Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Poľovníctvo > Výskyt poľovnej zveri

Výskyt poľovnej zveri

Výskyt a stav poľovnej zveri na Slovensku

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 
Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 

Nahlásené jarné kmeňové stavy jelenej zveri k 31.3.2017 boli z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázané v celkovej výške 69 438 jedincov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 2 213 jedincov. V roku 2017 sa na Slovensku podľa hlásení poľovníckych hospodárov vykázal odstrel 38 365 ks, čo je o 3 097 ks viac ako v roku 2016. Ďalej sa odchytilo 149 jedincov jelenej zveri a 2 970 ks sa vykázal úhyn. Celkový úbytok tak bol 41 484 ks, čo je o 3 487 ks viac ako v roku 2016.

 


Rozšírenie jelenej zveri na Slovensku

 


Daniel škvrnitý (Dama dama)
zdroj: commons.wikimedia.org

Daniel škvrnitý (Dama dama)

V roku 2016 dosiahli jarné kmeňové stavy danielov výšku 18 748 jedincov (+ 1 769 ks). Odstrel sa vykázal v celkovej výške 12 439 ks danielov (o 1 864 ks viac ako v roku 2016). Ďalej sa vykázal odchyt 168 ks a úhyn 647 ks. Celkový úbytok danielej zveri spolu predstavoval 13 254 ks ( + 2 038 ks oproti roku 2016). Ťažisko danielej populácie na Slovensku je v Banskobystrickom kraji, ktorý má podiel až 33 % na celkových jarných kmeňových stavoch a 35 % na celkovom úlovku danielej zveri.

 


Rozšírenie danielej zveri na Slovensku

 


Muflon lesný (Ovis musimon)
zdroj: commons.wikimedia.org

Muflón lesný (Ovis musimon)

Muflony žili kedysi v hornatých skalnatých pohoriach okolo Stredozemného mora. Dnes sa pôvodné populácie vyskytujú už len na Sardínii a Korzike. Na Slovensko sa začali dovážať v druhej polovici 19. storočia a veľmi dobre sa aklimatizovali v Malých Karpatoch, v Tribečskom pohorí, Vtáčniku a Považskom Inovci. Stavy muflónov sa v roku 2017 vykázali v celkovej početnosti 13 663 jedincov, čo je o 478 jedincov menej ako v roku 2016.

V roku 2016 sa vykázal odstrel 5 802 ks muflonov, čo je o 418 ks viac ako v roku 2016. Ťažisko muflonej populácie na Slovensku bolo v roku 2017 v Nitrianskom (28 % z JKS a 31 % z úlovku) a Banskobystrickom kraji (25 % z JKS a 31 % z úlovku).

 


Rozšírenie muflonej zveri na Slovensku

 


Srnec lesný (Capreolus capreolus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Obýva prakticky celú Európu, vo veľkom počte chýba iba na severe Škandinávie, zasahuje až k pobrežiu Kaspického mora a na územie Malej Ázie. Na Slovensku je rozšírený takmer po celom území. Živí sa najmä rôznymi bylinami, občas aj rôznymi lesnými plodmi. Vykazované stavy srnčej zveri v roku 2017 stúpli na úroveň 109 253 jedincov. Vykázaný odstrel srnčej zveri dosiahol hodnotu 25 194 ks. Pri zohľadnení celkového úbytku sa plán lovu splnil na 95 %. Srnčia zver je v súčasnej dobe vytláčaná premnoženou diviačou zverou a preto je opodstatnené rozhodnutie viacerých chovateľských rád o znížení plánovaného lovu sŕn. Prejavilo sa to pravdepodobne aj pri samotnom odstrele v roku 2017, keď bolo odlovených o 26 % menej sŕn ako srncov.

 


Rozšírenie srnčej zveri na Slovensku

 


Diviak lesný (Sus scrofa)
zdroj: commons.wikimedia.org

Diviak lesný (Sus scrofa)

Žije v celej južnej polovici Eurázie a v severnej Afrike. V Európe nežije prakticky len vo Veľkej Británii, na Škandinávskom polostrove a v severnom Rusku. (Prípadný poddruh domáca ošípaná samozrejme žije aj inde).

