Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Podpora využívania biomasy

Podpora využívania biomasy

Podpora využívania lesnej biomasy v SR

Foto: Matej SCHWARZ

1/ Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky

Podpora využívania biomasy na výrobu energie je aj jednou z priorít NLP SR.  V rámci Strategického cieľa 4 - Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti je definovaná Priorita 12 - Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie. V rámci tejto priority boli definované 3 základné rámcové ciele s príslušnými opatreniami.

Rámcové ciele:

  1. Využitie produkcie a energetického využívania drevnej biomasy ako dôležitého faktora udržateľného rozvoja regiónov, najmä vidieckych oblastí na podporu tvorby stabilných príležitostí, zlepšenia životného prostredia, rozvoja infraštruktúry a alternatívneho využívania lesných pozemkov, zvyšovanie výmery energetických porastov na málo produktívnych lesných pozemkoch a zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodnej na pestovanie poľnohospodárskych plodín).
  2. Zvýšenie energetickej sebestačnosti štátu a tiež organizácií v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva rozvojom využitia drevnej biomasy a ostatných OZE; zníženie a stabilizácia nákladov na výrobu energie pri zachovaní bezpečnosti jej dodávok s priaznivým dosahom na životné prostredie a obhospodarovanie lesov.
  3. Optimalizácia využitia palivovej drevnej biomasy z lesného hospodárstva do roku 2015 pri dosiahnutí energetickej a ekonomickej efektívnosti porovnateľnej s vyspelými štátmi EÚ, uplatňovaním vhodných finančných a legislatívnych nástrojov a výsledkov výskumu.

2/ Program rozvoja vidieka SR 2007-2013