Hospodársky subjekt

Hospodársky subjekt (aj dovozca dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh EU) je potencionálne každý trestnoprávne zodpovedný občan (f.o., p.o. )akonáhle aj jedenkrát uvedie drevo alebo výrobky z dreva po prvý krát na trh či už za poplatok alebo bezplatne.

Každý hospodársky subjekt musí viesť svoj systém náležitej starostlivosti (ďalej len “DDS”) pokiaľ uviedol drevo alebo výrobky z dreva či už z lesného pozemku alebo z pozemku mimo lesa, prípadne ho doviezol do priestoru európskej únie. Okrem dovozu z krajín s ktorými je podpísaná dobrovoľná partnerská dohoda FLEGT.

Nariadenie EUTR definuje hospodársky subjekt ako:
„hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh;

Článok 4
Povinnosti hospodárskych subjektov

 1. Uvádzanie na trh nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov, ktoré sú získané z takéhoto dreva, je zakázané.
 2. Hospodárske subjekty uplatňujú pri uvádzaní dreva alebo výrobkov z dreva na trh náležitú starostlivosť. Na tento účel používajú rámec postupov a opatrení, ďalej len „systém náležitej starostlivosti“, ako sa stanovuje v článku 6.
 3. Každý hospodársky subjekt udržiava a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej starostlivosti, ktorý používa, s výnimkou prípadov, keď používa systém náležitej starostlivosti vytvorený monitorovacou organizáciou uvedenou v článku 8. Existujúci systém dohľadu podľa vnútroštátnych právnych predpisov a akýkoľvek dobrovoľný mechanizmus nepretržitého zabezpečenia informácií o pôvode, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia, sa môžu použiť ako základ systému náležitej starostlivosti.

Článok 10

Kontroly hospodárskych subjektov

 1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly s cieľom overiť, či hospodárske subjekty spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 4 a 6.
 2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s pravidelne prehodnocovaným plánom na základe prístupu založeného na posúdení rizika. Okrem toho sa kontroly môžu vykonávať, ak má príslušný orgán informácie, vrátane oprávnených obáv tretích strán, týkajúce sa dodržiavania tohto nariadenia zo strany hospodárskeho subjektu.
 3. Kontroly uvedené v odseku 1 môžu okrem iného zahŕňať:
  1. previerku systému náležitej starostlivosti vrátane hodnotenia rizika a postupov na zmierňovanie rizika;
  2. previerku dokumentácie a záznamov, ktoré preukazujú riadne fungovanie systému náležitej starostlivosti a s ním spojených postupov;
  3. kontroly na mieste vrátane auditov v teréne.
 4. Hospodárske subjekty poskytujú akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie vykonávania kontrol uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o prístup do priestorov a predloženie dokumentácie alebo záznamov.
 5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, ak sa pri kontrolách uvedených v odseku 1 zistili nedostatky, príslušné orgány môžu vydať oznámenie o nápravných opatreniach, ktoré má hospodársky subjekt prijať. Navyše podľa povahy zistených nedostatkov môžu členské štáty prijať bezodkladné predbežné opatrenia, okrem iného:
  1. konfiškáciu dreva a výrobkov z dreva;
  2. zákaz obchodovania s drevom a výrobkami z dreva.