Rozdelenie biomasy


Foto: Matej SCHWARZ

Biomasu na energetické účely je možné rozdeliť do nasledovných základných kategórií:

  • Biomasa (drevná hmota resp. jej spracované podoby) pochádzajúca z lesov a drevárskych prevádzok
  • Biomasa z energetických porastov špeciálne pestovaných na energetické využitie
  • Zvyšky po poľnohospodárskej produkcii pri žatve a spracovaní plodín
  • Odpad pri výrobe potravín a nápojov vrátane odpadu z domácností
  • Priemyselný odpad a vedľajšie produkty spracovania