Diviak lesný má hmotnosť spravidla 50-190 kg (samce) a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblastiach, napríklad v Karpatách, majú samce aj 350 kg. Obýva rôzne habitaty, živí sa rozmanitou potravou, rýchlo behá a vynikajúco pláva. Diviaky uprednostňujú listnaté a zmiešané lesy a radi sa váľajú v bahne. Samice sa zvyknú zoskupovať do čried pozostávajúcich z 20 aj viac jedincov. Stavy diviačej zveri k 31.3.2017 vykázané užívateľmi poľovných revírov dosiahli celkovú výšku 41 987 jedincov (o 298 jedincov menej ako v roku 2016). Hlásený odstrel bol vo výške 69 509 ks, čo je o 15 721 ks ulovenej zveri viac ako v predchádzajúcom roku.

 


Rozšírenie diviačej zveri na Slovensku

 


Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica)
zdroj: commons.wikimedia.org

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra)

Na Slovensku žijú dva poddruhy kamzíka vrchovského a to:

Kamzíky žijú vo vyšších nadmorských výškach a sú prispôsobené na život v strmom a členitom skalnatom teréne. Samce aj samice majú krátke rohy, ktoré sú na konci zahnuté dozadu. V lete je ich srsť hnedá a na zimu sa zosvetlí. Výraznou charakteristikou je biela tvár so zreteľnými čiernymi pásmi pod očami, bielym zadkom a a čiernym pásom pozdĺž chrbta. Dožíva sa približne 20 rokov a živí sa najmä bylinami a lišajníkmi. Samice s mláďatami žijú v stáde. Samce sa zvyknú zdržiavať osamote počas celého roka.


Kamzík vrchovský alpský
(Rupicapra rupicapra rupicapra)
zdroj: commons.wikimedia.org

 

V roku 2017 sa vykázal početný stav kamzíka vrchovského (spolu tatranský a alpský) v celkovej výške 1 131 jedincov, čo je o 315 jedincov menej ako v roku 2016. V oblasti Vysokých Tatier sa vykázala početnosť 852 kamzíkov. V oblasti Nízkych Tatier vykázali početnosť 114 kamzíkov, teda spolu 966 kamzíkov tatranskej proveniencie. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 296 kamzíkov (Vysoké Tatry - 290 ks, Nízke Tatry - 6 ks). Úhyn sa v roku 2017 zaznamenal len v oblasti Vysokých Tatier a to v počte 20 kamzíkov.

Celková početnosť kamzíkov alpskej proveniencie sa v roku 2017 uvádza vo výške 165 jedincov, čo je o 19 jedincov menej ako v predchádzajúcom roku. Tieto kamzíky sú vo dvoch, vzájomne izolovaných lokalitách a to 81 kamzíkov v oblasti Veľkej Fatry a 84 kamzíkov v oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria. V oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria bol povolený odstrel 5 kamzíkov alpskej proveniencie, pričom z týchto sa aj všetkých 5 kamzíkov odlovilo. Vo Veľkej Fatre bol plánovaný odstrel 6 kamzíkov alpskej proveniencie, z ktorých sa podarilo uloviť 5 ks. Úhyn nebol zaznamenaný.

 


Rozšírenie kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku


Rozšírenie kamzíka vrchovského alpského na Slovensku

 


Zajac poľný
(Lepus europaeus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Zajac poľný (Lepus europaeus)

Zajac poľný je druh zajaca a pôvodný druh z Európy a západnej Ázie. Ako originálny druh sa dnes však vyskytuje napr. aj na území Južnej Ameriky alebo v Austrálii. Jeho prirodzeným biotopom sú otvorené krajiny, predovšetkým polia, lúky, okraje lesov a i., kde je vďaka svojmu hnedému sfarbenie veľmi dobre maskovaný.

Hlásený stav k 31.3.2017 bol 163 578 zajacov a stúpol oproti predchádzajúcemu roku len o 50 jedincov. V poľovníckej sezóne 2017/2018 bol vykázaný odlov 13 650 a odchyt 1 619 zajacov.

