Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
História verzieHistória verzie

Názov

vyskyt-a-stav-polovnej-zveri-na-slovensku

Nadpis

Výskyt poľovnej zveri

Poznámky

Výskyt poľovnej zveri na Slovensku

Kontakt

petrincova

E-mailová adresa kontaktu

 

Meno kontaktu

 

Obrázok kontaktu

 

Súhrnný obrázok

 

Cieľové skupiny

Bez zamerania

Obrázok stránky

 

Obsah stránky

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 
Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 

Nahlásené jarné kmeňové stavy jelenej zveri k 31.3.2020 boli z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázané v celkovej výške 70 931 jedincov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 4 385 jedincov. V roku 2020 sa na Slovensku podľa hlásení poľovníckych hospodárov vykázal odstrel 46 052 ks, čo je o  732 ks viac ako v roku 2019. Ďalej sa odchytilo 31 jedincov jelenej zveri a 3 780 ks sa vykázal úhyn. Celkový úbytok tak bol 49 863 ks, čo je o 725 ks viac ako v roku 2019.

 


Rozšírenie jelenej zveri na Slovensku

 


Daniel škvrnitý (Dama dama)
zdroj: commons.wikimedia.org

Daniel škvrnitý (Dama dama)

V roku 2020 dosiahli jarné kmeňové stavy danielov výšku 22 424 jedincov (- 266 ks). Odstrel sa vykázal v celkovej výške 18 245 ks danielov (o 1 648 ks viac ako v roku 2019). Ďalej sa vykázal odchyt 86 ks a úhyn 849 ks. Celkový úbytok danielej zveri spolu predstavoval  19 180 ks ( + 1 635 ks oproti roku 2019). Ťažisko danielej populácie na Slovensku je v Banskobystrickom kraji, ktorý má podiel až 30 % na celkových jarných kmeňových stavoch a 30 % na celkovom úlovku danielej zveri.

 


Rozšírenie danielej zveri na Slovensku

 


Muflon lesný (Ovis musimon)
zdroj: commons.wikimedia.org

Muflón lesný (Ovis musimon)

Muflony žili kedysi v hornatých skalnatých pohoriach okolo Stredozemného mora. Dnes sa pôvodné populácie vyskytujú už len na Sardínii a Korzike. Na Slovensko sa začali dovážať v druhej polovici 19. storočia a veľmi dobre sa aklimatizovali v Malých Karpatoch, v Tribečskom pohorí, Vtáčniku a Považskom Inovci. Stavy muflónov sa v roku 2020 vykázali v celkovej početnosti 13 458 jedincov, čo je o 561 jedincov menej ako v roku 2019.

V roku 2020 sa vykázal odstrel 6 205 ks muflonov, čo je o 213 ks viac ako v roku 2019. Ťažisko muflonej populácie na Slovensku bolo v roku 2020 v Nitrianskom (26 % z JKS a 33 % z úlovku) a Banskobystrickom kraji (23 % z JKS a 18 % z úlovku).

 


Rozšírenie muflonej zveri na Slovensku

 


Srnec lesný (Capreolus capreolus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Obýva prakticky celú Európu, vo veľkom počte chýba iba na severe Škandinávie, zasahuje až k pobrežiu Kaspického mora a na územie Malej Ázie. Na Slovensku je rozšírený takmer po celom území. Živí sa najmä rôznymi bylinami, občas aj rôznymi lesnými plodmi. Vykazované stavy srnčej zveri v roku 2020 klesli na úroveň 105 008 jedincov. Vykázaný odstrel srnčej zveri dosiahol hodnotu 25 515 ks. Pri zohľadnení celkového úbytku sa plán lovu splnil na 91 %. Srnčia zver je v súčasnej dobe vytláčaná premnoženou diviačou zverou a preto je opodstatnené rozhodnutie viacerých chovateľských rád o znížení plánovaného lovu sŕn. Prejavilo sa to pravdepodobne aj pri samotnom odstrele v roku 2020, keď bolo odlovených o 38 % menej sŕn ako srncov.

 


Rozšírenie srnčej zveri na Slovensku

 


Diviak lesný (Sus scrofa)
zdroj: commons.wikimedia.org

Diviak lesný (Sus scrofa)

Žije v celej južnej polovici Eurázie a v severnej Afrike. V Európe nežije prakticky len vo Veľkej Británii, na Škandinávskom polostrove a v severnom Rusku. (Prípadný poddruh domáca ošípaná samozrejme žije aj inde).

