Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Vyhotovovateľ PSL > Nahrávanie les. mapy do GPS

Nahrávanie les. mapy do GPS

Nahrávanie lesníckej mapy do GPS Garmin Etrex

aj novšie modely Garmin sú
softwarovo kompaktibilné
s modelom Etrex

Zníženie cien a zvýšenie presnosti turistických GPS v posledných rokoch prispelo k širšiemu rozšíreniu týchto GPS. Aj keď tieto GPS nie sú vhodné na meranie lesníckeho detailu, sú pre terénneho pracovníka prínosom.

 

Tento článok je venovaný rozšírenému typu GPS Garmin Etrex Vista. Postup je však použiteľný aj pre iné typy, v závislosti od kompaktibility firmware konkrétnej GPS s Garmin Etrex .

 

1. PRÍPRAVA DÁT V TOPOLI

Na rozdiel od prístrojov pracujúcich na platforme Windows Mobile a Windows CE, je zobrazovanie lesníckej mapy v turistickej GPS vo veľkej miere limitované. Z tohto dôvodu je nutné dáta v Topoli redukovať s podmienkou aby si lesnícka mapa ponechala čo najviac so svojej informačnej hodnoty.

 

Pre nami popisovaný spôsob exportu dát do GPS je potrebný TopoL verzie 9.0 , Topol verzie 6.x ,  ďalej programy cGPSMapper, Sendmap prípadne Img2gps.  Free verzia programu cGPSMapper (pre nekomerčné použitie) má niektoré obmedzenia. Vzhľadom k tomu, že súbor *.mp vytvorí samotný TopoL (od verzie 9.0) , nie sú tieto obmedzenia závažné.

 

U niektorých verzií Topolu 9.0 chýbali v poddaresári languages (tam kde je Topol.exe) súbory gpssym.*  . Pokiaľ chýbajú v zadanom umiestnení, je potrené ich tam dohrať.


funkcia spojení bloku

1.1. spojenie blokov (TopoL 9.0)

Spojíme bloky v záujmovom území do jedného pomocou funkcieEditace – spojování bloku. Funkcia je jednoduchá a rýchla. Má len tú nevýhodu, že do takto vytvoreného bloku sa obtiažne editujú nové líniové a plošné objekty, vznikajú  problémy z topológiou línií, ktorá sa pri spajání nerieši medzi jednotlivými blokmi. Na druhej strane práve vďaka tomu môžeme spájať bloky z rôznych vrstiev na rovnakom území (LE, SL...).

 

Ak sa rozhodne zaradiť do mapy pre  GPS aj vrstva výškopisu, zaradia sa medzi spájané bloky aj bloky výškopisu.

 

Tip: vzhľadom k prednastaveným hodnotám v dodávanom programovom riešení je vhodné nazvať blok po spojení GPS.BLK

1.2. krok – úprava spojeného bloku

1.2.1.      vymazanie  pre nás nezaujímavých území z bloku (TopoL 9.0)

 

Program Topol má niekoľko spôsobov na mazanie objektov a celých oblastí mapy.

 

1.2.2.      zjednodušíme grafické objekty v bloku

 


program Prekod

Zjednodušenie bloku spočíva v odstránení  tých druhov objektov, ktoré nie sú pre orientáciu pomocou GPS nevyhnutné.  Sem patria objekty, ktorých orientačná hodnota je slabá (označenie semenných porastov, rezervácií a pod.). Rovnako sa maže textové označenie JPRL – bude nahradené databázou. Zároveň sa príbuzné druhy líniových objektov zlúčia  do spoločného (napr. h.dielca, čiastk.plochy, ploty a pod. na druh čiastková plocha) – dosiahne sa tým jednoduchšie vytvorenie mp súboru v Topoli.

 

Vzhľadom k obmedzenej možnosti hardware GPS zobrazovať mapy je redukcia údajov na prospech výsledku, inak by mapa v GPS mohla byť neprehľadná.

 

Aj keď Topol samozrejme umožňuje vykonať túto úpravu bloku vlastnými prostriedkami, je oveľa efektívnejšie pre  štandardné lesnícke mapy použiť program Prekod  aj s dodávaným scenáromgps.snr.

 

Program má jednoduché ovládanie, pri jeho spustení je však potrebné aby blok nebol zároveň otvorený v TopoLi!. Je potrebné len vybrať blok a následne scenár (gps.snr). Nepriradeným líniám treba zadať náhradný kód aby nedošlo k nechcenému rušeniu plôch. Zmazať nepriradené záznamy je potrebné u línií, bodov a textov – je to potrebné nastaviť zvlášť pre každý typ  objektov (záložku programu).

