Výhody biomasy

Pri správnom nakladaní s biomasou a jej produkciou predstavuje biomasa trvalo obnoviteľný zdroj energie, ktorý má potenciál podstatnou mierou prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov (uhlíka). Naviac využívanie biomasy so sebou prináša celú radu vedľajších výhod: 


Foto: Matej SCHWARZ
  • Biomasa je často ľahko dostupným (miestnym) zdrojom a pri zachovaní princípu obnoviteľnosti je zaručená „bezpečnosť“ a kontinuálnosť dodávok.
  • „Miestna“ biomasa prispieva k rozvoju vidieckych regiónov - predstavuje pridanú hodnotu v podobe stabilizácie resp. tvorby nových pracovných miest, vytvára priestor na transfer nových technológií a diverzifikáciu ekonomických aktivít v území.
  • Vytváranie miestnych uzavretých sietí produkcie, spracovania a využívania biomasy umožňuje minimalizovať náklady na prepravu a zároveň maximalizovať pozitívny vplyv na ŽP (znižovanie emisií z dopravy, hluk, prach, a pod.).
  • Lesné hospodárstvo spolu s poľnohospodárstvom patria k tradičným formám využívania územia a pri dodržaní pracovných postupov aj k environmentálne najšetrnejším ekonomickým aktivitám. Lesy a okolité pozemky sú zároveň vnímané ako priestor na rekreáciu, športové vyžitie a ďalšie voľno časové aktivity.
  • Na využívanie biomasy nie je potrebné budovať nákladnú infraštruktúru ako napr. produktovody, jedná sa o vysoko bezpečný zdroj ber rizika vážnejších priemyselných havárií.
  • Moderné postupy spaľovania biomasy predstavujú vysoko sofistikované systémy s vysokou mierou efektívnosti spaľovacích procesov a nízkou produkciou emisií (napr. SO2).

 

​​