Podopatrenie 8.4 (I. výzva)

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO, ... PPA->

Vystavovanie povinných príloh k ŽoNFP zo strany NLC:
 • Príloha č. 16

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

  Potvrdenie Národného lesnícke centra vo Zvolene miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) o prírodnej katastrofe alebo opatreniach prijatých v súlade so smernicou 2000/29/ES na eradikáciu alebo zabránenie šíreniu choroby rastlín alebo škodcov - spôsobili zničenie najmenej 20% príslušného lesného potenciálu (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 17

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o les a s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  POZOR !! na základe oznámenie PPA zo dňa 20.07.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015) došlo k nasledovnej zmene:

 • Príloha č. 17 a

  Vyjadrenie miestne príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (odbor pozemkový a lesný na okresnom úrade) k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s programom starostlivosti o lesy (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

 • Príloha č. 17 b

  Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov (originál alebo úradne overenú fotokópiu).

  • deklaruje sa splnenie výberového kritéria pre výber projektov Por. č.5 v ŽoNFP: „Oprávnené činnosti sú v súlade s Národným plánom ochrany lesov SR.“ (pozri Dokumenty PDF)
  • Vyjadrenie Národného lesníckeho centra vo Zvolene k posúdeniu súladu činností realizovaných projektom s Národným plánom ochrany lesov vystavuje: NLC-LVÚ Zvolen, T. G. Masaryka 22, Zvolen, Odbor pestovania a produkcie lesa, Ing. Jaroslav Jankovič CSc., 045/5314 125 , 0911 938 235, jankovic@nlcsk.org
  • Prílohy potrebné k vystaveniu vyjadrenia:
   • Potrebná príloha k vystaveniu vyjadrenia – v tlačenej verzii
    Tabuľka 4. Základné informácie o plánovaných opatreniach na obnovu poškodených lesov
    Lesná podoblasť (číslo, písmeno a celý názov) Lesný celok JPRL Výmera [ha] Typ poškodenia Plánované opatrenie Dreviny plánované na obnovu, resp. rekonštrukciu porastov a ich zastúpenie v % Typ sadbového materiálu / spôsob výsadby
                   
                   
    príklad:              
    27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec Banská Štiavnica - neštátne 232 a 3,24 Veterná kalamita Obnova porastu BK 40
    SM 20
    JV 40
    obaľoaný / jamková voľnokorenný / štrbinová voľnokorenný / jamková
   • - v prípade obnovy porastov poškodených vetrom a snehom je potrebné doložiť grafické zakreslenie plánovanej lokalizácie výsadby spevňovacích drevín do porastovej mapy mierky 1 : 10 000 (spevňovacie pásy, pravidelné rozmiestnenie po celej ploche, resp. v ktorej časti porastu sa plánuje ich výsadba a pod.)
   • Pre bezproblémové vybavenie Vašej žiadosti uveďte do žiadosti aj nasledujúce kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mail !