 

Vzhľadom k tomu, že blok bude výrazne zmenený je potrebné ho z Topolu vypustiť funkciou Zavření datového zdroje inak sa po opätovnom otvorení nemusí zobraziť správne.

 

 


nástroj plochovej tabuľky,
databáza v bloku

1.2.3.      vytvoríme jednoznačný databázový identifikátor JPRL

 

Pre identifikáciu JPRL v GPS sa vytvorí jednoznačný identifikátor JPRL (jedna znaková položka v databáze). Je opäť niekoľko možností  ako to dosiahnuť aj pomocou nástrojov TopoLu 9.0.

 

Za týmto účelom pribudla do programu plochová tabuľka (od verzie 1.00) nová funkcia  v menu:rôzne – nástroj pre mapu – príprava databázy pre export do GPS (*.MP). Zadáme blok a funkcia si sama otestuje databázy, či spĺňajú podmienky pre automatické generovanie jednoznačného databázového identifikátoru JPRL a či databáza obsahuje vek porastu (VEK al. VEKP). Program vytvorí položku GPS_JPRL (GPS_PARC).


nové funkcie pre GPS v programe PT2005

 

 

 

 

 

 

 

 


v makre je potrebné 
aktualizovať cestu na 
dvoch miestach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.      zmena druhu plôch a bodov

 

Pre export do GPS nie je možné využiť databázovú položku ako nositeľa farby a značky objektu. Preto je nevyhnutné každej vekovej triede plochy druhu les priradiť samostatný druh plochy. V súčasnosti distribuované nastavenia pre TopoL 8.0 (a vyššie) už majú tieto druhy preddefinované (9201 - 9208).

 


úspešný priebeh makra - výsledok bez červených riadkov

GPS (aspoň nie Garmin Etrex) neumožňuje zobraziť bodové objekty s dostatočným rozlíšením znaku. Preto pristupujeme k zmene druhu bodu na jeden spoločný druh s tým, že druh bodu ostane zaznamenaný v databáze podobne ako pri identifikátore JPRL.  Toto vieme dosiahnuť len exportom bodov do formátu ARC INFO a späť. Vtedy sa nám zmení druh na 1 spoločný s tým, že číslo pôvodného druhu ostáva v databáze bodu.

 

Vzhľadom k tomu, že operácie sú pomerne náročné na množstvo krokov využijeme pri nich vytvorené makro TopoLuGPS.TPM  .

 

Pred spustením makra musíme v ňom upraviť cestu k bloku a cestu pre vytvorený ARC adresár na aktuálnu. Prednastavená cesta je c:\gps\gps.pra.

 

Vzhľadom k tomu, že makrá pre vektory fungujú iba v Topoli 6.x otvoríme blok v Topoli tejto verzie. Makro zabezpečí zmenu druhu plôch a exportuje blok do formátu ARC INFO (súradnicový systém –JTSK). Zároveň vymaže bodové objekty z bloku. Potrebujeme osobitné makro pre les podľa starého štandarduGPS_0001.TPM a pre les podľa platného štandarduGPS_2301.TPM .


Import z ARC INFA v Topoli 6.x

 

 

1.2.5.      Načítanie a úprava bodových objektov v bloku.

 

Aj pre načítanie ARC súboru musíme ešte použiť TopoL 6.x, pretože TopoL 9.0 iniciatívne aktualizuje databázový záznam o druhu bodového objektu. Body importujeme do (nového) bloku. Makro vytvára ARC formát v mínus JTSK, preto aj pri importe ponecháme toto nastavenie

 

 

1.2.6.      doplnenie názvu  druhu bodových objektov do databázy

Použijeme funkciu z plochovej tabuľky: rôzne – funkcie pre mapu – príprava databázy bodov pre export do GPS (*.mp ).

 

Po tejto operácii môžeme blok opäť otvoriť v TopoLi 9.0.  V bloku bodov zrušíme nepotrebné tabuľky.

 


druhú obrazovku pri importe 
nemusíme meniť, body získajú druh 1

funkcia plochovej tabuľky

Rušení tabulek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. EXPORT DO MP FORMÁTU

Mp formát je textový formát, cez ktorý je možné pomocou iných programov vytvoriť mapu pre GPS.

 


export do MP formátu

Mapa pre GPS dostane svoje meno, ideálne je nepoužívať diakritiku.

 

ID mapy je identifikátor pre mapu v GPS. V GPS nemôžu byť naraz 2 mapy s rovnakým ID. Preto je aj vhodné zapísať ID aj do názvu súboru napr. HornaVes501.

