Podopatrenie 8.5

Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť 4:

vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva)

Výzva, prílohy k výzve, príručka pre žiadateľa, prílohy k príručke pre žiadateľa, formulár ŽoNFP, prílohy k formuláru ŽoNFP, prílohy – dokumenty súvisiace s procesom VO na stránke APA

Zoznam lesných celkov, pre ktoré sa budú vyhotovovať Programy starostlivosti o lesy v roku 2016
Názov lesného celku Výmera lesných pozemkov z rozhodnutia o určení lesného celku (ha)
Sološnica 5 564,07
Fiľakovo 7 478,00
Jesenské 10 667,00
Ratková 5 625,00
Rimavská Sobota 5 397,00
Sirk 5 482,53
Stárňa 7 056,00
Šafárikovo 10 198,07
Teplý Vrch 4 842,00
Lesy Hrabušice 3 512,10
Lesy Smižany 2 662,86
Pataky Etelka a spol. 482,93
Lesy Ľadová I. 3 384,02
Zvyšok LHC Smižany a Hrabušice 2 266,57
Lesy mesta Kežmarok 3 261,32
Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry 5 290,39
PIENINY 973,46
PODBANSKÉ 8 021,81
Podspády 3 334,25
PS bývalý urbariát Hrabušice 903,84
Smokovce 6 015,62
Štrbské Pleso 3 504,94
Tatranská Javorina 6 370,52
Tatranské Matliare 3 734,60
Vyšné Hágy 3 662,94
Moravský Ján 6 897,87
Čičmany 1 622,35
Habovka 8 019,20
Liptovský Mikuláš 1. 8 506,58
Liptovský Mikuláš 2. 4 511,21
Oravice 6 427,90
Račková 13 058,59
Rajecko 14 433,89
Súľov 3 874,69