Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Poľovníctvo > Výskyt poľovnej zveri

Výskyt poľovnej zveri

Výskyt a stav poľovnej zveri na Slovensku

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 
Jeleň lesný (Cervus elaphus)

 

Nahlásené jarné kmeňové stavy jelenej zveri k 31.3.2019 boli z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázané v celkovej výške 75 316 jedincov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 5 372 jedincov. V roku 2019 sa na Slovensku podľa hlásení poľovníckych hospodárov vykázal odstrel 45 320 ks, čo je o  2 383 ks viac ako v roku 2018. Ďalej sa odchytilo 100 jedincov jelenej zveri a 3 718 ks sa vykázal úhyn. Celkový úbytok tak bol 49 038 ks, čo je o 2 334 ks viac ako v roku 2018.

 


Rozšírenie jelenej zveri na Slovensku

 


Daniel škvrnitý (Dama dama)
zdroj: commons.wikimedia.org

Daniel škvrnitý (Dama dama)

V roku 2019 dosiahli jarné kmeňové stavy danielov výšku 22 690 jedincov (+ 2 213 ks). Odstrel sa vykázal v celkovej výške 16 597 ks danielov (o 1 920 ks viac ako v roku 2018). Ďalej sa vykázal odchyt 64 ks a úhyn 884 ks. Celkový úbytok danielej zveri spolu predstavoval  17 545 ks ( + 1 955 ks oproti roku 2018). Ťažisko danielej populácie na Slovensku je v Banskobystrickom kraji, ktorý má podiel až 31 % na celkových jarných kmeňových stavoch a 34 % na celkovom úlovku danielej zveri.

 


Rozšírenie danielej zveri na Slovensku

 


Muflon lesný (Ovis musimon)
zdroj: commons.wikimedia.org

Muflón lesný (Ovis musimon)

Muflony žili kedysi v hornatých skalnatých pohoriach okolo Stredozemného mora. Dnes sa pôvodné populácie vyskytujú už len na Sardínii a Korzike. Na Slovensko sa začali dovážať v druhej polovici 19. storočia a veľmi dobre sa aklimatizovali v Malých Karpatoch, v Tribečskom pohorí, Vtáčniku a Považskom Inovci. Stavy muflónov sa v roku 2019 vykázali v celkovej početnosti 14 019 jedincov, čo je o 743 jedincov viac ako v roku 2018.

V roku 2019 sa vykázal odstrel 5 992 ks muflonov, čo je o 448 ks viac ako v roku 2018. Ťažisko muflonej populácie na Slovensku bolo v roku 2019 v Nitrianskom (26 % z JKS a 34 % z úlovku) a Banskobystrickom kraji (23 % z JKS a 20 % z úlovku).

 


Rozšírenie muflonej zveri na Slovensku

 


Srnec lesný (Capreolus capreolus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Obýva prakticky celú Európu, vo veľkom počte chýba iba na severe Škandinávie, zasahuje až k pobrežiu Kaspického mora a na územie Malej Ázie. Na Slovensku je rozšírený takmer po celom území. Živí sa najmä rôznymi bylinami, občas aj rôznymi lesnými plodmi. Vykazované stavy srnčej zveri v roku 2019 stúpli na úroveň 107 520 jedincov. Vykázaný odstrel srnčej zveri dosiahol hodnotu 25 689 ks. Pri zohľadnení celkového úbytku sa plán lovu splnil na 93 %. Srnčia zver je v súčasnej dobe vytláčaná premnoženou diviačou zverou a preto je opodstatnené rozhodnutie viacerých chovateľských rád o znížení plánovaného lovu sŕn. Prejavilo sa to pravdepodobne aj pri samotnom odstrele v roku 2019, keď bolo odlovených o 35 % menej sŕn ako srncov.

 


Rozšírenie srnčej zveri na Slovensku

 


Diviak lesný (Sus scrofa)
zdroj: commons.wikimedia.org

Diviak lesný (Sus scrofa)

Žije v celej južnej polovici Eurázie a v severnej Afrike. V Európe nežije prakticky len vo Veľkej Británii, na Škandinávskom polostrove a v severnom Rusku. (Prípadný poddruh domáca ošípaná samozrejme žije aj inde).