 


Rozšírenie zajaca poľného na Slovensku

 


Medveď hnedý
(Ursus arctos)
zdroj: commons.wikimedia.org

Medveď hnedý (Ursus arctos)

V roku 2017 bol z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázaný JKS 2 441 (+ 206 ks) medveďov hnedých. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 1990 sa vykázal JKS 835 medveďov hnedých a súčasný, hlásený JKS ho už prevyšuje viac ako 2,9 krát. V roku 2017 bol užívateľmi poľovných revírov v rámci realizácie výnimky z podmienok ochrany chráneného druhu živočícha - medveďa hnedého v zmysle § 40 ods. 3, písm b a c v súvislosti s § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o Ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien hlásený odstrel 24 medveďov hnedých. Okrem toho bol naviac ešte 1 medveď odchytený. Užívatelia poľovných revírov vykázali v poľovníckej štatistike aj úhyn 28 medveďov, pričom až 17 z nich bolo spôsobené kolíziou s dopravným prostriedkom. V roku 2017 tak bol zaznamenaný celkový úbytok 53 medveďov.

 


Rozšírenie medveďa hnedého na Slovensku

 


Vlk dravý (Canis lupus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Vlk dravý (Canis lupus)

V roku 2017 sa vykázal celkový JKS 2 621 vlkov. Najvyššia početnosť sa uvádza v Prešovskom, Žilinskom, Košickom a Banskobystrickom kraji (39 %, 26 %, 17 %, 17 %).

V sezóne 2017/2018 sa vykázal úlovok 40 vlkov, čo je o 8 vlkov menej ako v sezóne 2016/2017. Okrem úlovku sa zaznamenal aj úhyn 11 vlkov. Pre porovnanie v r. 1990 bol JKS 750 vlkov a úlovok 115 ks.

 


Rozšírenie vlka dravého na Slovensku

 


Rys ostrovid (Lynx lynx)
zdroj: commons.wikimedia.org

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Vykazované JKS 1 768 rysov v roku 2017 sú o 29 jedincov vyššie, ako v predchádzajúcom roku. Rys je v súčasnosti zaradený medzi úplne chránené živočíchy. Užívatelia poľovných revírov vykázali odchyt 1 jedinca a úhyn 5 jedincov. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádzal JKS 871 rysov a úlovok 117 rysov.

 


Rozšírenie rysa ostrovida na Slovensku

 


Tetrov hlucháň
(Tetrao urogallus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus

K 31.3.2017 sa vykázala početnosť 1 024 tetrovov hlucháňov, čo je o 97 menej ako v minulom roku. Nepovolil sa a ani nevykázal žiadny úlovok a hlásený nebol ani úhyn. Najvyššia početnosť tetrova hlucháňa sa vykázala v Žilinskom kraji (560 jedincov z celkového stavu) a v Banskobystrickom kraji (230 jedincov). Pre porovnanie v roku 1990 sa vykázal JKS 1 871 tetrovov hlucháňov.

 


Rozšírenie tetrova hlucháňa na Slovensku

 


Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)

Početnosť 720 tetrovov hoľniakov uvádzaná v roku 2017, je o 29 jedincov nižšia ako v roku 2016. V roku 2017 sa neuskutočnil lov tetrova hoľniaka a neuvádzajú sa ani uhynuté jedince. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádza početnosť 1 030 tetrovov hoľniakov. Až 442 jedincov z celkovej početnosti tetrova hoľniaka sa vykazuje v Žilinskom kraji a 137 jedincov v Banskobystrickom kraji.

 


Rozšírenie tetrova hoľniaka na Slovensku

 


Jariabok lesný (Bonasa bonasia)
zdroj: commons.wikimedia.org

Jariabok lesný (Bonasa bonasia)

Jariabok vďaka utajenému spôsobu života často uniká pozornosti poľovníkov. Pre zreálnenie jeho hlásených stavov je potrebné pozorne si všímať jeho lokálne populácie počas celého roka. V roku 2017 sa na Slovensku vykázala početnosť 2 804 jariabkov, čo je o 258 jariabkov menej ako v predchádzajúcom roku. V roku 2017 sa nevykázal žiadny úlovok jariabkov a bol vykázaný iba úhyn 4 jedincov.

 


Rozšírenie jariabka lesného na Slovensku

Použitá literatúra:

Poľovnícka štatistická ročenka SR 2017

http://lovuzdar.blog.cz/0902/muflon-lesny-ovis-musimon

http://sk.wikipedia.org


​​​