Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Lesná biomasa (dendromasa)

Lesná biomasa (dendromasa)

Hlavným zdrojom dendromasy na Slovensku je lesné hospodárstvo. Na energetické účely je možné okrem časti vyťaženého dreva, ktorá nie je z hľadiska kvality vhodná pre použitie v drevospracujúcom priemysle, využiť aj tzv. zvyšky po ťažbe (vrcholové časti stromov, konáre a vetvy), tenčina stromov, kalamitné drevo (vyvrátené pne, koreňové časti stromov), prerezávky a pod.

 

Spaľovať sa môžu priamo kusy dreva, resp. drevné štiepky, brikety, či pelety vyrobené z lesnej biomasy.  Čím viac je lesná biomasa upravená, tým vyšší stupeň technológie je možné využívať, tým nižšiu má vlhkosť a vyššiu výhrevnosť.

 

Využiteľný potenciál lesnej dendromasy v SR

Zložka stromovej dendromasy Ročné množstvo t Energetický ekvivalent PJ
Kôra 360 000 3,4
Tenčina, nezužitkovaná hrubina 375 000 3,5
Pne a korene 25 000 0,2
Palivové drevo 485 000 4,6
Prestarnuté porasty 300 000 2,9
Manipulačné odpady 120 000 1,1
Odpady z prerezávok 15 000 0,1
Odpady po mechanickom spracovaní dreva v organizáciách LH 130 000 1,1
Spolu 1 810 000 16,9
Z toho množstvo, ktoré je energeticky využívané v súčasnosti 768 000 7,3 
42 %

 

Druhotne je možné na energetické účely využiť aj odpad z drevospracujúceho priemyslu.

 

Veľmi perspektívnym zdrojom je drevná hmota, ktorú možno produkovať na málo produktívnych poľnohospodárskych pôdach, resp. iných nelesných pozemkoch. Najčastejšie sa jedná o intenzívne porasty rýchlorastúcich drevín (tzv. energetické porasty). Časť týchto pozemkov je už v rôznej miere zalesnená v dôsledku prirodzenej sukcesie drevín.

 

Ďalšími zdrojmi dendromasy je zeleň v intravilánoch obcí a miest, brehové porasty, vetrolamy, stromoradia pozdĺž ciest, drevný komunálny odpad, vegetácia v okolí produktovodov, a pod.

 

Potenciál rôznych typov obnoviteľných energetických zdrojov SR do roku 2010

Zdroj Tech. využiteľný potenciál, TJ Súčasné využitie, TJ Dostupný potenciál, TJ Ekonomický potenciál, TJ Trhový potenciál, TJ
Biomasa 40 453 12 683 27 770 11 868 2 932
Geotermálna energia 22 680 1 224 21 456 8 424 4 355
Veterná energia 2 178 0 2 198 505 150
Slnečná energia 18 720 25 18 695 4 460 1 270
Malé vodné elektrárne 3 722 727 2 995 749 299
Celkom 87 753 14 659 73 114 26 006 9 006

Zdroj:http://www.tzb-info.cz

 

 


​​