Využívanie biomasy

Využívanie biomasy na dosiahnutie vyrovnanejšej bilancie uhlíka

Pri priamom resp. nepriamom spaľovaní biomasy sa do prostredia uvoľňuje aj CO2. Na rozdiel od fosílnych palív je však uhlík viazaný vo forme CO2 súčasťou prebiehajúceho kolobehu uhlíka. CO2  bol z atmosféry absorbovaný vegetáciou, využitý na rast a v poslednej fáze navrátený v „pôvodnom“ stave naspäť do atmosféry. Za predpokladu, že pozemky slúžia na kontinuálnu lesnú resp. poľnohospodársku produkciu je možné zo hľadiska uhlíkovej bilancie hovoriť o približne vyrovnanej bilancii produkcie a viazania uhlíka.

 

Zjednodušená schéma kolobehu uhlíka v zalesnenej krajine

 

  • Stromy a ostatná lesná vegetácia (energetické porasty rýchlorastúcich drevín) absorbujú pri raste z atmosféry uhlík vo forme CO2.
  • Pri fotosyntéze sa absorbovaný uhlík ukladá do pletív a zároveň sa uvoľňuje do prostredia kyslík.
  • Pri ťažbe je drevná hmota dopravovaná na miesto energetického využitia (vzhľadom na emisie z dopravy je ideálnym riešením minimalizovať vzdialenosti medzi miestom produkcie a miestom spotreby).
  • Pri spaľovaní dreva dochádza k uvoľňovaniu uhlíka zviazaného v pletivách a za spolupôsobenia kyslíka vzniká CO2 , ktorý sa vylučuje naspäť do atmosféry.

 

V lese každoročne prirastie určité množstvo hmoty - ročný prírastok. Ak je v danom roku objem spotrebovanej biomasy nižší ako objem prirastanej biomasy, hovoríme o trvalo využívateľnom hospodárení s biomasou a biomasa sa hodnotí ako „nízkouhlíkový“ zdroj energie - produkcia CO2  mierne prevyšuje jeho spotrebu.

 

V skutočnosti žiadny zdroj paliva resp. energie nie je z pohľadu bilancie uhlíka neutrálny (príjem a výdaj CO2  sú v rovnováhe). V prípade biomasy sa CO2 uvoľňuje pri jej tvorbe, ťažbe, spracovaní, doprave, a produkcii energie. Emisie CO2 tiež vznikajú pri produkcii pesticídov a hnojív a ich aplikácii v lesnom hospodárstve.

 

​​