Podopatrenie 8.3 (I. výzva)

Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Oblasť: Zlepšenie zdravotného stavu lesov

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, ... PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:
 • Príloha č. 16

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o les a s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 • Príloha č. 16 a

  Vyjadrenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 16 b

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Programom starostlivosti o les (Lesným hospodárskym plánom).“
  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.8 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty PDF)
  • Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica, Ing. Andrej Kunca, PhD., +421 45 691 1144, los@nlcsk.org
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !
  • Prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:

   Potrebná príloha k vystaveniu vyjadrenia – v tlačenej aj elektronickej verzii (stiahnite si vo formáte XLS alebo XLSX). Elektronickú verziu tabuľky poslať mailom na los@nlcsk.org. Tabuľka v Exceli je nevyhnutná pre sumarizáciu údajov za Slovensko.

  Tabuľka 1. Charakteristika plánovaných opatrení podľa lesných podoblastí a lesných celkov
  Lesná podoblasť (číslo, písmeno a celý názov) Lesný celok JPRL Cieľový škodlivý činiteľ * v porastoch danej lesnej podoblasti Stupeň ohrozenia danej podoblasti na daného činiteľa podľa Národného plánu ochrany lesov SR Plánované opatrenia v predkladanom projekte
             
             
             
  príklad:          
  46 C Ďumbier, Prašivá; Sever Ľubietová 458 a Podkôrny hmyz vysoký
  • práca podkôrnikového pozorovateľa
  • vyhľadávanie chrobačiarov, ich vyznačovanie, pílenie a asanácia
  • asanácia ťažbových zvyškov chemicky alebo mechanicky
  • nákup feromónových lapačov, odparníkov, pesticídov a biopreparátov
  • inštalácia a prevádzka feromónových lapačov
  • aplikácia pesticídov a biopreparátov
  * Ide o názov skupiny škodlivých činiteľov (je ich 9) uvedený v Národnom pláne ochrany lesov SR, t.j. názvy kapitol 3.1. až 3.9., alebo názvy kapitol 4.1 až 4.9.

  Vysvetlenie k tabuľke: Každý porast je v „Programe starostlivosti o les“ zaradený do lesnej oblasti a podoblasti. Každá podoblasť je v Národnom pláne ochrany lesov SR zatriedená do nízkeho, stredného alebo vysokého stupňa ohrozenia jednotlivými skupinami škodlivých činiteľov (9 skupín): abiotické škodlivé činitele, podkôrny hmyz, škodcovia koreňov a kmienkov, listožravý hmyz, cicavý hmyz, huby, nežiadúca vegetácia, invázne druhy bylín a drevín, lesné požiare. Pre jednotlivé stupne ohrozenia (nízky, stredný a vysoký) sú v Národnom pláne ochrany lesov SR navrhnuté preventívne opatrenia. Vaše navrhované opatrenia v predkladanom projekte majú byť v súlade s opatreniami uvedenými v Národnom pláne ochrany lesov SR, čo Vám Lesnícka ochranárska služba listom potvrdí. Môžu sa navrhovať aj opatrenia uvedené v nižšom stupni ohrozenia lesnej podoblasti pre daného škodlivého činiteľa, nie však z vyššieho stupňa ohrozenia.

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 • Príloha č. 17 - NEPREDKLADÁ SA!

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene, že v projekte uvedená investícia sa nachádza výhradne v oblasti s vysokým resp. stredným stupňom ohrozenia (resp. v obidvoch oblastiach) - (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 24

  Potvrdenie Národného lesníckeho centra (Lesnícka ochranárska služba) o výskyte škodcov a chorôb – riziko výskytu príslušnej katastrofy (originál alebo úradne overená fotokópia.

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.7 v ŽoNFP: „V prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb musí byť riziko výskytu príslušnej katastrofy podporené vedeckými dôkazmi a uznané Národným lesníckym centrom.“
  • potvrdenie vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica, Ing. Andrej Kunca, PhD., +421 45 691 1144, los@nlcsk.org
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !
  • Prílohy potrebné k vystaveniu potvrdenia:

   Potrebná príloha k vystaveniu potvrdenia – v tlačenej aj elektronickej verzii (stiahnite si vo formáte XLS alebo XLSX). Elektronickú verziu tabuľky poslať mailom na los@nlcsk.org. Tabuľka v Exceli je nevyhnutná pre sumarizáciu údajov za Slovensko.

  Tabuľka 2. Charakteristika podoblasti a porastov, v ktorých sa plánuje realizácia opatrení
  Lesná podoblasť (číslo, písmeno a celý názov) Lesný celok JPRL Výmera [ha] Vek [roky] Drevina a jej zastúpenie v % Činiteľ, proti ktorému sú opatrenia plánované
               
               
  príklad:            
  27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec Banská Štiavnica – neštátne 232 a 3,24 60 BK 40 SM 20 JV 40 lykožrút smrekový

  Slovný opis zdravotného stavu lesov a výskytu škodcov a chorôb v oblasti, kde sa plánuje realizácia opatrení (v rozsahu do 10 riadkov).

 • Príloha č. 25

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra (Lesnícka ochranárska služba) v prípade preventívnych opatrení, týkajúcich sa škodcov o nedostupnosti biologických prípravkov resp. o neúčinnosti ich aplikácie (originál alebo úradne overená fotokópia).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.9 v ŽoNFP: „V prípade preventívnych opatrení, týkajúcich sa škodcov je aplikácia chemických prípravkov oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná.“
  • vyjadrenie vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, Lesnícka ochranárska služba, Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica, Ing. Andrej Kunca, PhD., +421 45 691 1144, los@nlcsk.org
  • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !
  • Prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:

   Potrebná príloha k vystaveniu vyjadrenia – v tlačenej aj elektronickej verzii (stiahnite si vo formáte XLS alebo XLSX). Elektronickú verziu tabuľky poslať mailom na los@nlcsk.org. Tabuľka v Exceli je nevyhnutná pre sumarizáciu údajov za Slovensko.

  Tabuľka 3. Základné informácie o výbere a použití chemického prípravku sumárne za celý projekt
  Názov chemického prípravku podľa Zoznamu ...* Škodlivý organizmus, proti ktorému sa plánuje chemický prípravok použiť (musí byť v súlade so Zoznamom ... *) Spôsob aplikácie Objem ošetreného dreva resp. výmera lesa resp. počet (u feromónov) [m3 resp. ha resp. ks]
         
  príklad:      
  Vaztak 10 EC lykožrút smrekový preventívny a asanačný postrek dreva v kôre na sklade dreva 500 m3
  Karate Zeon 5 CS borovica letecký postrek 500 ha
  IT-ECOLURE lykožrút smrekový feromónový lapač 100 ks

  * Prípravok a škodlivý organizmus musí byť uvedený vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, čiastka 5 z 25.3.2015 http://www.uksup.sk/orp-zoznam-pripravkov/ :

  Zdôvodnenie výberu chemického prípravku, spôsobu aplikácie a plánovaného rozsahu (v rozsahu do 10 riadkov).