Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Štátna správa

Štátna správa lesného hospodárstva

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli k 30.09.2013 zrušené obvodné lesné úrady a od 1.10.2013 ich kompetencie vykonávajú okresné úrady, pozemkové a lesné odbory a odbory opravných prostriedkov, referáty pôdohospodárstva.

Aktuálne informácie o miestnej štátnej správe platné od 1.10.2013 sú na web stránkach Ministerstva vnútra

KOMPETENCIE ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A POĽOVNÍCTVA

I. Kompetencie podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Okresný úrad - odbor pozemkový a lesného hospodárstva

(1) OPLH je prvostupňovým orgánom a rozhoduje v konaniach o

 • vyhlásení pozemku za lesný pozemok (§ 3 ods. 3) a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom (§ 3 ods. 2),
 • vyňatí a obmedzení využívania (§ 5),
 • výške náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa (§ 9),
 • drobení lesného pozemku, pri ktorom by vznikol lesný pozemok s výmerou menšou ako 10000 m2 (§ 11),
 • povoľovaní predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine (§ 20 ods. 4) a na zabezpečenie lesného porastu (§ 20 ods. 6),
 • schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby (§ 23 ods. 6),
 • používaní cudzích pozemkov (§ 24 ods. 3),
 • využívaní lesnej cesty (§ 25 ods. 4),
 • uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov (§ 26),
 • uložení opatrení na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4],
 • povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch podľa § 31 ods. 6,
 • uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku podľa § 33 ods. 2,
 • uložení opatrení podľa § 34 ods. 3,
 • súhlase na činnosť hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha [§ 47 ods. 6 písm. b)],
 • určení odbornej správy lesov (§ 49 ods. 1) a jej zrušení (§ 49 ods. 3) a o zriadení záložného práva a jeho zrušení (§ 49 ods. 5),
 • priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom (§ 63 až 65).

(2) OPLH ďalej

 • vedie evidenciu lesných pozemkov (§ 4 ods. 1),
 • dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny (§ 6 ods. 2),
 • dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
 • dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (§ 10 ods. 2),
 • vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva (§ 23 ods. 4),
 • vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4),
 • obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností (§ 32 ods. 3),
 • vedie evidenciu o odbornej správe lesov (§ 49 ods. 7),
 • ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov lesnej stráže (§ 52),
 • je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu, 87a)
 • vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov, 30)
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 65),
 • vydáva záväzné stanovisko (§ 7a).

Okresný úrad - odbor opravných prostriedkov

(1) OOP je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol OPLH. (2) OOP

 • vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti, riadi obvodné lesné úrady a dozerá na výkon ich činnosti,
 • dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu, k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov (§ 6 ods. 2),
 • dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
 • vyhlasuje ochranné lesy a lesy osobitného určenia (§ 16),
 • schvaľuje postup rekonštrukcie lesa (§ 19 ods. 3),
 • ukladá opatrenia na ochranu lesa [§ 28 ods. 1 písm. i) a odsek 4], ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
 • vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov (§ 30 ods. 4), ak tie presahujú územnú pôsobnosť obvodného lesného úradu,
 • schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok (§ 37),
 • určuje lesné celky (§ 39 ods. 3),
 • vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy a jeho schvaľovaním na základe poverenia ministerstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. 2 a schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. 13,
 • rozhoduje o zmene programu starostlivosti o lesy (§ 43 ods. 2),
 • vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, vedie register hospodárov, rozhoduje o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára a o vyčiarknutí z registra hospodárov (§ 47),
 • vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
 • dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby nad objem predpísaný plánom pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona (§ 66).

II.Kompetencie okresných úradov na úseku štátnej správy poľovníctva (zákon 274/2009 Zb. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Okresný úrad - odbor pozemkový a lesného hospodárstva

1) OPLH rozhoduje v prvom stupni o

 • uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku podľa § 3, 4, 6, 7, 9 a 10,
 • vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu,
 • poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 4 alebo § 13,
 • o zániku zmluvy podľa § 17 ods. 1 písm. h),
 • nariadení prikrmovania podľa § 26,
 • zabezpečení plnení plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch podľa § 56,
 • povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje vykonaním lovu osoby podľa § 56,
 • zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru podľa § 75,
 • prejednáva priestupky podľa § 76 a ukladá pokuty za správne delikty podľa § 78.
(2) OPLH ďalej
 • zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu podľa § 8,
 • eviduje zmluvu a vedie register zmlúv podľa § 16,
 • eviduje zmluvu vlastníkov podľa § 12 a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy podľa § 17,
 • zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje štatút chovateľskej rady podľa § 18,
 • vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára podľa § 19,
 • vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru podľa § 22,
 • vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže podľa § 27, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu podľa § 28,
 • schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
 • schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 30,
 • kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov podľa § 30,
 • spolupracuje s obvodnou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára, organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. b),
 • navrhuje komore odobratie poľovného lístka podľa § 51,
 • povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri podľa § 56 ods. 1,
 • povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov podľa § 56 ods. 4,
 • schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania podľa § 58 ods. 4,
 • povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého podľa § 58 ods. 6,
 • vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
 • vykonáva štátny dozor v poľovníctve podľa § 75.

Okresný úrad - odbor opravných prostriedkov

 • vykonáva štátnu správu poľovníctva v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 • riadi poľovníctvo v kraji,
 • je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol obvodný lesný úrad,
 • zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút podľa § 18,
 • určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,
 • zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach podľa § 30,
 • kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 30, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne podľa § 30,
 • vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. b),
 • organizuje skúšku podľa § 50 ods. 1 písm. c),
 • schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov podľa § 18,
 • vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 64,
 • vykonáva štátny dozor v poľovníctve § 75,
 • vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia podľa § 75,
 • predkladá ministerstvu návrh na kvótu lovu vlka dravého

III. Kompetencie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vyplývajúce zo zákona č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov (LRM)

Okresný úrad - odbor pozemkový a lesného hospodárstva

 • rozhoduje o zriadení alebo zrušení zdroja reprodukčného materiálu,
 • určuje ochrannú lehotu na ťažbu v uznaných zdrojoch,
 • vedie evidenciu zdrojov reprodukčného materiálu vo svojej pôsobnosti,
 • vykonáva dozor podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu k lesnému reprodukčnému materiálu,
 • ukladá osobitné opatrenia podľa § 30 ods. 2 a pokuty podľa § 31 zákona o LRM

Okresný úrad - odbor opravných prostriedkov

 • riadi a kontroluje činnosť obvodného lesného úradu na úseku reprodukčného materiálu a jeho zdrojov,
 • je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni obvodný lesný úrad,
 • vykonáva dozor podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu k lesnému reprodukčnému materiálu,

IV. Kompetencie podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Okresné úrady - odbory pozemkové a lesného hospodárstva konajú vo veci zápisu a zmien pozemkových spoločenstiev a vedú registre pozemkových spoločenstiev. Okresné úrady - odbory opravných prostriedkov sú odvolacími orgánmi vo veciach zápisu a zmien pozemkových spoločenstiev, o ktorých rozhodli OPLH.

 

 Obsah