Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Uhlík v biomase a ekosystémoch

Uhlík v biomase a ekosystémoch

Bilancia uhlíka v drevnej biomase a v lesných ekosystémoch SR


Foto: Matej SCHWARZ

Bilancia uhlíka v drevnej biomase sa zaznamenáva ako drevo na pni alebo ako ostatná drevná biomasa. Biomasa lesných ekosystémov je zobrazená diferencovane podľa jednotlivých kategórií ako je drevo na pni, ostatná drevná biomasa, ostatná lesná biomasa a biomasa v lesnej pôde. Na základe zmien v zásobe uhlíka v priebehu roka sa stanovila zásoba uhlíka na konci roka v tis. tonách C.

 

Bilancia uhlíka v drevnej biomase

Celková drevná biomasa zahŕňa živú a mŕtvu hmotu drevných častí stromov (drevo, kôra, konáre a haluze, pne a korene), kríky a kroviny, ktoré sú merané až po minimum. Takisto zahŕňa nadzemnú biomasu pňov a korene a nezahŕňa asimilačné orgány. Celková zásoba uhlíka v drevnej biomase dosiahla v roku 2008 227,2 mil. ton uhlíka a vzrástla za sledované obdobie rokov 2005 až 2008 o 3,9% najmä v dôsledku zvyšovania zásob drevnej hmoty v lesoch Slovenska.

Konverzný faktor:

Boli použité národné koeficienty: 49.9% pre ihličnaté dreviny a 50% pre listnaté dreviny (Minďáš, J. a kol. 1997: Zásoby a bilancia uhlíka v lesoch Slovenska)

Jednotlivé položky

Drevo na pni
Objem stojacich stromov (živých alebo mŕtvych) nad pňom meraných bez kôry až po vrchol. Zahŕňa všetky stromy s hrúbkou nad 0 cm. Zahŕňa vrcholce kmeňov, hrubé vetvy, mŕtve ležiace drevo, ktoré môže byť použité na výrobu vlákniny alebo ako palivo. Nezahŕňa tenké vetvy a halúzky a asimilačné orgány.
Ostatná drevná biomasa
Drevná biomasa nezahrnutá v kategórií drevo na pni, t.j. tenké vetvy a halúzky, kríky a kroviny, pne a korene.

Bilancia uhlíka v drevnej biomase (tis. ton C) - 2005

Ukazovateľ Zásoba na začiatku roka Hrubý prírastok Celková ťažba Ostatné zmeny Zmeny vo využívaní Zásoba na konci roka
Celková drevná biomasa 218 400 3 116 2 657 -259   218 600
Drevo na pni 117 795 3 116 2 657 -259 0 117 995
Využiteľné pre produkciu 108 390 3 116 2 657 -259 168 108 758
- Ihličnatá biomasa 39 451 1 526 1 544 0 59 39 492
- Listnatá biomasa 68 939 1 590 1 113 -259 109 69 266
Nevyužiteľné pre produkciu 9 405       -168 9 237
- Ihličnatá biomasa 4 142       -59 4 083
- Listnatá biomasa 5 263       -109 5 154
Ostatná drevná biomasa 100 605       - 100 605

Zdroj: Národná inventarizačná správa Slovenskej republiky 2008, Zelená správa 2006

 

Bilancia uhlíka v drevnej biomase (tis. ton C) - 2008

Ukazovateľ Zásoba na začiatku roka Hrubý prírastok Celková ťažba Ostatné zmeny Zmeny vo využívaní Zásoba na konci roka
Celková drevná biomasa 224 108 5 948 4 397 1 564   227 223
Drevo na pni 121 388 3 195 2 362 862 0 123 083
Využiteľné pre produkciu 112 680 3 014 2 362 1 517 -405 114 444
- Ihličnatá biomasa 40 852 1 125 1 350 655 -161 41 121
- Listnatá biomasa 71 828 1 889 1 012 862 -244 73 323
Nevyužiteľné pre produkciu 8 708 181   -655 405 8 639
- Ihličnatá biomasa 3 614 76   -266 161 3 585
- Listnatá biomasa 5 094 105   -389 244 5 054
Ostatná drevná biomasa 102 720 2 753 2 035 702 - 104 140

Zdroj: Zelená správa 2009

 


Foto: Matej SCHWARZ

Bilancia uhlíka v lesných ekosystémoch

Biomasa lesných ekosystémov je zobrazená diferencovane podľa jednotlivých kategórií ako je drevo na pni, ostatná drevná biomasa, ostatná lesná biomasa a biomasa v lesnej pôde. Zvyšovaním zásoby dreva v lesoch SR a výmery lesnej pôdy, dochádza k nárastu zásob uhlíka viazaného v jednotlivých bilančných kategóriách. K 31.12.2008 dosiahla zásoba uhlíka viazaného v lesoch 518,7 mil. metrických ton, pričom najväčšie množstvá uhlíka sa viažu v pôde a v nadzemnej stromovej biomase.

Konverzný faktor:

Boli použité národné koeficienty: 49.9% pre ihličnaté dreviny a 50% pre listnaté dreviny (Minďáš, J. a kol. 1997: Zásoby a bilancia uhlíka v lesoch Slovenska).

Jednotlivé položky

 1. Ostatná biomasa v lesoch - ihličie, listy a prízemná vegetácia.

 2. Konštrukčné materiály - hlavne drevo a výrobky z dreva, korok, s výnimkou nábytku:
  • Drevo pílené, opracované alebo impregnované
  • Dyhy, preglejka, laťovka, drevotriesková doska, drevovláknitá doska a ostatné panely a dosky
  • Stavebné stolárske výrobky z dreva

 3. Nábytok z dreva:
  • Kreslá hlavne s drevenou kostrou
  • Drevený nábytok používaný v kanceláriách
  • Drevený nábytok používaný v obchodoch
  • Kuchynský nábytok
  • Drevený nábytok (spálne, obývačky, jedálne)
  • Ostatný drevený nábytok

 4. Papier:
  • Papier a lepenka
  • Knihy, noviny a ostatný tlačový materiál

 5. Ostatné produkty z dreva:
  • Debny a kontajnery z dreva
  • Ostatné produkty z dreva

Bilancia uhlíka v lesných ekosystémoch (tis. ton C)

Ukazovateľ   Zásoba v roku 2004 Zmeny v roku 2005 Zásoba v roku 2005 Zmeny v roku 2006 Zásoba v roku 2006 Zmeny v roku 2007 Zásoba v roku 2007 Zmeny v roku 2008 Zásoba v roku 2008
Drevo na pni 117 795 200 117 995 2 632 120 627 761 121 388 1 695 123 083
Ostatná drevná biomasa 100 605 - 100 605 1 868 102 473 247 102 720 1 420 104 140
Ostatná lesná biomasa 21 200 - 21 200 200 21 400 - 800 20 600 286 20 886
Uhlík v lesných pôdach 270 500 - 270 500 - 270 500 - 270 500 - 270 500
Celková zásoba v lesných ekosystémoch 510 100 200 510 300 4 700 515 000 208 515 208 3 401 518 609
Drevné produkty v národnom hospodárstve             6 509 963 7 472
- konštrukčné materiály             2 853 521 3 374
- nábytok z dreva             2 819 388 3 207
- papier           809 57 866
- ostatné produkty z dreva           27 -2 25

Zdroj: Národná inventarizačná správa Slovenskej republiky 2008, Zelená správa 2006, Zelená správa 2007, Zelená správa 2008, Zelená správa 2009