Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Lesnícko-drevárska inšpekcia

Lesnícko - drevárska inšpekcia

Úvod

Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

Nelegálna ťažba dreva je celosvetový problém s výrazným hospodárskym enviromentálnym a sociálnym vplyvom. Európska únia prijala právne predpisy s cieľom bojovať proti tejto hrozbe. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295/23, 12. 11. 2010) (ďalej len „nariadenie EUTR“) a Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 347, 30. 12. 2005) (ďalej len „nariadenie FLEGT“)

Cieľ nariadení

Zakazuje sa umiestnenie nelegálne vyťaženého dreva na trh EÚ.

Vláda Slovenskej republiky na základe nariadení EUTR a FLEGT prijala uznesenie č.10 z 11.1.2017 (ďalej len „uznesenie“). Z Uznesenia vyplynula úloha pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“), aby pripravilo návrh zákona ktorý implementuje nariadenia EUTR a FLEGT do slovenskej legislatívy. Návrh zákona s pracovným názvom zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh (ďalej len „zákon o dreve“) tak ako to vyžadujú nariadenia EUTR a FLEGT definuje orgány ktoré majú uvedené nariadenia vykonávať a určuje výšku pokút a sankcií.

Do schválenia návrhu zákona o dreve sa vytvorilo na Národnom lesníckom centre oddelenie Lesnícko-drevárskej inšpekcie ktorého poslaním je poskytovať poradenstvo hospodárskym subjektom pri vytváraní vlastného systému náležitej starostlivosti (ďalej len „DDS“). DDS je každý hospodársky subjekt povinný viesť a pravidelne v 12 mesačných intervaloch ho vyhodnocovať. Takáto povinnosť vyplýva z nariadenia EUTR ako aj zo samotného návrhu zákona o dreve. Táto povinnosť vznikla 3. marca 2013 kedy nariadenie EUTR nadobudlo účinnosť.

Každý občan je potenciálny hospodársky subjekt akonáhle aj jedenkrát aj bezplatne uvedie drevo alebo výrobky z dreva po prvý krát na trh, ďalší v poradí v dodávateľsko-odberateľskom reťazci je obchodník s drevom alebo výrobkami z dreva.

Po prijatí návrhu zákona o dreve, na jeho základe, ako aj na základe nariadení EUTR a FLEGT Lesnícko-drevárska inšpekcia začne vykonávať kontroly hospodárskych subjektov, obchodníkov s drevom alebo výrobkami z dreva, spracovateľov dreva alebo výrobkov z dreva, prepravcov dreva alebo výrobkov z dreva, ako aj dovozcov dreva alebo výrobkov z dreva a v prípade ich porušení im udelí pokutu, sankciu ktoré majú byť účinné, primerané a odradzujúce na trh uvádzať nelegálne vyťažené drevo.

Dôležité je sa vedieť zadefinovať – som hospodársky subjekt alebo som obchodník?

Môže dochádzať k prípadom kedy sa subjekt stane hospodárskym subjektom a zároveň aj obchodníkom pripadne, dovozcom. V takomto prípade platí zásada, že je subjekt v prvom rade hospodársky subjekt a musí viesť svoj DDS.

Mať DDS neznamená, že automaticky hospodársky subjekt neťaží nelegálne drevo, ale mať dobre vypracovaný DDS znamená urýchliť priebeh kontroly čo každý dobrý podnikateľ uvíta veď „čas sú peniaze“.