Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Poľovníctvo > Poľovné hosp. na Slovensku

Poľovné hosp. na Slovensku

Poľovné hospodárstvo na Slovensku

 

foto_248.jpg

Foto:Ing. Peter Kaštier

 

Poľovná plocha

Na území Slovenska možno právo poľovníctva vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré príslušný okresný úrad uznal za poľovný revír. Právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku a vykonávať ho možno len podľa zákona o poľovníctve a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Na Slovensku bolo v roku 2017 evidovaných 1882 poľovných revírov. Z toho bolo 47 samostatných zverníc a 16 samostatných bažantníc. Okrem toho sa vykázalo v rámci poľovných revírov 57 uznaných zverníc (nie sú samostatnými poľovnými revírmi) a 36 uznaných bažantníc. Priemerná výmera poľovných revírov v roku 2016 bola 2 368 ha.

Najväčšiu priemernú výmeru 8 613 ha dosahujú vyhradené poľovné revíry. Druhú najväčšiu priemernú výmeru 5 515 ha majú revíry ostatných štátnych organizácií a to hlavne vďaka revírom Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. Režijné revíry Lesov SR, š.p. majú priemernú výmeru 4 127 ha. Revíry uvedených kategórií môžeme vďaka ich veľkosti považovať naďalej za oporné prvky chovu raticovej zveri takmer vo všetkých poľovných oblastiach. Najnižšiu priemernú výmeru dosahujú prenajaté revíry a to 2 155 ha v kategórii 05 ostatných prenajatých revírov a 2 268 ha v kategórii 04 prenajatých revírov SPZ. V kategórii 03 dosahujú režijné revíry neštátnych subjektov priemernú výmeru 2 301 ha.

Celková výmera poľovnej plochy je 4 456 192 ha. Poľnohospodárskych plôch je 2 346 tis. ha, lesných plôch 1 992 tis. ha (lesnatosť približne 44,7 %), vodných plôch 48 tis. ha a výmera iných pozemkov je 68 tis. ha. Výmera poľovnej plochy v jednotlivých rokoch osciluje v závislosti na upresňovaní a zmenách výmer poľovných revírov v procese ich tvorby, uznávania a revízií.

Poľovnícka rajonizácia chovu zveri

Pod poľovníckou rajonizáciou rozumieme rozdelenie poľovnej plochy Slovenska na poľovné oblasti tj. orograficko-ekologické plošné celky so zreteľom na plošné rozmiestnenie plánovaných kmeňových stavov hlavných druhov poľovnej zveri. Poľovnú oblasť tvorí rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný hlavný druh zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Poľovné oblasti sú základné jednotky poľovníckeho plánovania a rozdeľujeme ich do troch kategórií.

Poľovné oblasti pre

  • jeleniu zver
  • srnčiu zver
  • malú zver (zajac, bažant, jarabica)

Okrem poľovných oblastí máme ešte poľovné podoblasti a poľovné lokality (pre danieliu a mufloniu zver). Takéto cieľavedomé plošné rozčlenenie poľovnej plochy Slovenska bolo urobené pre čo najlepšie rozmiestnenia jednotlivých druhov poľovnej zveri ale aj v záujme úspešného rozvoja lesného a poľného hospodárstva.

Bonitácia poľovných revírov

Bonitácia poľovných revírov je základným postupom pre stanovenie únosného počtu, t.j. normovaných kmeňových stavov (NKS) jednotlivých druhov poľovnej zveri a zaradenie poľovného revíru do akostnej triedy.

Lesné poľovné revíry - zaraďujú sa do akostných tried na základe skupín lesných typov.

Poľné poľovné revíry - zaraďujú sa do akostných tried na základe príslušnosti do agroklimatických regiónov

​​