Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Vyhotovovateľ PSL > Nastavenia TopoLu NT 8.0-9.5

Nastavenia TopoLu NT 8.0-9.5

Nastavenia TopoLu NT (8.0 - 9.5) pre plány s platnosťou od 1.1.2011

V 1. verzii projektu bolo problematické kolorovanie máp podľa starého štandardu. Problém bol hlavne s mapami, kde sa používal len 1 druh plochy (les) a konkrétne vykreslenie plochy pôvodne zabezpečovala databázová položka KOD. Z tohto dôvodu boli do projektu pridané prevodníky značek kod_LDM, kod_tazba, kod_obrys. Prevodníky vykreslia príslušnú mapu s tým, že farba plôch je už v nich definovaná. Preto stačí nastaviť pre plochu druhu les barvu dle knihovny značek a značku nastaviť dle atributu KOD a niektorý z týchto prevodníkov značek.

 

Projekt mapy2010.xml reaguje na niekoľko skutočností, ktoré vyvstali počas prác s pomocou projektu mapy2009b.xml:

 • v nových značkách pre TopoL 6.x došlo k otočeniu paspúl ochranných a účelových lesov

 • PdfCreator, PdfFactory nevytvorili mapu, pokiaľ obsahovala líniu lanovka, vlek alebo plot

 • do značkového kľúča pribudol bod 1600 rezervácia - príznak (kartografické značky)

 • do značkového kľúča pribudla línia 2501 hranica parcely UO (technicko-hospodárske a iné línie)

 • do značkového kľúča pribudol text 1800 názov katastrálneho územia (Kartografické texty)

 • línie tabuľky (druhu) 2104, 2105 (prieseky) boli z mapového štandardu vyňaté, miesto nich sa používa hranica plochy

 • užívateľská línia tabuľky (druhu) 9141 U_ob.tokLP bola v kolízii s 9141 S_pas.NPl. Táto skutočnosť sa prejavila až v projekte mapy2009b.xml, pretože predošlé projekty nepoužívali spoločný prevodník značiek.

 • počas implementácie zmeny štandardu do projektu sa naplno ukázalo, že dovtedajší systém viacerých knižníc je problematický.  Následne bolo nutné nanovo vykresliť všetky značky nanovo v knižnici standard1.sli, standard2010.sli  je len málo pozmenenou kópiou standard1.sli. Takto sa prišlo o už dobre odskúšané nastavenia ale k tomuto muselo raz dôjsť. Teraz nie je problém pohodlne a rýchlo doplniť do projektu novú značku pre špeciálne mapy, to bolo v predošlom projekte už náročné. Celkovo odchod od knižníc tls na knižnicu sli nebol až tak celkom dobrovoľný. Problémy s dnes už zastaralými knižnicami tls sa postupne hromadili (zlé zobrazenie gps meraní a pod.).

 • Takúto zmenu v nastaveniach je však vhodné nasadiť až pri tvorbe nového mapového diela, kedy sa dajú zistiť všetky nedostatky bez nežiadúcich zistení na tlačových výstupoch. Preto nový projekt má oddelený diskový priestor v adresári c:\grafika2010. Pôvodné staršie projekty nebudú teda ovplyvnené, pretože knižnice v adresári c:\grafika sú nezmenené.

 

Zmeny v projekte

 

 • pribudla bodová značka Uznaný Lesný porast - UP

 • Pri tvorbe projektu mapy2010c došlo k chybe v knižniciach sli. Bola zamenená značka kopec so značkou podkladový kopec. Táto zámena sa na mape tvorenej presne podľa mapového štandardu (ak existovala predpísaná vrstva LSP) vizuálne neprejavila a preto ostala nepovšimnutá pri testovaní.
  Existujúce projekty založené podľa mapy2010c sú naďalej aktuálne, prepísanie sli knižníc v adresári c:\grafika2010\ odstráni chybu.

 • oprava definicie linií 1103, 1104 (zlučka, zlučka malá)

 • zavedenie línie 2501 hranica parcely UO

 • zavedenie textu 1800 názov katastrálneho územia

 • línia tabuľky (druhu) 9141 U_ob.tokLP dostala nový kód druhu 9139. Pri prvom zavedení blokov robených do tohto projektu je pri mape podľa platného mapového štandardu potrebné hromadne previesť druh 9141 na druh 9139.

 • problém s pdf u línie lanovka, vlek, plot bol odstránený

 • línie 2104 a 2105 boli ponechané so zmeneným názvom S-prsk.4m LP, S-prsk.4m LS. Predpona S- vyjadruje, že ide podľa mapového štandardu o neaktuálny druh objektu

 • otočenie paspúl predstavuje väčší problém, pretože tabuľka (druh) línie ostáva ale mení sa len jej vykreslenie. Obsluha musí vedieť či pracuje s paspulami podľa nového nastavenia TopoL 6.0 alebo nie. Z praktického hľadiska vytvoriť súbor „nových“ paspúl malo byť možné len v TopoLi 6.x po stiahnutí si nastavení z jesene 2009. Tam však zmena nebola zapracovaná a tak mapy s obrátenými paspulami vytvorili len tí, čo si zmenu sami zapracovali do svojich nastavení. Z tohto dôvodu je v projekte mapy2010.xml prednastavené klasické zobrazenie paspúl. Opačné zobrazenie paspúl docielime zobrazením línií tak, že miesto prevodníku standard1 použijeme standard2010. Toto stačí vykonať len pre línie druhu paspuly ale rovnako je ho možné vykonať pre všetky objekty. Až na línie paspúl sú všetky ostatné objekty v prevodníku standard2010 rovnaké.

 • Zobrazovanie máp v starom štandarde je o niečo náročnejšie z dôvodu prekrývania sa štandardov. To je možné riešiť použitím pôvodného prevodníka  LDM. Pokiaľ ale budete pracovať s mapou častejšie a v projekte sa vyskytujú aj mapy podľa platného štandardu je vhodné zmeniť problémové druhy na náhradné druhy.

 

Typ objektu Kód objektu Podľa štandardu Podľa LDM 1999 Kód náhradného objektu Názov náhradného objektu
Bod 2210 sem.sad.SS biela plocha 9210 U_biela pl
Línia 1010 čiara 2.00 h. štátna 9010 U_h.statna
Línia 1020 podk.P1 h. krajská 9020 U_h.kraj.
Línia 1101 prázdna h. lesného obvodu ľavá 9101 U_LO_L
Línia 1102 odkazová h. lesného obvodu pravá 9102 U_LO_P

 

Zobrazovanie stylov textov ostáva na pôvodnej tts knižnici.

 

Otvorenie projektu mapy2010vzorkovník.xml môže trvať niekoľko minút!

 

Nastavenia TopoLu NT (8.0 - 9.5) pre plány s platnosťou od 1.1.2011 (grafika2010j.zip) 

 

Projekt mapy2010c.xml vyžaduje použitie verzie súboru TLSymLib8.dll z 18.5. 2009 alebo novšej. Pokiaľ je v adresári komponentov c:\program files\common files\topolnt  staršia verzia, postačí ju prepísať aktuálnou, nie je potrebné nič inštalovať.


​​​