 

Úrovne zabezpečujú to aby mapové prvky boli (ne) viditeľné pri jednotlivých zväčšeniach v GPS. Pre lesnícku mapu plne postačia 3 až 4 úrovne. Užívateľská mapa je totiž pri každom zväčšení či zmenšení ohraničená rámikom, takže jej oblasť sa dá nájsť aj keď je kresba skrytá.

 

Kým do prvej úrovne (0) radíme všetky objekty okrem prázdnej línie a druhov bez objektov (plocha druhu les), smerom k vyšším vrstvám jednotlivé druhy redukujeme.


objekty zaradené do úrovne 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V druhej (1) ponecháme takmer všetky objekty z prvej a v tretej úrovni (2)  pristúpime k výraznejšej redukcii, ostane: cestná sieť, plochy, 100 vrstevnice a pod.

 


obrazovka pre Export

V štvrtej úrovni (3) ostáva len niekoľko druhov najvýznamnejších objektov: kóty, vodstvo a pod.

 

 

V každej úrovni (mierke mapy v GPS) sa zobrazí len to, čo je pre tú úroveň nadefinované. Ak chceme mať kótu vo všetkých úrovniach, musí byť nadefinovaná  v každej z nich (0, 1, 2,3...).

 

K jednotlivým druhom línii priradíme zvolené druhy línií GPS. Avšak zobrazenie čiary v GPS bude iné ako predkresluje Topol - v závislosti od samotnej GPS. Odskúšané nastavenia sú v nasledujúcich obrázkoch.

 

Z tohto dôvodu je je možné kompletne imitovať vekové triedy tak ako ich poznáme z porastovej mapy. Aj keď zdanlivo máme značiek dosť, problém je v tom, že mnohé sa vykresľujú rovnakým štýlom. Niektoré plochy sa z dôvodu činnosti makra môžu vyskytnúť súčasne v starom aj v novom druhu napr. S_intr. spolu s intravilánom, pričom jeden druh pravdepodobne neobsahuje žiadne objekty. Oveľa jednoduchšie ako pátrať po skutočnom stave je navoliť pre oba druhy rovnakú značku.

 


priradenie stylu línii k jednotlivým 
druhom línií

do štvrtej úrovne (3) sa dostane len 
minimum druhov objektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


priradenie stylu k jednotlivým druhom 
plôch a bodov

priradenie popisov k textom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Priraďovanie značiek k jednotlivým tabuľkám iste nie je príliš zábavná činnosť. Topol však umožňuje si prednastaviť názvy k značkám GPS. Definičný súbor gpssym.cs z podresára TopoLu Languages je totiž editovateľný v textovom editore. V súbore nahradíme pôvodné názvy u vybraných značiek názvami svojimi. Ukážka takto upraveného súboru je tu:gpssym.cs (stačí ním len nahradiť pôvodný súbor a zmeny sa prejavia po opätovnom spustení TopoLu). Pre lepšiu orientáciu má každý premenovaný druh na začiatku „LDM“. Naproti tomu snaha zotriediť všetky „LDM“ značky na začiatok zoznamu nepriniesla žiadny efekt, TopoL si v priebehu zadávania značiek ich aj tak zotriedil podľa ich GPS identifikátora.


užívateľsky upravený súbpr gpssym.cs

zadávanie symbolov je potom prehľadnejšie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


priradenie popisov k plochám a bodom

v obrazovke POI nie je nutné nič nastavovať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


odstránenie diaktitiky pre výstupný súbor

V závere je vhodné odstrániť diakritiku, pretože GPS nie je schopná zobrazovať písmená s diakritikou. Niektoré písmená ako napríklad ľ však táto funkcia neošetrí a GPS ich nezobrazí správne.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EXPORT DO GPS

3.1. program CGPSMAPPER

Program zabezpečí konverziu z textového formátu mp do komprimovaného img. Free používanie programu jeho autor podmieňuje jeho nekomerčným použitím. Viac info o programe je na stránke http://www.cgpsmapper.com/  , kde je možné stiahnuť si Free cGPSmapper version 0098c for Windows prípadne priamo z linkuhttp://www.cgpsmapper.com/download2/FreeSetup.exe


program sa spúšťa priamo s príkazového 
riadku s parametrom (názov súboru 
pre konverziu)

cGPSMapper v činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. program Sendmap

Free sendMap20 rev 6.0 for Windows  je možné stiahnuť na rovnakej stránke ako cGPSMapper. Zabezpečí odoslanie mapy do GPS.


program Sendmap20 odosiela mapu

IMG2GPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ak by nevyhovovalo užívateľské rozhranie programu SendMap, je možné stiahnuť nadstavbu IMG2GPS zhttp://www.img2gps.co.cc/ . Inštalácia má v sebe aj program Sendmap. ​​​​​