Diviak lesný má hmotnosť spravidla 50-190 kg (samce) a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblastiach, napríklad v Karpatách, majú samce aj 350 kg. Obýva rôzne habitaty, živí sa rozmanitou potravou, rýchlo behá a vynikajúco pláva. Diviaky uprednostňujú listnaté a zmiešané lesy a radi sa váľajú v bahne. Samice sa zvyknú zoskupovať do čried pozostávajúcich z 20 aj viac jedincov. Stavy diviačej zveri k 31.3.2020 vykázané užívateľmi poľovných revírov dosiahli celkovú výšku 39 265  jedincov (o 6 260 jedincov menej ako v roku 2019). Hlásený odstrel bol vo výške 59 656 ks, čo je o 15 291 ks ulovenej zveri menej ako v predchádzajúcom roku.

 


Rozšírenie diviačej zveri na Slovensku

 


Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica)
zdroj: commons.wikimedia.org

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra)

Na Slovensku žijú dva poddruhy kamzíka vrchovského a to:

Kamzíky žijú vo vyšších nadmorských výškach a sú prispôsobené na život v strmom a členitom skalnatom teréne. Samce aj samice majú krátke rohy, ktoré sú na konci zahnuté dozadu. V lete je ich srsť hnedá a na zimu sa zosvetlí. Výraznou charakteristikou je biela tvár so zreteľnými čiernymi pásmi pod očami, bielym zadkom a a čiernym pásom pozdĺž chrbta. Dožíva sa približne 20 rokov a živí sa najmä bylinami a lišajníkmi. Samice s mláďatami žijú v stáde. Samce sa zvyknú zdržiavať osamote počas celého roka.


Kamzík vrchovský alpský
(Rupicapra rupicapra rupicapra)
zdroj: commons.wikimedia.org

 

V roku 2020 sa vykázal početný stav kamzíka vrchovského (spolu tatranský a alpský) v celkovej výške 1 061 jedincov, čo je o 99 jedincov viac ako v roku 2019. V oblasti Vysokých Tatier sa vykázala početnosť 752 kamzíkov. V oblasti Nízkych Tatier vykázali početnosť 151 kamzíkov, teda spolu 903 kamzíkov tatranskej proveniencie. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 95 kamzíkov (Vysoké Tatry + 108 ks, Nízke Tatry - 13 ks).V roku 2020 sa v oblasti Vysokých Tatier zaznamenal úhyn  2 kusov.

Celková početnosť kamzíkov alpskej proveniencie sa v roku 2020 uvádza vo výške 158 jedincov, čo je o 4 jedincov viac ako v predchádzajúcom roku. Tieto kamzíky sú vo dvoch, vzájomne izolovaných lokalitách a to 75 kamzíkov v oblasti Veľkej Fatry a 83 kamzíkov v oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria. V oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria bol povolený odstrel 7 kamzíkov alpskej proveniencie, pričom z týchto sa 2 kamzíky odlovili. Bol zaznamenaný úhyn v počte 1 ks. Vo Veľkej Fatre bol plánovaný odstrel 6 kamzíkov alpskej proveniencie, z ktorých sa podarilo uloviť 2 ks. Úhyn bol zaznamenaný v počte 1 ks.

 


Rozšírenie kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku


Rozšírenie kamzíka vrchovského alpského na Slovensku

 


Zajac poľný
(Lepus europaeus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Zajac poľný (Lepus europaeus)

Zajac poľný je druh zajaca a pôvodný druh z Európy a západnej Ázie. Ako originálny druh sa dnes však vyskytuje napr. aj na území Južnej Ameriky alebo v Austrálii. Jeho prirodzeným biotopom sú otvorené krajiny, predovšetkým polia, lúky, okraje lesov a i., kde je vďaka svojmu hnedému sfarbenie veľmi dobre maskovaný.

Hlásený stav k 31.3.2020 bol 157 021 zajacov a klesol oproti predchádzajúcemu roku o 2 596 jedincov. V poľovníckej sezóne 2020/2021 bol vykázaný odstrel 8 834 a odchyt 126 zajacov.

