Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > OLH > Lesná hospodárska evidencia

Lesná hospodárska evidencia

v informačnom systéme lesného hospodárstva

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov splnomocnil v § 66 písm. f) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie.

Ministerstvo ich ustanovilo Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z.z.. Od 1.1.2012 tak vzniká povinnosť viesť lesnú hospodársku evidenciu podľa tejto vyhlášky.

Vyhláška svojimi ustanoveniami reaguje na súčasné možnosti komunikačnej a výpočtovej techniky. Kto si vedie evidenciu v elektronickej forme u správcu informačného systému nemusí si viesť evidenciu v papierovej forme.

Správca informačného systému vytvoril vwebovú aplikáciu lesnej hospodárskej evidencie.

Obr. 1
obr.1 Webová aplikácia pre záznam a prezeranie prílohy č. 4 vyhlášky

Existujú 3 alternatívne spôsoby evidencie: a) evidencia na papierovom médiu b) evidencia vo webovej aplikácii správcu informačného systému s elektronickou formou zápisu v tomto systéme c) evidencia vo webovej aplikácii správcu informačného systému s importom zápisov z programového vybavenia používaného v lesnom hospodárstve.

Evidovať „po starom“ (spôsob a)) znamená nielen zbytočné papierovanie, ale zároveň aj pripravenie sa o možnosť využívať zaujímavú funkcionalitu Lesníckeho GIS-u celkovo.

O prístup do webovej aplikácie môže každý OLH požiadať prostredníctvom mailu polacik@nlcsk.org, kde je dobré uviesť svoje identifikačné údaje. Obratom formou mailu dostane bezplatne prístupové meno a heslo. Po prihlásení sa mu zobrazí výber jeho obhospodarovateľov a ich porasty, pokiaľ boli predtým obvodným lesným úradom priradené.


obr.2 Výber zo zoznamu porastov evidovaných u daného OLH orgánom štátnej správy


 

Aby bolo možné realizovať bod c), správca zverejnil výmenný formát xsd prístupný na URL adrese:

http://gis.nlcsk.org/lgis/RocnaEvidenciaVykonovSchema.xsd
http://gis.nlcsk.org/lgis/RocnaEvidenciaOchranyAMelioraciiSchema.xsd

Webové riešenie správcu informačného systému nemá ambície nahradiť SW, ktoré obhospodarovatelia lesa používajú v súčasnosti. Možnosť editácie priamo vo webovej aplikácii využije najviac tá časť obhospodarovateľov lesov a OLH, ktorí doteraz viedli evidenciu výlučne na papieri, žiaden špecializovaný SW nevlastnia a pravdepodobne neplánovali v budúcnosti na tom nič meniť. Editačný modul je z užívateľského hľadiska jednoduchý. Navrhnutý je tak, aby užívateľ ho ovládal prakticky identicky, ako keby písal perom na papierové tlačivo.

Prístup do lesnej hospodárskej evidencie je umožnený každému registrovanému užívateľovi Lesníckeho GISu, ktorý je zároveň aj v pozícii OLH. Po prihlásení sa zobrazí príslušná ponuka v menu.

Samozrejme konkrétny užívateľ má prístup len k evidencii u tých porastov, kde ho orgán štátnej správy eviduje ako OLH. Orgány štátnej správy majú prístup k prezeraniu záznamov od chvíle, keď editor sa rozhodne danú informáciu zverejniť. Iní užívatelia než je územne príslušný OLH a orgán štátnej správy prístup k záznamom lesnej hospodárskej evidencie nemajú.

​​