Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > OLH > Odborné vzdelávanie OLH

Odborné vzdelávanie OLH

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára

 

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára sa podáva na ministerstvo (MPRV SR) do 31. októbra  podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 451/2006. Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

  • Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára   vzor žiadosti

       Prílohy k žiadosti:

           a) doklad o vzdelaní;

           b) doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu
               s opisom vykonávaných lesníckych činností;

c) zaplatenie správneho poplatku (e-kolok: 170 € )

Termíny skúšok OLH:

-            stanovuje MPRV SR

-            spravidla v prvej polovici júna bežného roku

                                 

Okruh otázok a téz ku skúškam OLH

 

Databáza testov na písomnú časť skúšok odbornej spôsobilosti OLH:

 

 

Odborná príprava ku skúškam odborných lesných hospodárov

Cieľ:

-            odborne pripraviť účastníkov vzdelávacej aktivity na  výkon funkcie odborného lesného hospodára v zmysle Zákona č. 326/2005 o lesoch Z. z. v platnom znení a súvisiacich predpisoch

-            poskytnúť účastníkom aktuálne a nové poznatky a informácie z kľúčových oblastí lesného hospodárstva

-            pripraviť účastníkov na úspešné absolvovanie záverečnej skúšky

Cieľová skupina :

Žiadatelia o skúšku odborného lesného hospodára

 

Termín prípravy ku skúškam OLH: spravidla mesiac pred skúškou    

                                                   

Okruh otázok a téz k odbornej príprave OLH.

Rozsah :
40 hodín

Cena na osobu:

216,67 € (základ dane), 34,33 € (DPH 20 %), 260,- € (spolu s DPH)

 

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Ing. Katarína Golianová - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 345

katarina.golianova@nlcsk.org

 

 

Kľúčové oblasti práce odborného lesného hospodára

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) schválilo materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“)“ a pre rok 2021 poverilo listom č. 1171/2021, 6901/2021-720 zo dňa 25.01.2021 Národné lesnícke centrum vo Zvolene (ďalej len „NLC Zvolen“) realizáciou predmetných školení.

Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona o lesoch je OLH povinný každých päť rokov zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom. OLH sa školenia musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra OLH alebo od posledného školenia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s vírusom COVID-19 Vám NLC Zvolen dáva možnosť zúčastniť sa školenia OLH online formou (distančne).

Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.

Cieľová skupina:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára.

Termíny:

2 - 3. marec, 9 - 10. marec, 16 - 17. marec 2021


Upozornenie:

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.


Rozsah:

16 hodín

Cena na osobu:

140 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

 

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

Kontaktná osoba:
Mgr. Ing. Katarína Golianová - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 345

katarina.golianova@nlcsk.org