Neprojektové platby

Lesnícke neprojektové podpory v rámci PRV 2014-2020

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2016

Príručka pre žiadateľov o lesnícke podpory z PRV SR 2014-2020 pdf

Aplikácia na overenie nároku na neprojektové platby z PRV 2014 - 2020 podľa výzvy PPA

Najčastejšie otázky o neprojektových podporách.

Opatrenie 12 - Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode (článok 30)

Podopatrenie – Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesný pozemok

Podopatrenie vychádza zo starostlivosti o lesné pozemky v územiach Natura 2000 (ÚEV) spadajúcich do 5. stupňa ochrany a lesné pozemky mimo území Natura 2000 spadajúcich do 5. stupňa ochrany podľa podmienok stanovených pre podporu príloha č. 6.

Záväzok
nezasahovať do lesného porastu a nepoškodiť vegetačný a pôdny kryt.
Druh podpory
ročná kompenzačná platba na hektár lesného pozemku pokrytého lesným porastom. Ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území v 5. stupni ochrany, platba sa poskytne len na túto časť lesného pozemku.
Prijímatelia
súkromný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných obhospodarovateľov lesa s právnou subjektivitou.
Dĺžka záväzku
záväzné obdobie jedného roka s možnosťou opakovania počas programového obdobia (nutnosť každý rok podať žiadosť). Záväzok plynie od 1. januára do 31. decembra v roku, v ktorom žiadateľ o poskytnutie podpory podal žiadosť o platbu.
Podmienky oprávnenosti
vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha lesného porastu v 5. stupni ochrany.
Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií
vzhľadom na nárokovateľnosť kompenzačných platieb sa výberové kritéria v ÚEV neuplatňujú. V územiach mimo lokalít Natura 2000 budú uprednostnené výmery plôch v zostupnej tendencii. Žiadosti o poskytnutie podpory na lesné pozemky nachádzajúce sa mimo území európskeho významu v piatom stupni ochrany sa zoradia zostupne podľa výmery lesného pozemku, na ktorú žiadateľ podáva žiadosť o platbu, od najväčšej po najmenšiu výmeru lesného pozemku. Pri rovnakej výmere žiadostí po zoradení má prednosť žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorého plocha je väčšia.
(Uplatniteľné) sumy a miery podpory
výška podpory je 52,75 €/ha. Výška podpory predstavuje 100% z vypočítanej platby.
Žiadosť a jej prílohy
Žiadosť
podáva sa platobnej agentúre do 15. mája na základe výzvy zverejnenej na jej webovom sídle - www.apa.sk
Prílohy:
 1. zoznam a výmera obhospodarovaných lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov - zoznam si môžte zostaviť v aplikácii
 2. grafická príloha s vyznačením obhospodarovaných lesných pozemkov
 3. potvrdenie orgánu ochrany prírody, že na lesnom pozemku orgán ochrany prírody nevydal výnimku na výkon činností podľa osobitného zákona, nie staršie ako tri mesiace
 4. výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom, nie staršie ako tri mesiace
 5. výpis z plánu – programu starostlivosti o lesy (opis porastov a plán hospodárskych opatrení, porastová a obrysová mapa) s plochovou tabuľkou lesných pozemkov
 6. vyhlásenie žiadateľa, že sa zaväzuje plniť podmienku „nezasahovať do lesného porastu a nepoškodzovať vegetačný a pôdny kryt“ v porastoch, na ktoré žiada platbu

Overte si zaradenie porastov do 5. stupňa ochrany prírody sústavy NATURA 2000 (ÚEV) a mimo území NATURA 2000

Pre overenie nároku na platbu a pomoc pri zostavení prílohy k žiadosti o platbu - zoznamu lesných pozemkov môžete použiť webovú aplikáciu.

Popis aplikácie:

 • 1. Výber podľa kódu obhospodarovateľa lesa - každý obhospodarovateľ lesa má pridelený jedinečný kód, ktorý nájdete v registri obhospodarovateľov na stránke ForestPortálu. Po zadaní kódu obhospod. sa zobrazí tabuľka obhospodarovaných porastov, ktoré spadajú do 5. stupňa ochrany prírody (SOP) samostatne s prekrytovou výmerou v ÚEV, mimo ÚEV a výmera „mimo ÚEV – ÚEV“. Zároveň sú vytvorené GIS vrstvy porastov v 5. SOP (ÚEV, mimo ÚEV, mimo ÚEV-ÚEV) s vyfarbením obhospodarovaných porastov, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do 5.SOP. IS vrstvami. Podmienkou úspešného zostavenia zoznamu porastov pre platbu je, že obhospodarovateľ lesa má štátnou správou pridelené obhospodarované porasty. Ak ich nemá, má možnosť využiť výber podľa KPL.
 • 2. Výber podľa KPL – každý lesný celok má jedinečný kód, ktorých zoznam je zverejnený na stránke ForestPortálu. Po zadaní KPL sa zobrazí tabuľka a mapa porastov za lesný celok, ktoré spadajú do 5. stupňa ochrany prírody samostatne s prekrytovou výmerou v ÚEV, mimo ÚEV a výmera „mimo ÚEV – ÚEV“. V zobrazenom zozname si musí obhospodarovateľ sám identifikovať svoje porasty.