Diviak lesný má hmotnosť spravidla 50-190 kg (samce) a 35-160 kg (samice), ale v niektorých oblastiach, napríklad v Karpatách, majú samce aj 350 kg. Obýva rôzne habitaty, živí sa rozmanitou potravou, rýchlo behá a vynikajúco pláva. Diviaky uprednostňujú listnaté a zmiešané lesy a radi sa váľajú v bahne. Samice sa zvyknú zoskupovať do čried pozostávajúcich z 20 aj viac jedincov. Stavy diviačej zveri k 31.3.2019 vykázané užívateľmi poľovných revírov dosiahli celkovú výšku 45 525  jedincov (o 3 802 jedincov viac ako v roku 2018). Hlásený odstrel bol vo výške 74 947 ks, čo je o 15 694 ks ulovenej zveri viac ako v predchádzajúcom roku.

 


Rozšírenie diviačej zveri na Slovensku

 


Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica)
zdroj: commons.wikimedia.org

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra)

Na Slovensku žijú dva poddruhy kamzíka vrchovského a to:

Kamzíky žijú vo vyšších nadmorských výškach a sú prispôsobené na život v strmom a členitom skalnatom teréne. Samce aj samice majú krátke rohy, ktoré sú na konci zahnuté dozadu. V lete je ich srsť hnedá a na zimu sa zosvetlí. Výraznou charakteristikou je biela tvár so zreteľnými čiernymi pásmi pod očami, bielym zadkom a a čiernym pásom pozdĺž chrbta. Dožíva sa približne 20 rokov a živí sa najmä bylinami a lišajníkmi. Samice s mláďatami žijú v stáde. Samce sa zvyknú zdržiavať osamote počas celého roka.


Kamzík vrchovský alpský
(Rupicapra rupicapra rupicapra)
zdroj: commons.wikimedia.org

 

V roku 2019 sa vykázal početný stav kamzíka vrchovského (spolu tatranský a alpský) v celkovej výške 962 jedincov, čo je o 116 jedincov menej ako v roku 2018. V oblasti Vysokých Tatier sa vykázala početnosť 644 kamzíkov. V oblasti Nízkych Tatier vykázali početnosť 164 kamzíkov, teda spolu 808 kamzíkov tatranskej proveniencie. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 107 kamzíkov (Vysoké Tatry - 156 ks, Nízke Tatry + 49 ks). Úhyn sa v roku 2019 nezaznamenal  v oblasti Vysokých Tatier.

Celková početnosť kamzíkov alpskej proveniencie sa v roku 2019 uvádza vo výške 154 jedincov, čo je o 9 jedincov menej ako v predchádzajúcom roku. Tieto kamzíky sú vo dvoch, vzájomne izolovaných lokalitách a to 71 kamzíkov v oblasti Veľkej Fatry a 83 kamzíkov v oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria. V oblasti Slovenského raja a Levočského pohoria bol povolený odstrel 7 kamzíkov alpskej proveniencie, pričom z týchto sa aj všetky odlovili. Vo Veľkej Fatre bol plánovaný odstrel 7 kamzíkov alpskej proveniencie, z ktorých sa podarilo uloviť všetkých 7 ks. Úhyn bol zaznamenaný v počte 1 ks.

 


Rozšírenie kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku


Rozšírenie kamzíka vrchovského alpského na Slovensku

 


Zajac poľný
(Lepus europaeus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Zajac poľný (Lepus europaeus)

Zajac poľný je druh zajaca a pôvodný druh z Európy a západnej Ázie. Ako originálny druh sa dnes však vyskytuje napr. aj na území Južnej Ameriky alebo v Austrálii. Jeho prirodzeným biotopom sú otvorené krajiny, predovšetkým polia, lúky, okraje lesov a i., kde je vďaka svojmu hnedému sfarbenie veľmi dobre maskovaný.

Hlásený stav k 31.3.2019 bol 159 617 zajacov a stúpol oproti predchádzajúcemu roku o 2 730 jedincov. V poľovníckej sezóne 2019/2020 bol vykázaný odstrel 15 112 a odchyt 1 130 zajacov.