 


Rozšírenie zajaca poľného na Slovensku

 


Medveď hnedý
(Ursus arctos)
zdroj: commons.wikimedia.org

Medveď hnedý (Ursus arctos)

V roku 2020 bol z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázaný JKS 2 760 (+ 129 ks) medveďov hnedých. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 1990 sa vykázal JKS 835 medveďov hnedých. V roku 2020 bolo v rámci výnimky z podmienok ochrany chráneného druhu živočícha - medveďa hnedého v zmysle § 40 ods. 3, písm b a c v súvislosti s § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o Ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien, užívateľmi poľovných revírov žiadaných 29 výnimiek na odlov tejto veľkej šelmy. Z týchto však nebola zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ani jedna schválená. V sebaobrane (nutná obrana) boli usmrtené 3 medvede hnedé. Užívatelia poľovných revírov vykázali v poľovníckej štatistike aj úhyn 13 medveďov, pričom 4 úhyny z nich boli spôsobené kolíziou s dopravným prostriedkom. V roku 2020 tak bol zaznamenaný celkový úbytok 16 medveďov.


 


Rozšírenie medveďa hnedého na Slovensku

 


Vlk dravý (Canis lupus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Vlk dravý (Canis lupus)

V roku 2020 sa vykázal celkový JKS 3 099 vlkov. Najvyššia početnosť sa uvádza v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji (38 %, 23 %, 20 %, 17 %).

V sezóne 2020/2021 sa vykázal úlovok 39 vlkov, čo je o 4 vlkov viac ako v sezóne 2019/2020. Okrem úlovku sa zaznamenal aj úhyn 13 vlkov. Pre porovnanie v r. 1990 bol JKS 750 vlkov a úlovok 115 ks.

 


Rozšírenie vlka dravého na Slovensku

 


Rys ostrovid (Lynx lynx)
zdroj: commons.wikimedia.org

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Vykazované JKS 1 723 rysov v roku 2020 sú o 25 jedincov vyššie, ako v predchádzajúcom roku. Rys je v súčasnosti zaradený medzi úplne chránené živočíchy. Užívatelia poľovných revírov vykázali úhyn 3 jedincov. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádzal JKS 871 rysov a úlovok 117 rysov.

 


Rozšírenie rysa ostrovida na Slovensku

 


Tetrov hlucháň
(Tetrao urogallus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

K 31.3.2020 sa vykázala početnosť 843 tetrovov hlucháňov, čo je o 17 menej ako v minulom roku. Nepovolil sa a ani nevykázal žiadny úlovok a hlásený bol 1 úhyn. Najvyššia početnosť tetrova hlucháňa sa vykázala v Žilinskom kraji (429 jedincov z celkového stavu) a v Banskobystrickom kraji (213 jedincov). Pre porovnanie v roku 1990 sa vykázal JKS 1 871 tetrovov hlucháňov.

 


Rozšírenie tetrova hlucháňa na Slovensku

 


Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)

Početnosť 630 tetrovov hoľniakov uvádzaná v roku 2020, je o 65 jedincov vyššia ako v roku 2019. V roku 2020 sa neuskutočnil lov tetrova hoľniaka a hlásený nebol žiadny úhyn. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádza početnosť 1 030 tetrovov hoľniakov. Až 363 jedincov z celkovej početnosti tetrova hoľniaka sa vykazuje v Žilinskom kraji a 166 jedincov v Banskobystrickom kraji.

 


Rozšírenie tetrova hoľniaka na Slovensku

 


Jariabok lesný (Bonasa bonasia)
zdroj: commons.wikimedia.org

Jariabok lesný (Bonasa bonasia)

Jariabok vďaka utajenému spôsobu života často uniká pozornosti poľovníkov. Pre zreálnenie jeho hlásených stavov je potrebné pozorne si všímať jeho lokálne populácie počas celého roka. V roku 2020 sa na Slovensku vykázala početnosť 3 255 jariabkov, čo je o 92 jariabkov viac ako v predchádzajúcom roku. V roku 2020 bol vykázaný úlovok 1 jariabka a bol zaznamenaný úhyn 1 jedinca.

 


Rozšírenie jariabka lesného na Slovensku

Použitá literatúra:

Poľovnícka štatistická ročenka SR 2020

http://lovuzdar.blog.cz/0902/muflon-lesny-ovis-musimon

http://sk.wikipedia.org


​​​​​

Súhrnné prepojenia

Podtitulok

 

Dátum článku

 

Popis obrázka

SubTitle

Výskyt a stav poľovnej zveri na Slovensku
Typ obsahu: Stránka s článkom
Verzia: 15.0
Vytvoril 22. 10. 2014 12:40 používateľ petrincova
Naposledy upravil 13. 7. 2021 15:00 používateľ razdik