopnosti multifunkčného lesníctva a trvalo udržateľného využívania lesných produktov, tovarov a služieb (ekonomický cieľ)
  • Udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu, vitality a odolnosti lesných ekosystémov a zvyšovanie biologickej rozmanitosti (ekologický cieľ)
  • Prispievanie lesov a lesníctva do zvyšovania kvality života zachovaním a zlepšovaním ich sociálnych a kultúrnych aspektov (sociálny cieľ)

V KRP LH sa sformulovali priority pre tri hlavné ciele (ekonomické, ekologické a sociálne) a úlohy na zabezpečenie ich realizácie. Na začiatku roku 2007 sa koncepcia rozpracovala do podrobných úloh. KRP LH reaguje na súčasný stav lesného hospodárstva, ktoré sa nachádza v zložitej ekonomickej a finančnej situácii najmä z dôvodu zvyšujúcich sa obmedzujúcich podmienok hospodárenia v lesoch a rastúceho dopytu spoločnosti po mimoprodukčných funkciách, bez ich dostatočného ekonomického zabezpečenia.