Opatrenie 15 – Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (článok 34)

Cieľom opatrenia je poskytnutie podpory verejným alebo súkromným obhospodarovateľom lesov alebo iným subjektom súkromného práva a verejným subjektom a ich združeniam, za vykonávanie lesnícko-environmentálnych a klimatických záväzkov. Poskytnuté platby presahujú príslušné povinné požiadavky stanovené zákonom o lesoch a zákonom o ochrane prírody a krajiny SR.

Podopatrenie – Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach

Predmetom podpory sú lesné pozemky vedené v evidencii lesnej pôdy (lesnícky IS) v chránených vtáčích územiach pre stanovené druhy vtákov.

Záväzok
Príjemcovia podpory sú počas trvania záväzku poviný dodržiavať nasledovné špecifické podmienky záväzku:
 1. pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu
  • 1. ponechať minimálne 5 ks živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca,
  • 2. v Chránenom vtáčom území Bukovské vrchy, Chránenom vtáčom území Košická kotlina a Chránenom vtáčom území Medzibodrožie najmenej osem živých stojacich stromov na 1 ha s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca; medzi ponechanými živými jedincami stromov nesmú byť jedince Smreka obyčajného,
 2. pri obnove lesných porastov uplatňovať výlučne výberkový alebo účelový hospodársky spôsob, alebo výlučne maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,
 3. dosiahnuť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,
 4. ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %,
 5. na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory, vylúčiť používanie prípravkov na ochranu rastlín,
 6. pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly,
 7. pri približovaní dreva využívať sortimentovú metódu.
 8. na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov vylúčiť (spravidla 5 mesiacov v rozmedzí od 16.2. do 31.8. podľa jednotlivého druhu) lesohospodársku činnosť (najmä ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov). Za lokalitu je považované príslušný dielec, v ktorom je Štátnou ochranou prírody SR evidovaný výskyt predmetného vtáčieho druhu.
Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v písm. a) až d). a počas celého trvania záväzku činnosti uvedené v písm. e) až h) v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.
Druh podpory
ročná kompenzačná platba na hektár lesného pozemku pokrytého lesným porastom nachádzajúceho sa v stanovenom chránenom vtáčom území. Platba sa poskytne za celú výmeru jednotky priestorového rozdelenia lesa, na ktorej boli splnené podmienky záväzku.
Prijímatelia
súkromný alebo verejný obhospodarovateľ lesného pozemku alebo združenie súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesných pozemkov.
Dĺžka záväzku
žiadateľ sa zaväzuje plniť podmienky podpory po dobu 5 rokov od vstupu do opatrenia s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Podmienky oprávnenosti
 • vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha lesného porastu v stanovenom chránenom vtáčom území
 • mať schválený Program starostlivosti o lesy (lesný hospodársky plán)
Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií
výberové kritériá budú využité pri pretlaku žiadostí nad finančné možnosti operácie. Uprednostnené budú subjekty podľa nasledovných podmienok:
 1. súbeh plôch chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu (ak realizuje podmienky pre operáciu CHVU),
 2. plocha lesného pozemku s väčším počtom chránených druhov vtákov v zostupnej tendencii (doklad poskutuje ŠOP SR),
 3. plocha lesného pozemku v záväzku ochrany v zostupnej tendencii.
(Uplatniteľné) sumy a miery podpory
Výška podpory je 42,45 €/ha lesného porastu (CHVÚ). Výška podpory predstavuje 100% z vypočítanej platby. Platba sa vypláca každoročne.
Žiadosť a jej prílohy
Žiadosť
sa podáva samostatnou žiadosťou do 15. mája. Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola podaná. Žiadateľ podáva žiadosť o platbu na operáciu každoročne počas trvania záväzku do 15. mája. Prvú žiadosť o platbu na operáciu žiadateľ podáva spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory.
Prílohy:
 1. zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich výmery - zoznam si môžte zostaviť v aplikácii
 2. grafická príloha s vyznačením lesných pozemkov podľa písmena a),
 3. výpis z programu starostlivosti o lesy s plochovou tabuľkou pre lesné pozemky podľa písmena a),
 4. vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa zaväzuje plniť podmienky záväzku,
 5. výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom, nie starší ako 3 mesiace
 6. potvrdenie štátnej ochrany prírody o výskyte o výskyte hniezdnej lokality druhu vtáka v poraste.

