Legislatíva

V Legislatívnych pravidlách vlády SR uznesenie zo 4. mája 2016 č.164 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2016 č.441 sa uvádza:

  • ČL. 7 – do zákona sa nesmie preberať (recipovať) ustanovenie
    1. Iného zákona, ale použije sa odkaz na iný zákon
    2. Nariadenia alebo rozhodnutia prijatého podľa zmlúv zakladajúcich Európsku úniu, ale použije sa odkaz

Odkazy na internete