Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Poľovníctvo > Výskyt poľovnej zveri

Výskyt poľovnej zveri

Výskyt a stav poľovnej zveri na Slovensku

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 
Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 

Nahlásené jarné kmeňové stavy jelenej zveri k 31.3.2018 boli z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázané v celkovej výške 69 944 jedincov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 506 jedincov. V roku 2018 sa na Slovensku podľa hlásení poľovníckych hospodárov vykázal odstrel 42 937 ks, čo je o 4 572 ks viac ako v roku 2017. Ďalej sa odchytilo 106 jedincov jelenej zveri a 3 661 ks sa vykázal úhyn. Celkový úbytok tak bol 46 704 ks, čo je o 5 220 ks viac ako v roku 2017.

 


Rozšírenie jelenej zveri na Slovensku

 


Daniel škvrnitý (Dama dama)
zdroj: commons.wikimedia.org

Daniel škvrnitý (Dama dama)

V roku 2018 dosiahli jarné kmeňové stavy danielov výšku 20 447 jedincov (+ 1 699 ks). Odstrel sa vykázal v celkovej výške 14 677 ks danielov (o 2 238 ks viac ako v roku 2017). Ďalej sa vykázal odchyt 148 ks a úhyn 765 ks. Celkový úbytok danielej zveri spolu predstavoval 15 590 ks ( + 2 336 ks oproti roku 2017). Ťažisko danielej populácie na Slovensku je v Banskobystrickom kraji, ktorý má podiel až 31 % na celkových jarných kmeňových stavoch a 33 % na celkovom úlovku danielej zveri.

 


Rozšírenie danielej zveri na Slovensku

 


Muflon lesný (Ovis musimon)
zdroj: commons.wikimedia.org

Muflón lesný (Ovis musimon)

Muflony žili kedysi v hornatých skalnatých pohoriach okolo Stredozemného mora. Dnes sa pôvodné populácie vyskytujú už len na Sardínii a Korzike. Na Slovensko sa začali dovážať v druhej polovici 19. storočia a veľmi dobre sa aklimatizovali v Malých Karpatoch, v Tribečskom pohorí, Vtáčniku a Považskom Inovci. Stavy muflónov sa v roku 2018 vykázali v celkovej početnosti 13 276 jedincov, čo je o 387 jedincov menej ako v roku 2017.

V roku 2018 sa vykázal odstrel 5 544 ks muflonov, čo je o 258 ks menej ako v roku 2017. Ťažisko muflonej populácie na Slovensku bolo v roku 2018 v Nitrianskom (27 % z JKS a 32 % z úlovku) a Banskobystrickom kraji (22 % z JKS a 19 % z úlovku).

 


Rozšírenie muflonej zveri na Slovensku

 


Srnec lesný (Capreolus capreolus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Obýva prakticky celú Európu, vo veľkom počte chýba iba na severe Škandinávie, zasahuje až k pobrežiu Kaspického mora a na územie Malej Ázie. Na Slovensku je rozšírený takmer po celom území. Živí sa najmä rôznymi bylinami, občas aj rôznymi lesnými plodmi. Vykazované stavy srnčej zveri v roku 2018 klesli na úroveň 105 789 jedincov. Vykázaný odstrel srnčej zveri dosiahol hodnotu 25 856 ks. Pri zohľadnení celkového úbytku sa plán lovu splnil na 94 %. Srnčia zver je v súčasnej dobe vytláčaná premnoženou diviačou zverou a preto je opodstatnené rozhodnutie viacerých chovateľských rád o znížení plánovaného lovu sŕn. Prejavilo sa to pravdepodobne aj pri samotnom odstrele v roku 2018, keď bolo odlovených o 36 % menej sŕn ako srncov.

 


Rozšírenie srnčej zveri na Slovensku

 


Diviak lesný (Sus scrofa)
zdroj: commons.wikimedia.org

Diviak lesný (Sus scrofa)

Žije v celej južnej polovici Eurázie a v severnej Afrike. V Európe nežije prakticky len vo Veľkej Británii, na Škandinávskom polostrove a v severnom Rusku. (Prípadný poddruh domáca ošípaná samozrejme žije aj inde).

