Monitorovacie organizácie

Bezplatné poradenstvo pri zavádzaní DDS bude poskytovať Lesnícko-drevárska inšpekcia. V priestore EU existuje niekoľko monitorovacích organizácií ktoré za poplatok môžu hospodárskemu subjektu zaviesť jeho DDS.

Nakoľko existuje predpoklad, že doteraz drvivá väčšina hospodárskych subjektov napriek povinnosti od 3. Marca 2013 nevedie a pravidelne v 12 mesačných intervaloch nevyhodnocuje svoj DDS bude túto skutočnosť Lesnícko-drevárska inšpekcia zohľadňovať a pri prvej kontrole len upozorňovať na porušenie zákona o dreve a nariadenia EUTR a požadovať nápravu do termínu stanoveného pri kontrole.

Nariadenie EUTR definuje monitorovacie organizácie:

Článok 8
Monitorovacie organizácie
 1. Monitorovacia organizácia:
  1. udržiava a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej starostlivosti, ako je uvedené v článku 6, a udeľuje hospodárskym subjektom právo používať ho;
  2. overuje, či daný hospodársky subjekt používa jej systém náležitej starostlivosti správne;
  3. prijíma primerané opatrenia, ak hospodársky subjekt nepoužíva jej systém náležitej starostlivosti správne, vrátane informovania príslušného orgánu v prípade významného alebo opakovaného nesprávneho používania systému zo strany hospodárskeho subjektu.
 2. Organizácia sa môže uchádzať o uznanie za monitorovaciu organizáciu, ak spĺňa tieto požiadavky:
  1. má právnu subjektivitu a je usadená v Únii v súlade s právnymi predpismi;
  2. disponuje primeraným kvalifikovaným personálom a kapacitou na výkon funkcií uvedených v odseku 1 a
  3. zaručí, že pri výkone jej funkcií nedôjde z žiadnemu konfliktu záujmov.
 3. Komisia po konzultovaní s príslušným členským štátom alebo príslušnými členskými štátmi uzná za monitorovaciu organizáciu žiadateľa, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2. Komisia oznámi rozhodnutie o uznaní organizácie za monitorovaciu organizáciu príslušným orgánom všetkých členských štátov.
 4. Príslušné orgány vykonávajú v pravidelných intervaloch kontroly s cieľom overiť, či monitorovacie organizácie pôsobiace v rámci právomoci príslušných orgánov aj naďalej plnia funkcie ustanovené v odseku 1 a spĺňajú požiadavky ustanovené v odseku 2. Kontroly sa môžu vykonávať, ak príslušný orgán členského štátu má relevantné informácie vrátane odôvodnených obáv tretích strán alebo ak zistil nedostatky v tom, ako hospodárske subjekty realizujú systém náležitej starostlivosti, ktorý vytvorila monitorovacia organizácia. Správa o kontrolách sa sprístupní v súlade so smernicou 2003/4/ES.
 5. Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že monitorovacia organizácia už neplní funkcie ustanovené v odseku 1 alebo už nespĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2, bezodkladne o tom informuje Komisiu.
 6. Ak Komisia, najmä na základe informácií podľa odseku 5, dospeje k záveru, že monitorovacia organizácia už neplní funkcie ustanovené v odseku 1 alebo nespĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2, zruší uznanie monitorovacej organizácie. Predtým ako zruší uznanie monitorovacej organizácie, Komisia o tom informuje príslušné členské štáty. Komisia oznámi rozhodnutie o zrušení uznania monitorovacej organizácie príslušným orgánom všetkých členských štátov.
 7. V záujme doplnenia procesných pravidiel, pokiaľ ide o udelenie uznania monitorovacej organizácii a jeho zrušenie, a v prípade, ak sa to vyžaduje na základe skúseností, aj na ich zmenu, prijme Komisia delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pričom zaručí, aby sa uznanie a zrušenie uznania uskutočňovali spravodlivým a transparentným spôsobom. Na delegované akty uvedené v tomto odseku sa uplatňujú postupy ustanovené v článkoch 15, 16 a 17. Tieto akty sa prijmú do 3. marca 2012.
 8. Podrobné pravidlá o frekvencii a charaktere kontrol uvedených v odseku 4, ktoré sú potrebné na zabezpečenie efektívneho dohľadu nad monitorovacími organizáciami a jednotného vykonávania odseku 4, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Tieto pravidlá sa prijmú do 3. júna 2012.