Systém náležitej starostlivosti

Každý hospodársky subjekt musí viesť svoj systém náležitej starostlivosti (ďalej len “DDS”) pokiaľ uviedol drevo a výrobky z dreva či už z lesného pozemku alebo z pozemku mimo lesa, prípadne ho doviezol do priestoru európskej únie.

Je potrebné si uvedomiť, že nariadenie EUTR je už účinné a povinnosť u hospodárskych subjektov vznikla 3. marca 2013 pričom doteraz neboli zadefinované orgány príslušné na kontrolu vykonávania uvedeného nariadenia.

V prípade, že dovozca vykoná/va dovoz dreva alebo výrobkov z dreva za účelom uvedenia na trh alebo použije drevo alebo výrobky z dreva na vlastnú podnikateľskú činnosť:

 • dovozca dreva alebo výrobkov z dreva z krajín mimo EU pri dovoze z krajiny s ktorou je uzavretá dohoda o licenčnom systéme FLEGT vopred predloží na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „Ministerstvo“) sprievodnú licenciu FLEGT ktorá je súčasťou predmetu dovozu,
 • dovozca dreva alebo výrobkov z dreva z krajín mimo EU pri dovoze z krajiny s ktorou nie je uzavretá dohoda o licenčnom systéme FLEGT sa stáva hospodárskym subjektom a musí viesť-uplatňovať systém náležitej starostlivosti – to znamená, že musí „zháňať“ doklady preukazujúce, že bola ťažba vykonaná v krajine dovozu legálnym spôsobom.
Vzhľadom na obrovskú rozdielnosť hospodárskych subjektov od fyzickej osoby, ktorá jednorázovo vypíli strom (zo stromu sa stáva drevo) a predá ho (uvedie ho na trh ako prvá v poradí) cez stolára, ktorý dováža (kupuje) drevo z krajiny mimo EU (okrem krajiny ktorá má uzavretú dohodu FLEGT v súčasnosti len Indonézia) a predáva nábytok z takéhoto dreva (uvádza ho prvý krát na vnútorný trh EU) až po Lesy SR š.p. ako správcu lesných pozemkov vo vlastníctve štátu je dôležité chápať povinnosť zaviesť si svoj DDS primerané charakteru ktorý viedol k vzniku takej povinnosti.

Nariadenie EUTR definuje DDS v ods. 17):
Systém náležitej starostlivosti obsahuje tri prvky, ktoré sú vlastné pre riadenie rizík: prístup k informáciám, hodnotenie rizika a zmierňovanie identifikovaného rizika. Systém náležitej starostlivosti by mal zabezpečovať prístup k informáciám o zdrojoch a dodávateľoch dreva a výrobkov z dreva, ktoré sa na vnútorný trh uvádzajú prvýkrát, vrátane relevantných informácií, napr. informácií o súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, o krajine ťažby, druhoch drevín, množstve, prípadne o vnútroštátnom regióne a povolení na ťažbu. Hospodárske subjekty by na základe týchto informácií mali vykonať hodnotenie rizika. Ak identifikujú nejaké riziko, mali by ho zmierniť spôsobom primeraným tomuto riziku, a to s cieľom zabrániť uvedeniu nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov získaných z takéhoto dreva na vnútorný trh

