Nelegálna ťažba

Nariadenie EUTR definuje nelegálnu ťažbu v článku 2

 1. „legálne vyťažené“ znamená vyťažené v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi krajiny ťažby;
 2. „nelegálne vyťažené“ znamená vyťažené v rozpore s uplatniteľnými právnymi predpismi krajiny ťažby;
 3. „uplatniteľné právne predpisy“ sú právne predpisy platné v krajine ťažby, ktoré sa vzťahujú na tieto oblasti:
  • právo na ťažbu dreva v zákonne uverejnených hraniciach,
  • platby za práva na ťažbu a drevo vrátane poplatkov súvisiacich s ťažbou dreva,
  • ťažba dreva vrátane právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia, vrátane lesného hospodárstva a ochrany biodiverzity, ak sa priamo týkajú ťažby dreva,
  • práva tretích strán týkajúce sa využívania a držby, na ktoré má ťažba dreva vplyv, a
  • obchodné a colné predpisy, pokiaľ ide o odvetvie lesného hospodárstva.