Life Cycle Assessment

Tzv. Life Cycle Assessment (LCA) dokumentuje environmentálne dopady konkrétnych výrobkov, procesov alebo služieb v ich jednotlivých štádiách (výroba, spotreba, likvidácia).

 

Tzv. Life Cycle predstavuje kompletný sled navzájom prepojených štádií produktu resp. funkčných systémov od zabezpečenia surovín na výrobu produktu až po konečnú likvidáciu (definície podľa ISO 14040.2 Draft: Life Cycle Assessment - Principles and Guidelines).

 

LCA sa v praxi využíva ako nástroj na hodnotenie dopadov jednotlivých ľudských činností a produktov na životné prostredie (ťažba nerastných surovín -> produkcia výrobku -> doprava na miesto spotreby -> vlastná spotreba -> likvidácia  resp. recyklácia produktu).

 

 

 

HODNOTENIE DOPADOV VÝROBY ŠTIEPOK NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (LIFE CYCLE ASSESSMENT)
Umelá obnova lesa

 

 

Prirodzená obnova lesa

 

Tieto zjednodušené schémy ilustrujú jednotlivé štádiá a vstupy produkčného cyklu štiepky od semenáčika po hotový výrobok. Schémy nezahŕňajú podobné cykly pre použitú mechanizáciu a technológie, ani cykly týkajúce sa výroby hnojív, herbicídov a pod. Tiež nevenujú pozornosť rastu stromov vo vzťahu ku kolobehu CO2 a O2 v atmosfére.

​​