Dopadový indikátor HNV

HNV - územia s vysokou prírodnou hodnotou

"Lesmi s vysokou prírodnou hodnotou sú všetky prírodné lesy a tie poloprírodné lesy v Európe, v prípade ktorých hospodárenie (historické aj súčasné) podporuje vysokú rozmanitosť domácich druhov a biotopov, ako aj tie lesy, v rámci ktorých sa podporuje zachovanie druhov európskeho a/alebo národného a/alebo regionálneho významu.“

HNV predstavuje dopadový indikátor (baseline) PRV SR 2014-2020

Podľa usmernenia EK bola v SR prijatá nasledovná typológia lesných porastov s vysokou prírodnou hodnotou:

 • Typ 1: Prirodzene sa vyvíjajúce lesy - pralesy

  • (lesy, ktorých zloženie a funkcia sa tvarovali dynamicky bez narušenia prírodných režimov a bez podstatného antropogénneho vplyvu počas dlhého obdobia)
  • V Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 je v rámci opatrenia Platby v rámci sústavy Natura 2000 (čl.30 nariadenia 1305/2013) zaradené do priamej nárokovateľnej podpory podopatrenie Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 na lesných pozemkoch.
 • Typ 2: Poloprírodné lesy - lesy s dlhou históriou spravovania

  • (neplantážne lesy s prirodzenou štruktúrou, zložením, ktoré sú alebo boli upravené antropogénnymi činnosťami)
  • V Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 sú nasledovné opatrenia a operácie, ktorými je zabezpečená priama podpora poloprírodných lesov SR:
   • Platby v rámci sústavy Natura 2000 (čl.30 nariadenia 1305/2013) zaradené do priamej nárokovateľnej podpory - podopatrenie Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 na lesných pozemkoch. Dotýka sa plôch v 5. stupni ochrany pre oprávnených beneficientov podpory.
   • Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (čl.34 nariadenia 1305/2013):
    Operácia: Platby za lesnícko-environmentálne záväzky - predmetom podpory sú lesné pozemky vedené v IS LH v územiach európskeho významu vo 4. a 3. stupni územnej ochrany a súčasne sa nachádzajúce v stanovených chránených vtáčích územiach. 

Celková výmera HNVL Typ 1 a HNVL Typ 2 v SR
  Lesné porasty (ha) HNVL Typ 1 (ha) Plantážne lesy (ha) HNVL Typ 2 (ha)
Stav 2014 1 941 992 7 182 58 562 1 876 248
Stav 2020 1 949 996 10 491 48 188 1 891 317
Stav 2021 1 951 493 10 486 29 495 1 911 512

Mapa   Mapa územia s vysokou prírodnou hodnotou na Slovensku.