Národný lesnícky program

Národný lesnícky program Slovenskej republiky (NLP SR)

V roku 2006 sa pripravil návrh NLP SR. Pri jeho vypracovaní sa zohľadňovali existujúce lesnícko-politické dokumenty na národnej i medzinárodnej úrovni. V nadväznosti na uvedené dokumenty, rozpracúva a aktualizuje priority lesného hospodárstva, poskytuje rámec pre vymedzenie vplyvov iných sektorov na lesnícku politiku, zvyšovanie povedomia o význame lesov pre spoločnosť, zainteresovanie vládnych i mimovládnych organizácií a skupín do riešenia problémov lesov a lesného hospodárstva a na riešenie sporných otázok v kompetencii rôznych štátnych orgánov a organizácií.

Základným princípom, z ktorého NLP SR vychádza je obhospodarovanie lesov trvalo udržateľným spôsobom, pri motivačnom pôsobení štátnej lesníckej politiky na podporu verejných záujmov a zvyšovaní zodpovednosti vlastníkov lesov za ich majetok. Predpokladá sa rozvoj systému ekonomického zabezpečenia spoločenskej objednávky na prírodno-ochranné a ďalšie ekologické a sociálne funkcie lesov a služby lesného hospodárstva z verejných zdrojov.

NLP SR obsahuje päť strategických cieľov: (1) Podpora ekologického obhospodarovania lesov, (2) Zlepšovanie a ochrana životného prostredia, (3) Zlepšovanie kvality života, (4) Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti, (5) Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie, ktoré sa rozpracovali do 18 priorít a do 55 rámcových cieľov. Na zabezpečenie jeho realizácie sa v roku 2008 vypracuje akčný plán. Časový horizont plnenia NLP SR sa stanovil do konca roku 2020.

Súvisiace dokumenty: