Podopatrenie 8.3 (I. výzva)

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Oblasť: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, ... PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:
 • Príloha č. 17

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o les a s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 • Príloha č. 17 a

  Vyjadrenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 17 b

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným hospodárskym plánom).“
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.8 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty PDF)
  • vyjadrenie vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, T.G.Masaryka 22, Zvolen 960 92, Ing. Valéria Longauerová PhD., +421 455314321, longauerova@nlcsk.org
  • prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia: Žiadosť o vydanie vyjadrenia spolu s názvom predmetnej podporovateľnej činnosti, ktorá zároveň obsahuje:
   • Projektová dokumentácia (obsahujúcu grafické zakreslenie investície z projektu so zakreslením parciel alebo JPRL, resp. zoznam - katastrálne územie a dotknuté parcely, alebo zoznam Lesný celok a JPRL.
   • V prípade protipožiarnych veží alebo vodných nádrží uveďte presné zemepisné súradnice osadenia (vo formáte WGS-84, alebo SJTSK)
   • V prípade budovania a rekonštrukcie protipožiarnych ciest , protipožiarnych vodných nádrží , alebo protipožiarnych monitorovacích veží Odborné stanovisko príslušného Okresného riaditeľstva HaZZ (oddelenie Požiarnej prevencie)
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !

 • Príloha č. 18

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene, že v projekte uvedená investícia sa nachádza výhradne v oblasti s vysokým resp. stredným stupňom ohrozenia (resp. v obidvoch oblastiach) - (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.4 v ŽoNFP: „V prípade investícií na účely ochrany pred požiarmi sú oprávnené iba projekty realizované v lesných oblastiach klasifikovaných ako oblasti so stredným až vysokým stupňom rizika lesných požiarov (oblasti so stredným až vysokým stupňom rizika lesných požiarov sú v SR taxatívne určené všeobecne záväzným právnym predpisom - vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ohrane lesa v prílohe č. 11 v znení jej dodatkov a úprav).“
  • potvrdenie vystavuje: NLC- ÚLZI, Odbor lesníckych informácií, Ing. Anna Miková, mikova@nlcsk.org, 045/5202358, 0902922084
  • prílohy potrebné k vystaveniu potvrdenia: Žiadosť o vydanie potvrdenia spolu s názvom predmetnej podporovateľnej činnosti, ktorá zároveň obsahuje grafické zakreslenie investície z projektu so zakreslením parciel alebo JPRL, resp. zoznam - katastrálne územie a dotknuté parcely, alebo zoznam Lesný celok a JPRL
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !