Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Podpory na základe schémy minimálnej pomoci

Podpory na základe schémy minimálnej pomoci

Aktuálna výzva:

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 15.08.2019 na svojej webovej stránke v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. septembra 2017 č. 226/2017 o poskytovaní podpory (ďalej len „vyhláška“), na základe schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov č. DM-12/2017 (ďalej len „schéma“) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov pre oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2019 v termíne od 15.08.2019 do 13.09.2019 na opatrenie podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

  • je určená obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2009 alebo 2014 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie)
  • v lesných porastoch sa vykonala podľa programu výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu a vykonalo sa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo - v lesných porastoch sa uplatňovalo podľa programu prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty
  • sa poskytuje v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Viac informácií na stránkach PPA.