Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Slov. lesnícko-drevárska inšpekcia

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia

Úvod

Činnosť Lesnícko-drevárskej inšpekcii (ďalej len LDI) od jej vzniku, t.j. od 1. 9. 2017 k 30. 6. 2018 pozostávala z poradenej činnosti pre hospodárske subjekty, obchodníkov, či dovozcov dreva a výrobkov z dreva k problematike  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z  20. októbra 2010 , ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.

LDI okrem poradenskej činnosti spolupracovala s Ministerstvom pôdohospodárstva a Rozvoja vidieka Slovenskej republiky na vytvorení nového zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh.

Počas svojho pôsobenia LDI nemala kompetenciu k vykonávaniu kontrol prostredníctvom štátnych dozorov, nakoľko jej to neumožňoval doposiaľ žiaden zákon.

Až od 1.7. 2018 vznikla Slovenská lesnícko - drevárska inšpekcia (ďalej len SLDI) ktorá je orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a okrem poradenskej činnosti, bude predovšetkým sledovať, zisťovať a kontrolovať plnenie povinností, vyplývajúce pre hospodárske subjekty a obchodníkov s drevom v pôsobnosti pre celé územie Slovenskej republiky v zmysle nového zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SLDI  na dosiahnutie účelu dozoru môže rozhodnúť o uložení opatrenia, o zadržaní dreva a výrobkov z dreva, o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva, ako aj o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva.

Sankcia za nelegálne uvedené drevo na trh pri hospodárskom subjekte môže dosiahnuť výšku až 200 tis. €.

Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

Nelegálna ťažba dreva je celosvetový problém s výrazným hospodárskym enviromentálnym a sociálnym vplyvom. Európska únia prijala právne predpisy s cieľom bojovať proti tejto hrozbe. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295/23, 12. 11. 2010) (ďalej len „nariadenie EUTR“) a Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 347, 30. 12. 2005) (ďalej len „nariadenie FLEGT“)

Cieľ nariadení

Zakazuje sa umiestnenie nelegálne vyťaženého dreva na trh EÚ.

Vláda Slovenskej republiky na základe nariadení EUTR a FLEGT prijala uznesenie č.10 z 11.1.2017 (ďalej len „uznesenie“). Z Uznesenia vyplynula úloha pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“), aby pripravilo návrh zákona ktorý implementuje nariadenia EUTR a FLEGT do slovenskej legislatívy. Návrh zákona s pracovným názvom zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh (ďalej len „zákon o dreve“) tak ako to vyžadujú nariadenia EUTR a FLEGT definuje orgány ktoré majú uvedené nariadenia vykonávať a určuje výšku pokút a sankcií.

Schválením nového zákona č. 113/2018 o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, účinného od 1.7.2018 je poslaním Slovenskej lesnícko - drevárskej inšpekcie poskytovať poradenstvo hospodárskym subjektom pri vytváraní vlastného systému náležitej starostlivosti (ďalej len „DDS“) , ako aj vykonávať kontroly plnenia povinností, vyplývajúce pre hospodárske subjekty a obchodníkov s drevom, ale aj kontrola prepravcov dreva, ktorí budú vo chvíli kontroly počas prepravy dreva a výrobkov z dreva zodpovední za úplnosť a správnosť požadovaných dokladov. DDS je každý hospodársky subjekt povinný viesť a pravidelne v 12 mesačných intervaloch ho vyhodnocovať. Takáto povinnosť vyplýva z nariadenia EUTR ako aj zo samotného návrhu zákona o dreve. Táto povinnosť vznikla 3. marca 2013 kedy nariadenie EUTR nadobudlo účinnosť.

Každý občan je potenciálny hospodársky subjekt akonáhle aj jedenkrát aj bezplatne uvedie drevo alebo výrobky z dreva po prvý krát na trh, ďalší v poradí v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je obchodník s drevom alebo výrobkami z dreva.

Na základe nového zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ako aj na základe nariadení EUTR a FLEGT Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia začne vykonávať kontroly hospodárskych subjektov, obchodníkov s drevom alebo výrobkami z dreva, spracovateľov dreva alebo výrobkov z dreva, prepravcov dreva alebo výrobkov z dreva, ako aj dovozcov dreva alebo výrobkov z dreva z krajín mimo EÚ a v prípade ich porušení im udelí pokutu, sankciu, ktoré majú byť účinné, primerané a odradzujúce na trh uvádzať nelegálne vyťažené drevo.

Dôležité je sa vedieť zadefinovať – som hospodársky subjekt alebo som obchodník?

Môže dochádzať k prípadom kedy sa subjekt stane hospodárskym subjektom a zároveň aj obchodníkom pripadne, dovozcom. V takomto prípade platí zásada, že je subjekt v prvom rade hospodársky subjekt a musí viesť svoj DDS.

Mať DDS neznamená, že automaticky hospodársky subjekt neťaží nelegálne drevo, ale mať dobre vypracovaný DDS znamená urýchliť priebeh kontroly čo každý dobrý podnikateľ uvíta veď „čas sú peniaze“.