Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Poľovníctvo > Poľovné hosp. na Slovensku

Poľovné hosp. na Slovensku

Poľovné hospodárstvo na Slovensku

 

foto_248.jpg

Foto:Ing. Peter Kaštier

 

Poľovná plocha

Na území Slovenska možno právo poľovníctva vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré príslušný okresný úrad uznal za poľovný revír. Právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku a vykonávať ho možno len podľa zákona o poľovníctve a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Na Slovensku bolo v roku 2016 evidovaných 1883 poľovných revírov. Z toho bolo 47 samostatných zverníc a 15 samostatných bažantníc. Okrem toho sa vykázalo v rámci poľovných revírov 58 uznaných zverníc (nie sú samostatnými poľovnými revírmi) a 35 uznaných bažantníc. Priemerná výmera poľovných revírov v roku 2016 bola 2 366 ha.

Najväčšiu priemernú výmeru 9 628 ha, dosahuje kategória vyhradené revíry. Druhú najväčšiu priemernú výmeru 5 485 ha dasahujú revíry ostatných štátnych organizácií a to hlavne vďaka revírom Vojenských lesov a majetkov š.p.. Režijné revíry Lesov SR, š.p. majú priemernú výmeru 4 270 ha. Revíry týchto kategórií môžeme vďaka ich veľkosti považovať za oporné prvky chovu raticovej zveri takmer vo všetkých poľovných oblastiach. Najnižšiu priemernú výmeru dosahujú prenajaté revíry a to 2 173 ha v kategórii ostatných prenajatých revírov a 2 230 ha v kategórii prenajatých revírov SPZ.

Celková výmera poľovnej plochy bola v roku 2016  4 455 382 ha. Poľnohospodárskych plôch bolo 2 347 tis. ha, lesných plôch bolo 1 990 tis. ha (lesnatosť približne 44,6 %), vodných plôch 51 tis. ha a výmera ostatných plôch je 66 tis. ha. Výmera poľovnej plochy v jednotlivých rokoch osciluje v závislosti na upresňovaní a zmenách výmer poľovných revírov v procese ich tvorby, uznávania a revízií.

Poľovnícka rajonizácia chovu zveri

Pod poľovníckou rajonizáciou rozumieme rozdelenie poľovnej plochy Slovenska na poľovné oblasti tj. orograficko-ekologické plošné celky so zreteľom na plošné rozmiestnenie plánovaných kmeňových stavov hlavných druhov poľovnej zveri. Poľovnú oblasť tvorí rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný hlavný druh zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Poľovné oblasti sú základné jednotky poľovníckeho plánovania a rozdeľujeme ich do troch kategórií.

Poľovné oblasti pre

  • jeleniu zver
  • srnčiu zver
  • malú zver (zajac, bažant, jarabica)

Okrem poľovných oblastí máme ešte poľovné podoblasti a poľovné lokality (pre danieliu a mufloniu zver). Takéto cieľavedomé plošné rozčlenenie poľovnej plochy Slovenska bolo urobené pre čo najlepšie rozmiestnenia jednotlivých druhov poľovnej zveri ale aj v záujme úspešného rozvoja lesného a poľného hospodárstva.

Bonitácia poľovných revírov

Bonitácia poľovných revírov je základným postupom pre stanovenie únosného počtu, t.j. normovaných kmeňových stavov (NKS) jednotlivých druhov poľovnej zveri a zaradenie poľovného revíru do akostnej triedy.

Lesné poľovné revíry - zaraďujú sa do akostných tried na základe skupín lesných typov.

Poľné poľovné revíry - zaraďujú sa do akostných tried na základe príslušnosti do agroklimatických regiónov

​​