Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Porasty rýchlorastúcich drevín

Porasty rýchlorastúcich drevín

Porasty/plantáže rýchlorastúcich drevín (tzv. energetické porasty)

Foto: Matej SCHWARZ​

Na energetické účely sa najčastejšie využívajú rýchlorastúce druhy topoľov, vŕb, agáta, osiky a jelše vysádzané v hustom pravidelnom spone, ktoré sú obhospodarované výmladkovým spôsobom v krátkych produkčných cykloch. Zakladanie energetických porastov je obyčajne spojené s intenzívnou prípravou pôdy a aplikáciou herbicídov na obmedzenie rastu buriny, čo zvyšuje nákladovosť celého procesu. Priemerné náklady na produkciu tony biomasy z energetických porastov prepočítané na 1 ha sú tak podstatne vyššie ako pri produkcii biomasy z tradične obhospodarovaných lesov.

Na pestovanie energetických porastov sa otvára veľký priestor na takzvaných bielych plochách. Jedná sa o dlhodobo zalesnené poľnohospodárske pozemky, evidované v katastri nehnuteľností ako druh poľnohospodárskeho pozemku, najmä ako trvalé trávne porasty alebo orná pôda. Porasty na bielych plochách, vytvorené najmä sukcesiou drevín, sa v súčasnosti nachádzajú na ploche približne 275-tisíc hektárov s celkovou zásobou 36,6 milióna metrov kubických dreva. Sortimentová štruktúra porastov na bielych plochách v porovnaní s porastmi na lesnej pôde je charakterizovaná vyšším podielom drevnej hmoty vhodnej na energetické využitie, najmä z korunových častí stromov. Porasty na bielych plochách sú vzhľadom na ich lokalizáciu dobre prístupné a terénne pomery umožňujú využívanie efektívnych technológií. Na bielych plochách sa v súčasnosti nachádza približne 340-tisíc ton palivovej dendromasy, do roku 2025 sa predpokladá, že tento objem vzrastie na takmer 380-tisíc ton.