Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Podpory na základe schémy minimálnej pomoci

Podpory na základe schémy minimálnej pomoci

Aktuálna výzva:

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 22.03.2021 na svojej webovej stránke v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. septembra 2017 č. 226/2017 o poskytovaní podpory (ďalej len „vyhláška“), na základe schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov č. DM-12/2017 (ďalej len „schéma“) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov pre oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2021 v termíne od 22.03.2021 do 22.06.2021 na opatrenie podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov je určená obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha, a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2011 alebo 2016 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie)

  • v lesných porastoch sa vykonala podľa programu výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, a vykonalo sa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo
  • v lesných porastoch sa uplatňovalo podľa programu prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty

Viac informácií na stránkach PPA.