Prepravca

Prepravcom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje prepravu, ktorou sa prepravuje drevo a výrobky z dreva
Prepravca je povinný pri preprave dreva a výrobkov z dreva preukázať sa nezameniteľne identifikovaným dokladom, z ktorého sú podľa druhu dreva a výrobkov z dreva zrejmé tieto údaje:
a) pôvod dreva a výrobkov z dreva,
b) druh dreviny, z ktorej pochádza drevo a výrobky z dreva,
c) množstvo dreva a výrobkov z dreva vyjadrené počtom,
d) ak ide o surové drevo, objem alebo hmotnosť surového dreva a zaradenie surového dreva do kvalitatívnej triedy,
e) odosielateľ, adresát a príjemca dreva a výrobkov z dreva, ak ním nie je prepravca,
f) dátum a čas prepravy
g) slovné a číselné označenie účtovného dokladu o prevode vlastníctva alebo držby dreva a výrobkov z dreva vrátane ich prevzatia na prepravu.