Obchodník s drevom

Obchodník s drevom má povinnosť prostredníctvom dodávateľsko-odberateľského reťazca identifikovať hospodárske subjekty alebo obchodníkov, ktorí dodali drevo alebo výrobky z dreva to znamená, že obchodník zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia a predaja dreva alebo výrobkov z dreva. Nadobudnutie a predaj dreva a výrobkov z dreva sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, druhu dreva a výrobkov z dreva, ich množstva a termínu dodania pričom ak obchodník nie je zároveň hospodársky subjekt nemusí zavádzať svoj DDS.

Nariadenie EUTR definuje obchodníka ako:
„obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti na vnútornom trhu predáva alebo kupuje drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh;

Článok 2
Základné pojmy
d) „obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti na vnútornom trhu predáva alebo kupuje drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh;

Článok 5
Povinnosť vysledovateľnosti
Obchodníci musia byť prostredníctvom dodávateľského reťazca schopní identifikovať:
  1. hospodárske subjekty alebo obchodníkov, ktorí dodali drevo a výrobky z dreva, a
  2. prípadne obchodníkov, ktorým dodali drevo a výrobky z dreva.
Obchodníci uchovávajú informácie uvedené v prvom odseku najmenej počas piatich rokov a poskytujú tieto informácie príslušným orgánom na požiadanie.