Program rozvoja vidieka

Podpora rozvoja vidieka prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov:

 • Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva podporovaním reštrukturalizácie, modernizácie, rozvoja a inovácie,
 • Zlepšenie životného prostredia a vidieka,
 • Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie hospodárskej činnosti.

Slovenská republika pre programové obdobie 2007-2013 vychádza zo súčasne implementovaných opatrení v rámci Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ a „Plánu rozvoja vidieka na obdobie rokov 2004-2006“. Snahou SR je nielen pokračovať v realizácii týchto opatrení a plnení priorít, ale implementovať aj nové opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti, hodnoty životného prostredia a krajiny, ako aj kvalite života vo vidieckych oblastiach. K prioritám programového obdobia 2007-2013 patrí:

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • Zlepšenie životného prostredia a krajiny
 • Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
 • Prístup „Leader“.

Základné legislatívne rámce tvoria:

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
 • Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka
 • Národný strategický plán SR
 • Vykonávací predpis k nariadeniu Rady č. 1698/2005
 • Implementačné nariadenie č. 1974/2006
 • Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

V súvislosti s rozvojom vidieka sa v novom nariadení na obdobie rokov 2007-2013 zaviedlo niekoľko dôležitých zmien. Uznala sa významná rola lesníckeho sektora v oblastiach vidieka a špecifické lesnícke opatrenia sa preskupili a zmodernizovali tak, aby lepšie podporili integráciu lesníctva v rozvoji vidieka v zmysle lesníckej stratégie EÚ a akčného plánu EÚ pre lesy. Členské štáty a regióny môžu do svojich programov rozvoja vidieka zahrnúť súbory špecifických lesníckych opatrení, ktoré lepšie zodpovedajú ich prioritám a potrebám. V súčasnosti možno v lesníctve využívať pomoc Spoločenstva v rámci politiky rozvoja vidieka na:

 • Zvýšenie a rozšírenie hospodárskej hodnoty a diverzifikácie výroby neštátnych lesov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskej činnosti vo vidieckych oblastiach.
 • Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva (skvalitnenie spracovania a obchodovania s primárnymi produktmi prostredníctvom investícií, zavádzanie nových technológií a inovácií, sprístupňovanie nových trhových možností a pod.).
 • Podporu metód využívania pôdy zlučiteľných s potrebou ochrany a skvalitňovania prírodného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov; patrí sem najmä ochrana biodiverzity, území sústavy NATURA 2000, vody a pôdy, zmierňovanie klimatickej zmeny a pod.
 • Lesnícke opatrenia v rámci trvalo udržateľného hospodárenia a zvyšovania multifunkčnej úlohy lesov v súlade s lesníckou stratégiou EÚ, záväzkami Spoločenstva a členských štátov na medzinárodnej úrovni.
 • Podporu zriaďovania agrolesníckych systémov zlučujúcich systémy extenzívneho poľnohospodárstva a lesného hospodárstva so zameraním na produkciu vysokokvalitného dreva a iných lesných produktov.
 • Osobitnú podporu obhospodarovateľom lesov pri riešení špecifických problémov súvisiacich s vykonávaním smerníc o chránených vtáčích územiach a územiach európskeho významu.
 • Podporu a obnovu lesníckeho potenciálu v lesoch poškodených prírodnými katastrofami a požiarmi a na zavádzanie preventívnych opatrení.
 • Podporu pri nevýnosných investíciách, ak sú potrebné na splnenie lesnícko-environmentálnych záväzkov alebo spoločenskej hodnoty oblastí, v ktorých sa lesy nachádzajú.
 • Podporu horských a iných znevýhodnených oblastí určených na základe objektívnych spoločných kritérií; členské štáty môžu určiť oblasti vhodné na zalesnenie z environmentálnych dôvodov, na ochranu pred eróziou, predchádzanie prírodným rizikám, rozširovanie lesných zdrojov na zmierňovanie klimatickej zmeny.
 • Zriadenie poradenských služieb pre lesné hospodárstvo pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.

Za informovanie a publicitu Programu rozvoja vidieka SR je zodpovedný Riadiaci orgán. V súlade s čl. 76 nariadenia Rady (ES) 1698/2005 a čl. 57 Implementačného nariadenia Komisie č. 1974/2006 opatrenia pre informovanie a publicitu sú formulované v Komunikačnom pláne, ktorý tvorí prílohu VI Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 (viac informácií najdete nawww.apa.sk).