Overte si zaradenie porastov do vybraných CHVÚ

Aplikácia na overenie zaradenia porastov do vybraných CHVU je analogická ako pri platbách 5. SOP NATURA 2000

Podopatrenie – Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu

Predmetom podpory sú lesné pozemky vedené v evidencii lesnej pôdy (lesnícky IS) v územiach európskeho významu v 4. a 3. stupni územnej ochrany.

Záväzok
Príjemcovia podpory sú počas trvania záväzku povinný dodržiavať nasledovné špecifické podmienky záväzku:
 1. pri pri obnovnej ťažbe lesných porastov vo fáze dorubu, ponechať minimálne 5 ks živých stojacich stromov na 1 ha, s priemernou hrúbkou kmeňa hlavnej úrovne predmetného dielca. Medzi ponechanými živými jedincami stromov nebudú jedince smreka,
 2. pri obnove lesných porastov uplatňovať výlučne výberkový alebo účelový hospodársky spôsob, alebo výlučne maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou obnovného prvku maximálne do 1,5 ha , so zameraním na zvýšenie odolnosti lesného porastu,
 3. dosiahnuť pred dorubom prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých náhodnými škodlivými činiteľmi,
 4. ponechať časť pionierskych drevín na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovných zásahov pokiaľ ich zastúpenie nepresiahne 10 %,
 5. na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom podpory, vylúčiť používanie prípravkov na ochranu rastlín,
 6. pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťazovej časti ťažbového stroja alebo motorovej píly,
 7. pri približovaní dreva využívať sortimentovú metódu.
Žiadateľ o platbu je povinný vykonať počas trvania záväzku, najmenej jednu z činností uvedených v písm. a) až d) a počas celého trvania záväzku činnosti uvedené v písm. e) až g) v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku.
Druh podpory
ročná kompenzačná platba na hektár lesného pozemku pokrytého lesným porastom nachádzajúceho sa vo 4. alebo v 3. stupni územnej ochrany. Platba sa poskytne za celú výmeru jednotky priestorového rozdelenia lesa, na ktorej boli splnené podmienky záväzku.
Prijímatelia
súkromný alebo verejný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných alebo verejných obhospodarovateľov lesa s právnou subjektivitou.
Dĺžka záväzku
žiadateľ sa zaväzuje plniť podmienky podpory po dobu 5 rokov od vstupu do opatrenia s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Podmienky oprávnenosti:
 • vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha lesného porastu vo 4. a/ alebo v 3.stupni ochrany,
 • mať schválený Program starostlivosti o lesy (lesný hospodársky plán).
Zásady vzhľadom na určenie výberových kritérií
výberové kritériá budú využité pri pretlaku žiadostí nad finančné možnosti operácie. Uprednostnené budú subjekty podľa nasledovných podmienok:
 1. súbeh plôch chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu (ak realizuje podmienky pre operáciu CHVÚ)
 2. plocha lesného pozemku v 4. stupni územnej ochrany v zostupnej tendencii;
 3. plocha lesného pozemku v 3. stupni územnej ochrany v zostupnej tendencii;
(Uplatniteľné) sumy a miery podpory
Výška podpory je 39 €/ha lesného porastu (ÚEV). Výška podpory predstavuje 100% z vypočítanej platby. Platba sa vypláca každoročne.
Žiadosť a jej prílohy
Žiadosť
sa podáva samostatnou žiadosťou do 15. mája. Záväzok plynie od 1. januára roku, v ktorom bola podaná.
Prílohy:
 1. lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich výmery - zoznam si môžte zostaviť v aplikácii
 2. grafická príloha s vyznačením lesných pozemkov podľa písmena a),
 3. výpis z plánu – programu starostlivosti o lesy (opis porastov a plán hospodárskych opatrení, porastová a obrysová mapa) s plochovou tabuľkou pre lesné pozemky podľa písmena a),
 4. vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa zaväzuje plniť podmienky záväzku,
 5. výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom, nie starší ako 3 mesiace

Overte si zaradenie porastov stupňa ochrany vybraných ÚEV

Aplikácia na overenie zaradenia porastov do vybraných CHVU je analogická ako pri platbách 5. SOP NATURA 2000