Stratégia rozvoja lesníctva

Stratégia rozvoja lesníctva sa vypracovala s platnosťou do roku 2025. Rozpracováva 18 priorít Národného lesníckeho programu SR. Nadväzuje na aktuálne lesnícko-politické a prognostické dokumenty, ktoré sa vypracovali a schválili v rokoch 2006-2008 tak, aby sa zabezpečila ich vzájomná previazanosť. V stratégii sa naformuloval rozbor problematiky v oblasti jednotlivých priorít, existujúce obmedzenia, prekážky, silné a slabé stránky. Stanovil sa smer vývoja a ciele a odôvodnil sa ich zmysel pre lesníctvo na Slovensku. Napokon sa nadefinoval návrh opatrení (nástroje a prostriedky) na realizáciu navrhovaných cieľov.