Otázky

pre neprojektové platby

  1. Môžeme žiadať o platby na CHVÚ, keď máme vypracovaný Projekt starostlivosti o lesný pozemok a nie PSL?

    Odpoveď: Podľa usmernenia Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR žiadateľ, ktorý obhospodaruje lesy na základe Projektu starostlivosti o lesný pozemok je oprávnený na zaradenie do opatrenia Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov.

  2. Prečo v aplikácii pre platby v 5. stupni ochrany sú uvedené iné oprávnené výmery ako výmera porastu v PSL, keď celý porast je v 5-ke?

    Odpoveď: Podľa §11 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. ak sa lesný pozemok nachádza len sčasti na území podľa odseku 1 písm. a), platba sa poskytne len na túto časť lesného pozemku. Oprávnené výmery v aplikácii vychádzajú z prekrytu GIS vrstvy 5. stupňa ochrany poskytnutej Štátnou ochranou prírody B. Bystrica a porastovej mapy.

  3. Prečo v aplikácii pre priame platby po zadaní kódu obhospodarovateľa mi nevypíše žiadne porasty oprávnené na platbu, keď viem, že také mám?

    Odpoveď: Možno nemáte štátnou správou LH pridelené v registri obhospodarovateľov všetky porasty, na ktorých hospodárite. Máte potom druhú možnosť, a to je vyhľadanie na základe kódu lesného celku, kde vypíše všetky dielce zo zadaného lesného celku oprávnené na platbu bez ohľadu na obhospodarovateľa.