 


Rozšírenie zajaca poľného na Slovensku

 


Medveď hnedý
(Ursus arctos)
zdroj: commons.wikimedia.org

Medveď hnedý (Ursus arctos)

V roku 2019 bol z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázaný JKS 2 631 (+ 291 ks) medveďov hnedých. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 1990 sa vykázal JKS 835 medveďov hnedých. V roku 2019 bol užívateľmi poľovných revírov v rámci realizácie výnimky z podmienok ochrany chráneného druhu živočícha - medveďa hnedého v zmysle § 40 ods. 3, písm b a c v súvislosti s § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o Ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien hlásený odstrel 4 medveďov hnedých. Užívatelia poľovných revírov vykázali v poľovníckej štatistike aj úhyn 28 medveďov, pričom až 21 z nich bolo spôsobené kolíziou s dopravným prostriedkom. V roku 2019 tak bol zaznamenaný celkový úbytok 33 medveďov.

 


Rozšírenie medveďa hnedého na Slovensku

 


Vlk dravý (Canis lupus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Vlk dravý (Canis lupus)

V roku 2019 sa vykázal celkový JKS 2 786 vlkov. Najvyššia početnosť sa uvádza v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji (39 %, 23 %, 19 %, 18 %).

V sezóne 2019/2020 sa vykázal úlovok 34 vlkov, čo je o 3 vlkov viac ako v sezóne 2018/2019. Okrem úlovku sa zaznamenal aj úhyn 8 vlkov. Pre porovnanie v r. 1990 bol JKS 750 vlkov a úlovok 115 ks.

 


Rozšírenie vlka dravého na Slovensku

 


Rys ostrovid (Lynx lynx)
zdroj: commons.wikimedia.org

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Vykazované JKS 1 688 rysov v roku 2019 sú o 39 jedincov vyššie, ako v predchádzajúcom roku. Rys je v súčasnosti zaradený medzi úplne chránené živočíchy. Užívatelia poľovných revírov vykázali úhyn 7 jedincov. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádzal JKS 871 rysov a úlovok 117 rysov.

 


Rozšírenie rysa ostrovida na Slovensku

 


Tetrov hlucháň
(Tetrao urogallus)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

K 31.3.2019 sa vykázala početnosť 860 tetrovov hlucháňov, čo je o 41 menej ako v minulom roku. Nepovolil sa a ani nevykázal žiadny úlovok a hlásený nebol žiadny úhyn. Najvyššia početnosť tetrova hlucháňa sa vykázala v Žilinskom kraji (421 jedincov z celkového stavu) a v Banskobystrickom kraji (224 jedincov). Pre porovnanie v roku 1990 sa vykázal JKS 1 871 tetrovov hlucháňov.

 


Rozšírenie tetrova hlucháňa na Slovensku

 


Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)
zdroj: commons.wikimedia.org

Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)

Početnosť 565 tetrovov hoľniakov uvádzaná v roku 2019, je o 85 jedincov nižšia ako v roku 2018. V roku 2019 sa neuskutočnil lov tetrova hoľniaka a hlásený bol 1 úhyn. Pre porovnanie v roku 1990 sa uvádza početnosť 1 030 tetrovov hoľniakov. Až 314 jedincov z celkovej početnosti tetrova hoľniaka sa vykazuje v Žilinskom kraji a 139 jedincov v Banskobystrickom kraji.

 


Rozšírenie tetrova hoľniaka na Slovensku

 


Jariabok lesný (Bonasa bonasia)
zdroj: commons.wikimedia.org

Jariabok lesný (Bonasa bonasia)

Jariabok vďaka utajenému spôsobu života často uniká pozornosti poľovníkov. Pre zreálnenie jeho hlásených stavov je potrebné pozorne si všímať jeho lokálne populácie počas celého roka. V roku 2019 sa na Slovensku vykázala početnosť 3 163 jariabkov, čo je o 343 jariabkov viac ako v predchádzajúcom roku. V roku 2019 nebol vykázaný úlovok jariabkov a bol zaznamenaný úhyn 2 jedincov.

 


Rozšírenie jariabka lesného na Slovensku

Použitá literatúra:

Poľovnícka štatistická ročenka SR 2018

http://lovuzdar.blog.cz/0902/muflon-lesny-ovis-musimon

http://sk.wikipedia.org


​​​​​