Diviak lesný má hmotnosť spravidla 50-190 kg (samce) a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblastiach, napríklad v Karpatách, majú samce aj 350 kg. Obýva rôzne habitaty, živí sa rozmanitou potravou, rýchlo behá a vynikajúco pláva. Diviaky uprednostňujú listnaté a zmiešané lesy a radi sa váľajú v bahne. Samice sa zvyknú zoskupovať do čried pozostávajúcich z 20 aj viac jedincov. Stavy diviačej zveri k 31.3.2018 vykázané užívateľmi poľovných revírov dosiahli celkovú výšku 41 723 jedincov (o 264 jedincov menej ako v roku 2017). Hlásený odstrel bol vo výške 59 253 ks, čo je o 10 256 ks ulovenej zveri menej ako v predchádzajúcom roku.

 


Rozšírenie diviačej zveri na Slovensku

 


Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica)
zdroj: commons.wikimedia.org

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra)

Na Slovensku žijú dva poddruhy kamzíka vrchovského a to:

Kamzíky žijú vo vyšších nadmorských výškach a sú prispôsobené na život v strmom a členitom skalnatom teréne. Samce aj samice majú krátke rohy, ktoré sú na konci zahnuté dozadu. V lete je ich srsť hnedá a na zimu sa zosvetlí. Výraznou charakteristikou je biela tvár so zreteľnými čiernymi pásmi pod očami, bielym zadkom a a čiernym pásom pozdĺž chrbta. Dožíva sa približne 20 rokov a živí sa najmä bylinami a lišajníkmi. Samice s mláďatami žijú v stáde. Samce sa zvyknú zdržiavať osamote počas celého roka.


Kamzík vrchovský alpský
(Rupicapra rupicapra rupicapra)
zdroj: commons.wikimedia.org

 

V roku 2018 sa vykázal početný stav kamzíka vrchovského (spolu tatranský a alpský) v celkovej výške 1 078 jedincov, čo je o 53 jedincov menej ako v roku 2017. V oblasti Vysokých Tatier sa vykázala početnosť 800 kamzíkov. V oblasti Nízkych Tatier vykázali početnosť 115 kamzíkov, teda spolu 915 kamzíkov tatranskej proveniencie. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 51 kamzíkov (Vysoké Tatry - 52 ks, Nízke Tatry + 1 ks). Úhyn sa v roku 2018 zaznamenal len v oblasti Vysokých Tatier a to v počte 21 kamzíkov.

Celková početnosť kamzíkov alpskej proveniencie sa v roku 2018 uvádza vo výške 163 jedincov, čo je o 2 jedincov menej ako v predchádzajúcom roku. Tieto kamzíky sú vo dvoch, vzájomne izolovaných lokalitách a to 82 kamzíkov v oblasti Veľkej Fatry a 81 kamzíkov v oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria. V oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria bol povolený odstrel 4 kamzíkov alpskej proveniencie, pričom z týchto sa aj všetky odlovili. Vo Veľkej Fatre bol plánovaný odstrel 6 kamzíkov alpskej proveniencie, z ktorých sa podarilo uloviť 5 ks. Úhyn bol zaznamenaný v počte 1 ks.

 


Rozšírenie kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku


Rozšírenie kamzíka vrchovského alpského na Slovensku

 


Zajac poľný
(Lepus europaeus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Zajac poľný (Lepus europaeus)

Zajac poľný je druh zajaca a pôvodný druh z Európy a západnej Ázie. Ako originálny druh sa dnes však vyskytuje napr. aj na území Južnej Ameriky alebo v Austrálii. Jeho prirodzeným biotopom sú otvorené krajiny, predovšetkým polia, lúky, okraje lesov a i., kde je vďaka svojmu hnedému sfarbenie veľmi dobre maskovaný.

Hlásený stav k 31.3.2018 bol 156 887 zajacov a klesol oproti predchádzajúcemu roku o 6 691 jedincov. V poľovníckej sezóne 2018/2019 bol vykázaný odlov 12 907 a odchyt 1 236 zajacov.

