Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Každá minca má dve strany...

Každá minca má dve strany...

Využívanie biomasy so sebou prináša aj radu problémov a rizík z hľadiska dopadu na životné prostredie. Odpad a vedľajšie produkty spracovania biomasy, ktoré nie sú využívané na energetické účely, je potrebné vhodným spôsobom uskladniť (najčastejšie na skládkach) čo prináša so sebou dodatočné náklady a zároveň vytvára tlak na limitované zdroje skládok a zvyšuje produkciu tzv. skládkových plynov, najmä metánu. Metán, ktorý vzniká pri rozklade látok organickej povahy, je považovaný za 21 krát silnejší skleníkový plyn než CO2 ...a tak ani biomasa nepredstavuje zázračný liek na vyriešenie globálnej energetickej krízy.​


Foto: Matej SCHWARZ

 

S pestovaním biomasy je často spájané nekontrolovateľné premieňanie tradične obhospodarovaných lesov a poľnohospodárskych pozemkov na plochy rýchlorastúcich energetických porastov. Premena rozsiahlych území na novodobé „zdroje“ energie priamo ohrozuje potravinovú bezpečnosť krajín, zachovanie prírodných ekosystémov a ich biodiverzity a existenciu tradičných foriem života vidieckych komunít. Mnohé druhy energetických plodín môžu byť výsledkom moderných genetických manipulácií s cieľom maximalizovať ich produkčný potenciál čo v najkratšom čase resp. posilniť ich odolnosť voči škodcom. Vplyv GMO na životné prostredie a zdravie obyvateľstva nie je v súčasnej dobe vzhľadom na časovo obmedzenú hladinu štúdií možné zodpovedne zhodnotiť.

 

Pri prevádzke zariadení na spaľovanie biomasy sa do ovzdušia uvoľňujú častice polietavého prachu, CO, oxidy síry a dusíka, olovo a prchavé organické zlúčeniny. Okrem toho sa do ovzdušia môžu dostávať (najmä pri nedokonalom spaľovaní) aj toxické zlúčeniny, ktoré sú známe pod skupinovou skratkou  HAPs (hazardous air pollutants – zdraviu škodlivé znečisťujúce látky). 189 látok z tejto skupiny (napr. polycycklické aromatické uhľovodíky) je buď známymi alebo predpokladanými karcinogénmi (viac na http://teeic.anl.gov/er/biomass/impact/op/index.cfm,http://www.biomassenergycentre.org.uk/).

 

Z globálneho hľadiska je jediným možným riešením len trvalé znižovanie spotreby energie.


​​