Článok 6
Systémy náležitej starostlivosti
 1. Systém náležitej starostlivosti uvedený v článku 4 ods. 2 obsahuje tieto prvky:
  1. opatrenia a postupy zabezpečujúce prístup k informáciám o dodávke dreva alebo výrobkov z dreva, ktoré hospodársky subjekt uviedol na trh:
   • opis vrátane obchodného mena a druhu výrobku, ako aj bežného názvu druhu dreviny a prípadne jej plného vedeckého názvu,
   • krajinu ťažby a prípadne:
    • región v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo, a
    • povolenie na ťažbu,
   • množstvo (vyjadrené objemom, hmotnosťou alebo počtom jednotiek),
   • meno/názov a adresa dodávateľa hospodárskeho subjektu,
   • meno/názov a adresa obchodníka, ktorému bolo dodané drevo a výrobky z dreva,
   • doklady alebo iné informácie, ktoré preukazujú súlad takého dreva a výrobkov z dreva s uplatniteľnými právnymi predpismi;
  2. postupy hodnotenia rizika, ktoré hospodárskemu subjektu umožňujú analyzovať a hodnotiť riziko uvedenia na trh nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov získaných z takéhoto dreva. V takýchto postupoch sa zohľadnia informácie uvedené v písmene a), ako aj relevantné kritériá hodnotenia rizika vrátane:
   • zaistenia súladu s uplatniteľnými právnymi predpismi, ktorého súčasťou môže byť certifikácia alebo iné systémy overenia treťou stranou, ktoré sa vzťahujú na súlad s uplatniteľnými právnymi predpismi,
   • rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva špecifického druhu dreviny,
   • rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva alebo nelegálnych postupov v krajine ťažby a/alebo v regióne v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo vrátane zváženia rozšírenosti ozbrojeného konfliktu,
   • sankcií uložených Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou Európskej únie týkajúcich sa dovozu a vývozu dreva,
   • zložitosti dodávateľského reťazca dreva a výrobkov z dreva;
  3. s výnimkou prípadov, keď je riziko identifikované v rámci postupov hodnotenia rizika uvedených pod písmenom b) zanedbateľné, postupy na zmierňovanie rizika, ktoré pozostávajú zo súboru opatrení a postupov, ktoré sú vhodné a primerané na efektívne minimalizovanie takéhoto rizika, a ktoré môžu zahŕňať požiadavku na dodatočné informácie alebo dokumenty a/alebo požiadavku na overenie treťou stranou.
 2. Podrobné pravidlá potrebné na zabezpečenie jednotného vykonávania odseku 1, s výnimkou pravidiel týkajúcich sa ďalších relevantných kritérií hodnotenia rizika uvedených v odseku 1 písm. b) druhej vete tohto článku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Tieto pravidlá sa prijmú do 3. júna 2012.
 3. Vzhľadom na vývoj na trhu a skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä skúsenosti identifikované prostredníctvom výmeny informácií uvedenej v článku 13 a správ uvedených v článku 20 ods. 3, prijme Komisia delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o ďalšie relevantné kritériá hodnotenia rizika, ktoré môžu byť potrebné na doplnenie kritérií uvedených v odseku 1 písm. b) druhej vete tohto článku, s cieľom zabezpečiť efektívnosť systému náležitej starostlivosti.
 4. Na delegované akty uvedené v tomto odseku sa uplatňujú postupy ustanovené v článkoch 15, 16 a 17.

Článok 10
Kontroly hospodárskych subjektov
 1. Príslušné orgány vykonávajú kontroly s cieľom overiť, či hospodárske subjekty spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 4 a 6.
 2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s pravidelne prehodnocovaným plánom na základe prístupu založeného na posúdení rizika. Okrem toho sa kontroly môžu vykonávať, ak má príslušný orgán informácie, vrátane oprávnených obáv tretích strán, týkajúce sa dodržiavania tohto nariadenia zo strany hospodárskeho subjektu.
 3. Kontroly uvedené v odseku 1 môžu okrem iného zahŕňať:
  1. previerku systému náležitej starostlivosti vrátane hodnotenia rizika a postupov na zmierňovanie rizika;
  2. previerku dokumentácie a záznamov, ktoré preukazujú riadne fungovanie systému náležitej starostlivosti a s ním spojených postupov;
  3. kontroly na mieste vrátane auditov v teréne.
 4. Hospodárske subjekty poskytujú akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie vykonávania kontrol uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o prístup do priestorov a predloženie dokumentácie alebo záznamov.
 5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, ak sa pri kontrolách uvedených v odseku 1 zistili nedostatky, príslušné orgány môžu vydať oznámenie o nápravných opatreniach, ktoré má hospodársky subjekt prijať. Navyše podľa povahy zistených nedostatkov môžu členské štáty prijať bezodkladné predbežné opatrenia, okrem iného:
  1. konfiškáciu dreva a výrobkov z dreva;
  2. zákaz obchodovania s drevom a výrobkami z dreva.