 


Rozšírenie zajaca poľného na Slovensku

 


Medveď hnedý
(Ursus arctos)
zdroj: commons.wikimedia.org

Medveď hnedý (Ursus arctos)

V roku 2018 bol z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázaný JKS 2 340 (- 101 ks) medveďov hnedých. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 1990 sa vykázal JKS 835 medveďov hnedých a súčasný, hlásený JKS ho už prevyšuje viac ako 2,8 krát. V roku 2018 bol užívateľmi poľovných revírov v rámci realizácie výnimky z podmienok ochrany chráneného druhu živočícha - medveďa hnedého v zmysle § 40 ods. 3, písm b a c v súvislosti s § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o Ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien hlásený odstrel 17 medveďov hnedých. Užívatelia poľovných revírov vykázali v poľovníckej štatistike aj úhyn 20 medveďov, pričom až 15 z nich bolo spôsobené kolíziou s dopravným prostriedkom. V roku 2018 tak bol zaznamenaný celkový úbytok 37 medveďov.

 


Rozšírenie medveďa hnedého na Slovensku

 


Vlk dravý (Canis lupus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Vlk dravý (Canis lupus)

V roku 2018 sa vykázal celkový JKS 2 561 vlkov. Najvyššia početnosť sa uvádza v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji (35 %, 25 %, 20 %, 18 %).

V sezóne 2018/2019 sa vykázal úlovok 31 vlkov, čo je o 9 vlkov menej ako v sezóne 2017/2018. Okrem úlovku sa zaznamenal aj úhyn 4 vlkov. Pre porovnanie v r. 1990 bol JKS 750 vlkov a úlovok 115 ks.

 


Rozšírenie vlka dravého na Slovensku

 


Rys ostrovid (Lynx lynx)
zdroj: commons.wikimedia.org

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Vykazované JKS 1 649 rysov v roku 2018 sú o 119 jedincov nižšie, ako v predchádzajúcom roku. Rys je v súčasnosti zaradený medzi úplne chránené živočíchy. Užívatelia poľovných revírov vykázali úhyn 7 jedincov. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádzal JKS 871 rysov a úlovok 117 rysov.

 


Rozšírenie rysa ostrovida na Slovensku

 


Tetrov hlucháň
(Tetrao urogallus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus

K 31.3.2018 sa vykázala početnosť 901 tetrovov hlucháňov, čo je o 123 menej ako v minulom roku. Nepovolil sa a ani nevykázal žiadny úlovok a hlásený bol len 1 úhyn. Najvyššia početnosť tetrova hlucháňa sa vykázala v Žilinskom kraji (500 jedincov z celkového stavu) a v Banskobystrickom kraji (219 jedincov). Pre porovnanie v roku 1990 sa vykázal JKS 1 871 tetrovov hlucháňov.

 


Rozšírenie tetrova hlucháňa na Slovensku

 


Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)

Početnosť 650 tetrovov hoľniakov uvádzaná v roku 2018, je o 70 jedincov nižšia ako v roku 2017. V roku 2018 sa neuskutočnil lov tetrova hoľniaka a neuvádzajú sa ani uhynuté jedince. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádza početnosť 1 030 tetrovov hoľniakov. Až 442 jedincov z celkovej početnosti tetrova hoľniaka sa vykazuje v Žilinskom kraji a 137 jedincov v Banskobystrickom kraji.

 


Rozšírenie tetrova hoľniaka na Slovensku

 


Jariabok lesný (Bonasa bonasia)
zdroj: commons.wikimedia.org

Jariabok lesný (Bonasa bonasia)

Jariabok vďaka utajenému spôsobu života často uniká pozornosti poľovníkov. Pre zreálnenie jeho hlásených stavov je potrebné pozorne si všímať jeho lokálne populácie počas celého roka. V roku 2018 sa na Slovensku vykázala početnosť 2 820 jariabkov, čo je o 16 jariabkov viac ako v predchádzajúcom roku. V roku 2018 sa vykázal úlovok 2 jariabkov a aj úhyn 14 jedincov.

 


Rozšírenie jariabka lesného na Slovensku

Použitá literatúra:

Poľovnícka štatistická ročenka SR 2018

http://lovuzdar.blog.cz/0902/muflon-lesny-ovis-musimon

http://sk.wikipedia.org


​​​​​