Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > OLH > Odborné vzdelávanie OLH

Odborné vzdelávanie OLH

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára

 

Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára sa podáva na ministerstvo (MPRV SR) do 31. októbra  podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 451/2006. Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

  • Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára  vzor žiadosti

       Prílohy k žiadosti:

           a) doklad o vzdelaní;

           b) doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu
               s opisom vykonávaných lesníckych činností;

c) zaplatenie správneho poplatku (e-kolok: 170 € )

Termíny skúšok OLH:

-           stanovuje MPRV SR

-           spravidla v prvej polovici júna bežného roku

                                 

Okruh otázok a téz ku skúškam OLH

 

 

Odborná príprava ku skúškam odborných lesných hospodárov

Cieľ:

-           odborne pripraviť účastníkov vzdelávacej aktivity na  výkon funkcie odborného lesného hospodára v zmysle Zákona č. 326/2005 o lesoch Z. z. v platnom znení a súvisiacich predpisoch

-           poskytnúť účastníkom aktuálne a nové poznatky a informácie z kľúčových oblastí lesného hospodárstva

-           pripraviť účastníkov na úspešné absolvovanie záverečnej skúšky

Cieľová skupina:

Žiadatelia o skúšku odborného lesného hospodára

 

Termín prípravy ku skúškam OLH: spravidla mesiac pred skúškou    

                                                   

Okruh otázok a téz k odbornej príprave OLH.

Rozsah:
40 hodín

Cena na osobu:

216,67 € (základ dane), 34,33 € (DPH 20 %), 260,- € (spolu s DPH)

 

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Bc Katarína Golianová - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 345

katarina.golianova@nlcsk.org

 

 

Aktuálne poznatky z kľúčových oblastí práce odborného lesného hospodára (ďalšie vzdelávanie držiteľov osvedčení OLH)

Vzdelávací program  je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (č. potvrdenia o akreditácií 2257/2014/59/1). Je určený pre držiteľov osvedčenia Odborný lesný hospodár, ktorým zákon o lesoch, § 48, ods. 2, písmeno m) ukladá povinnosť zúčastňovať sa školenia, ktoré každoročne zabezpečuje MPRV SR alebo na základe jeho poverenia vykonáva právnická osoba zriadená ministerstvom. OLH sa musí zúčastniť školenia najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra hospodárov alebo od posledného školenia.

Cieľ:

-           absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.

Cieľová skupina:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára.

Termíny:

spravidla mesiace marec, apríl, november bežného roku

 

 

Rozsah:

16 hodín

Cena na osobu:

140 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevztťahuje DPH)

 

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

Kontaktná osoba:
Ing. Bc. Katarína Golianová - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 345

katarina.golianova@nlcsk.org